Untitled Document

 


EP.3 "การเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจร
บ้านห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง"


 

RUS-UBI หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจชุน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ


 


 
 
หน่วยงานภายใน
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและ
     งานทะเบียน

  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี
  • สำนักงานตรวจสอบภายใน

 
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 
  • สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
     วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
     (สกสว.)

  • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
     องค์การมหาชน (สวก.)

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
     เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
     วิทยาศาสตร์
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
     (สวทน.)

  • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

 
 


เมื่อวันพุธที่ 7 มิ.ย. 2566 งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับเทศบาลตำบลอรัญญิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการสื่อสาร Smart Phone และข้อควรระวังในการใช้สื่อออนไลน์ โดยมี อาจารย์ศศิวัลย์ พูลสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 40 คน ณ เทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2566  มทร.สุวรรณภูมิ นำโดย อาจารย์ธานี  สมวงศ์  รองอธิการบดี    นางสาวอุศนา อนงค์เวช  ผู้ช่วยอธิการบดี  นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ศรีสงคราม  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสถาบันวิจัย   และพัฒนา  เข้าดูงานอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เพื่อศึกษาพัฒนาระบบกลไก การบริหารและจัดการหน่วยงานภายในอุทยานวิทยาศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของ รองศาสตราจารย์นภัทร  วัจนเทพินทร์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับคัดเลือกจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมกับอีก 19 หน่วยงาน เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “The 16th International Invention and Innovation Show” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 พ.ค. 2566 ณ MCK Katowice, International Congress Centre เมืองคาโตไวซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์ จัดโดย Eurobusiness-Haller
ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ค. 2566  งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี  สถาบันวิจัยและพัฒนา   จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง Infographic Design เพื่อส่งเสริมการทำข้อเสนอการรับงบประมาณ    จากแหล่งทุนภายนอกอย่างมืออาชีพ  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน Infographic สำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการกับแหล่งทุนภายนอก  ณ ศูนย์การศึกษาด้วยตนเอง ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว่างที่ 25-26 พ.ค. 2566   ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี เรื่อง "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป    (อ๊อดกรีนฟิช)"   มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่กระบวนการผลิตข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป พร้อมต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่การทดสอบตลาด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ   ณ วิสาหกิจชุมชนปลาเค็มอบโอโซน ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ระหว่างวันที่ 24 - 26 พ.ค. 2566  งาน Enterprise Linkage Center สถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดโครงการพัฒนา Microprenuers Sandbox รองรับการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม การจับคู่ทางธุรกิจ Business Matching จากผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ สร้างสรรค์ไอเดียสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม สู่เชิงพาณิชย์ โดยมี ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ ผู้บริหาร Lean Business Design Thailand เป็นวิทยากร ณ โรงแรม ดิ ไอเดิล โฮเทล แอนด์​ เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่น ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่างวันที่ 22 - 23 พ.ค. 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกันเทศบาลตำบลอรัญญิก จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปลูกผักในถาดยกสูงและการปลูกผักโดยใช้เทคโนโลยีระบบสั่งน้ำอัตโนมัติควบคุมระยะไกล โดยมี ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น ดร.ธนวรรณ พรมขลิบนิล และอาจารย์นรากร ฉัตรชัยรัตน์ จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากร ณ เทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายศิวัตม์ พลอินทร์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ครั้งที่ 2/2566 ที่จัดขึ้่นระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด และร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่าย
ระหว่างที่ 19-20 พ.ค. 2566 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตข้าวอินทรีย์ลำแม่ลา จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี เรื่อง "การถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงกระบวนการมาตรฐานการผลิตไซรัปข้าวออแกนิค" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตข้าวอินทรีย์ลำแม่ลา ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารุณี ศรีสงคราม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และหัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของประเทศ ระยะที่ 2 ภายใต้การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ แผนงานเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่ม (TASSHA) พร้อมด้วยคณะนักวิจัยทั้ง 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมในการดำเนินโครงการวิจัย ตามกรอบการดำเนินงานของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 16 – 17 พ.ค. 2566 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน และโรงแรมแสนโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มอมจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมสมุนไพร ของ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล  และผลิตภัณฑ์นมกล้วยน้ำว้าผงด้วยวิธีการทำแห้งแบบโฟม-แมท ของดร.วชิรญา เหลียวตระกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล  จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และผลงานดังกล่าวได้รับคัดเลือกจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ร่วมกับอีก 100 หน่วยงานทั่วประเทศ เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “The 34th International Invention & Technology Exhibition” (ITEX 2023) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 13 พ.ค. 2566 ณ Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย
เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2566 งาน Enterprise Linkage Center สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Startup Inspiration มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แนวคิด Startup Inspiration จุดประกายความคิดการเป็นผู้ประกอบการสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมี ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ ผู้บริหาร Lean Business Design Thailand เป็นวิทยากรบรรยาย มีบุคลากรสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารุณี ศรีสงคราม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์ และอาจารย์ชูชาติ เฉลิมถ้อย รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารจัดการงานวิจัย เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย (Research Development and Innovation Leadership for Higher Education) RDIMOVE โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบันคลังสมองของชาติ ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมอวานี อำเภอเมือง จังหวัดขอบแก่น
เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหาร กำกับ และติดตาม สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที 1/2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 22 คน และเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google meet จำนวน 3 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแนวทางการบริการ กำกับ และติดตามการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม
เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2566   ผศ.ดร.วารุณี  ศรีสงคราม  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ รองผู้อำนวยการ พร้อมทีมบริหารงานวิจัย  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2/2566   เพื่อหารือการบริหารจัดการด้านวิจัยและวิชาการ และ การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6  ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2566 ณ อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา    ภายใต้กรอบแนวคิด “การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในสาขาวิชาต่าง ๆ ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2566 งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรม หลักสูตร “การทำตะกร้าหวายเทียม” โดยมี นางปวีณา หงส์โตสวัสดิ์ และนางสาวเนตรนภา พัฒนะ ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนเทศบาลตำบลอรัญญิก เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ มีประชาชนในตำบลไผ่ต่ำสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายนิเวศ คงสมบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ต่ำ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ อาคารโรงจอดรถดับเพลิง เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2566 เวลา 11.00 น.  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2566   มีผู้เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  จำนวน 9 คน  และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet  จำนวน 28 คน   มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6  ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2566  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

เมื่อวันพุธที่ 12 เม.ย. 2566 เวลา 12.00 น.   ผศ.ดร.วารุณี  ศรีสงคราม  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ  ได้รับเชิญให้สัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Fanpage ในรายการ RUSChannel "สื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรม งานวิจัย สร้างรากฐานการเรียนรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เเละนวัตกรรมชั้นนำเเห่งอนาคต"  ในช่วง RUS Talk  หัวข้อ "การประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6"  โดยมี อ.ปริณุต ไชยนิชย์ และ อ.ศุภชาติ เสถียรธนสาร  จากคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย อาจารย์ศิวัตม์ พลอินทร์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมงาน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมและเสริมหนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนิน กิจกรรมส่งเสริมความดีของตำบลคุณธรรม เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2566 ณ โรงเรียนสอนดี(ประชารัฐอนุสรณ์) ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ระหว่างวันที่ 3 – 6 เม.ย. 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มทร.สุวรรณภูมิ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 2/2566 โดยมี คุณธานินทร์ สันคะนุช เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 6 และ นายณัฐพัชร์ พินพัฒนกุล ที่ปรึกษาผู้ประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม รวมทั้งสิ้น 25 คน จาก 21 หน่วยงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ศรีสงคราม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 "RUS Walk & RUN" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนมาวิ่งเพื่อสุขภาพและร่วมเฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวัน คล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 เม.ย. 2566 ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มี.ค. 2566 งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการตระหนักถึงทรัพยากรในท้องถิ่นนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือนและจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ โดยมี อาจารย์นิติมา สุวรรณโกมล และ อาจารย์ชนาถณัฎฐ์ ผลดี อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 29 มี.ค. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ศรีสงคราม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ได้ร่วมวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวาย เป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 8 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน และในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน โดยมี รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในการประชุม
เมื่อวันที่ 26 - 31 มีนาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการส่งเสริมผลักดันสินค้าและบริการออกสู่ตลาดผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับตำบล ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานร่วมส่งเสริมและผลักดันสินค้าที่เกิดจากโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมจัดบูทแสดงสินค้า จำนวน 15 ราย
สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย อาจารย์ ศิวัตม์ พลอินทร์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมงาน เข้าร่วมจัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์จากโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำสินค้าผลิตภัณฑ์สินค้า U2T อว.ส่วนหน้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในงานการส่งเสริมและผลักดันสินค้า U2T ออกสู่ตลาดอย่างยั่งยืน ที่จัดขึ้นโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ระหว่างวันที่ 28-29 มี.ค. 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 และห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2566 งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง มาตรฐานการผลิตอาหารเพื่อขอหมายเลข อย.13 หลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจจนสามารถขอรับรองมาตรฐานการผลิตอาหารเพื่อขอหมายเลข อย. ได้ และเป็นการยกระดับมาตราฐานผลิตภัณฑ์ของชุมชนอีกด้วย โดยมี อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ มีชุมชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Minitab สำหรับบุคลากร รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะของบุคลากรในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม Minitab และเป็นการผลักดัน สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตลอดจนตอบตัวชี้วัดกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาบุคลากรในเรื่องการใช้ระบบ ICT เพื่อสนับสนุนข้อมูลสำหรับการบริหารและการบริการ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 84 คน
เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2566 งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการเสวนาถอดบทเรียนเส้นทางการ ท่องเที่ยวเสน่ห์นครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบเส้นทางการท่องเที่ยว เป็นการบูรณาการการบริการวิชาการร่วมกับชุนชน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและ สามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป ู้ มีชุมชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน ณ เทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2566 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี เรื่อง "การถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปกล้วย"
มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปกล้วยจากผลผลิตภายในชุมชนต่อยอดผลิตภัณฑ์พร้อมสนับสนุนช่องทางการตลาด มีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน ณ วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่การบริหารจัดการนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ในด้านการประเมินมูลค่าผลงานวิจัยและนวัตกรรม และสร้างความรู้เรื่องพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 โดยมี คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม
เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ASEAN DIGITAL LITERACY PROGRAMME (ADLP) สู่ผู้รับผลประโยชน์ปลายทาง
โดยมี ผศ.ดร.วารุณี ศรีสงคราม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ในด้านการรู้เท่าทันสื่อ และความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ และได้รับเกียรติจาก Master Trainer บรรยายทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (ห้องเธียร์เตอร์) ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet
เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2566 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ 1/2566 มีผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จำนวน 19 คน
และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet จำนวน 23 คน โดยมี ผศ.ดร.วารุณี ศรีสงคราม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม
มทร.สุวรรณภูมิ นำโดย ผศ.ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี อ.ธานี สมวงศ์ รองอธิการบดี ผศ.ดร.วารุณี ศรีสงคราม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการ และบุคลการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการบริหารจัดการศูนย์ความเชื่อมโยงภาคประกอบการ (Enterprise Linkage Center : ELC) ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 3 มี.ค. 66 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่มองค์ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานภายใต้งาน Enterprise Linkage Center : ELC และเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ สร้างความร่วมมือ เชื่อมโยงภาคประกอบการและผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์
ระหว่างวันที่ 27 -28 ก.พ. 2566 งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำบัญชีครัวเรือน" ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี อ.นัฐการต์ ทิพยโสตถิ และ อ.บัญจรัตน์ นิรโศก จากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรฝึกอบรม มีประชาชนในพื้นที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน
ผศ.ดร.วารุณี ศรีสงคราม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและหัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของประเทศ ระยะที่ 1 ภายใต้การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ แผนงานเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่ม (TASSHA) นำคณะนักวิจัยทั้ง 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเข้าร่วมแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม ในงานการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย “Innovation for Sustainable Local Development” นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 26 – 28 ก.พ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

ระหว่างวันที่ 22 -23 ก.พ. 2566 งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการให้ตรงใจแหล่งทุน"
ภายใต้โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะการใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยมี รศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ มีบุคลการของมหาวิทยาลัยสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 ท่าน กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อ.ชูชาติ เฉลิมถ้อย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและเป็นประธานเปิดโครงการ

ผศ.ดร.วารุณี ศรีสงคราม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อำนวยการ นัดประชุมหัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ หัวหน้างานบริหารงานวิจัย หัวหน้างานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และหัวหน้างาน ELC เพื่อประสานงานด้านการบริหาร สร้างความเข้าใจ และรับฟังผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 8 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ศรีสงคราม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ พร้อมด้วย ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ด้านบริหารงานวิจัย เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ "Research Partnership Strategy" ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาออสเตรเลีย เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่ระดับ Top ของโลก
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์บริการวิชาการเชิงพาณิชย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา นำนวัตกรรม งานวิจัย และผลิตภัณฑ์ ของคณาจารย์ อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์จากกุ้งก้ามกราม ผงกล้วยหอมเขียว ซอสมะขามสามรส ผงปรุงรสแกงเลียง เข้าร่วมจัดแสดงในโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่าง มทร.สุวรรณภูมิ กับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบุษราคัม โรงแรมนนทบุรี พาเลท จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ธท.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบุษราคัม โรงแรมนนทบุรี พาเลท จังหวัดนนทบุรี
ระหว่างวันที่ 9 – 10 ก.พ. 2566 ผศ.ดร.วารุณี ศรีสงคราม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ และหัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของประเทศ ระยะที่ 1 ภายใต้การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ แผนงานเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2565 ได้เข้าร่วมติดตามการสรุปผลและสังเคราะห์งานวิจัยร่วมกันของกลุ่มนักวิจัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ระหว่างวันที่ 7 - 10 ก.พ. 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.สุวรรณภูมิ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร การดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยมี คุณธานินทร์ สันคะนุช เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 6 และ นายณัฐพัชร์ พินพัฒนกุล ที่ปรึกษาผู้ประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจากภายในและภายนอก รวมทั้งสิ้น 37 คน
เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2566 (รอบ 2) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 ท่าน การประชุมดังกล่าวมี รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 8 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมจัดบูธแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคด้วยเศรษฐกิจ BCG ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นโดย กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3-11 ก.พ. 2566 ณ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาการเกษตร ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย การบริการทางวิชาการ ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้การดำเนินการศูนย์คลินิกเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2566 รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมหารือกรอบวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชน ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นผู้อำนวยการแผนงาน
เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2566 เวลา 13.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาโครงการขอรับรองการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 8 เรื่อง มีผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จำนวน 5 ท่าน และเข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน 7 คน การประชุมดังกล่าวมี รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมจัดบูธในงานมหกรรม U2T for BCG ช้อป ชิม โชว์ ยอยศยิ่งผ้าอยุธยามรดกโลก ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-29 ม.ค. 2566 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยนำผลงานของคณาจารย์จากโครงการตามแผนการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน และโครงการพัฒนาผลิตภัณ์สินค้าชุมชนตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ผงกล้วยหอมเขียว ผลิตภัณฑ์จากกุ้งก้ามกรามองค์รักษ์ ผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะพนมทวน ผลิตภัณฑ์แคบหมูไร้มัน และผลิตภัณฑ์จากปลาช่อน เข้าร่วมจัดแสดง
ระหว่างวันที่ 24 – 25 ม.ค. 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำพริกและการยืดอายุผลิตภัณฑ์" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถแปรรูปและยืดอายุผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการจัดจำหน่ายที่นานขึ้น เป็นการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมี ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล และ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ ณ เทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่างวันที่ 22 – 24 ม.ค. 2566 รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่าย 9 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง
ระหว่างวันที่ 19 – 20 ม.ค. 2566 มทร.สุวรรณภูมิ นำโดย ผศ.ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
จำนวน 16 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ งานจัดการองค์ความรู้และใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพร้อมก้าวสู่การขับเคลื่อนหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา
รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 14-15 ม.ค. 2566 ณ โรงแรมเรือรัษฏา จ.ตรัง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย ร่วมกันพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ ติดตามและรวบรวมผลงานการดำเนินงานด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน หลังการประชุมจะเป็นกิจกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการวิจัยเด่นของ มทร.ศรีวิชัย
เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2566 เวลา 13.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการจัดทำสัญญารับทุนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ (กองทุนส่งเสริม ววน.) พ.ศ. 2566 มีการชี้แจงในหัวข้อ "กระบวนการดำเนินการติดตาม ประเมินผลงานวิจัย และแนวทางการดำเนินงานโครงการ" และหัวข้อ "แนวทางการเบิกจ่ายเงิน และระเบียบการเงินและพัสดุที่เกี่ยวข้อง" มีนักวิจัยที่ได้รับทุนกองทุนส่งเสริม ววน. พ.ศ. 2566 เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน
เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2565  สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 7/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณด้านงานบริหารงานวิจัย   งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี  งานบริการวิชาการเชิงพาณิชย์  งาน Enterprise Linkage Center  และงานบริหารและพัฒนาระบบ  ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภาและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 23  คน   ณ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา  อาคาร 32 ชั้น 8 มทร.สุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดเสวนาถอดบทเรียนและจัดนิทรรศการ การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม RUS social engagement show & share 2022
กิจกรรมในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายในหัวข้อ เรื่อง การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2567-2570 และในช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมเสวนา Show and Share มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อ.สุภัทรา วิลามาศ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2565 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา นำผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหกรณ์วัดลาดปลาเค้า อ.ศรีประจันทร์ จ.สุพรรณบุรี ในนามแบรนด์ “ลุงพงษ์...ลงพุง” ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา อาทิเช่น ผงปรุงรสต้มโคล้ง ปลาเชียงอบพร้อมทาน ซอสต้มโคล้งและชุดต้มโคล้งสำเร็จรูป โดยมี ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ หัวหน้าโครงการและคณะ เป็นผู้ผลักดันภายใต้แพลตฟอร์ม OTOP UPGRADE เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล อย. QUALITY AWARD 2022 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย อาจารย์ชูชาติ เฉลิมถ้อย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์วุฒิศาสตร์ คำคม หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ พร้อมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานจากเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.ศิริพร ดำรงศักดิ์กุล  คุณนิตยา นิราศรพ  และคุณพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากต้นโสน ของ คุณกุลยา ดวงทิพย์จันทร์ ในพื้นที่ ตำบลคลองสวนพลู  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อนำมาพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มทักษะองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อนำมาพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการ โดยใช้เครื่องมือ Logical Framework หรือ Log-Frame และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นปัญหาเพื่อพัฒนาเป็นโจทย์และขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เมื่อวันอังคารที่ 20 ธ.ค. 2565 บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 8 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ และการแลกเปลี่ยนความคิด ค้นหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์/พึงประสงค์ ตลอดจนสรุปกิจกรรมส่งเสริมความดีของบุคลากรรายบุคคล
เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลในการศึกษาบริบทชุมชนแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะการใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะองค์ความรู้ให้กับ อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลบริบทของชุมชน ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ระหว่างวันที่ 13 - 16 ธ.ค. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)   มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิก และยังไม่ได้เป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน โดยมี คุณธานินทร์ สันคะนุช เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม รวมทั้งสิ้น 28 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2565 บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมอบรม Content 101 เกี่ยวกับหลักการออกแบบเนื้อหาสื่อที่เหมาะสมกฎหมายสื่อ และการผลิตสื่อเพื่อขับเคลื่อนสังคม เช่น การยอมรับความหลากหลาย การไม่ผลิตซ้ำความรุนแรง ฯลฯ ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับ TikTok Thailand ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Webex Meet
เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ ASEAN Digital Literacy Programme (ADLP) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ในด้านการรู้เท่าทันสื่อ ความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ และนำความรู้ถ่ายทอดไปยังผู้รับผลประโยชน์ปลายทางได้ โดยทีมวิทยากรจาก Asia Center มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้อง 320318 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย อาจารย์วุฒิศาสตร์  คำคม หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อาจารย์ชูชาติ  เฉลิมถ้อย      รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 4 (รอบ 24 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (TOR 2564 - 2565) เครือข่ายภาคกลางตอนบน ณ ห้องประชุมโคลิเซี่ยม ชั้น 6 โรงแรมแบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการ TOR 2564 - 2565 ครั้งที่ 4 (รอบ 24 เดือน) ของผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2565 บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม TikTok 101 ในการจัดทำแคมเปญรณรงค์ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การให้ความรู้แก่สังคม และความปลอดภัยในการใช้สื่อดิจิทัล ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับ TikTok Thailand ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สื่อสารสนเทศและดิจิทัล ขับเคลื่อนสังคมในมิติของ วัฒนธรรม การศึกษา และเศรษฐกิจ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ  นำนักวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงผลงาน ในงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565"Thailand Smart City Expo 2022"  ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานปลัดกระทรวง        การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2565  ณ ฮอลล์ 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร    โดยนำผลงานเรื่อง "ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะผสม "  ของ ผศ.ดร.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี และคณะ  จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าร่วมจัดแสดง   

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัย กิจกรรมที่ 1 อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถปฏิบัติตามหลักการทำวิจัยที่ดี และสามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบันได้อย่างถูกหลักจริยธรรมการวิจัย และมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้เพื่อปกป้องสิทธิ และสวัสดิภาพของอาสาสมัครในการวิจัย  โดยมี รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้  

เมื่อวันพุธที่ 30 พ.ย. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมหารือแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2565 มีผู้เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet จำนวน 25 คน และเข้าประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จำนวน 7 คน เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565
เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก และโครงการบริการให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งผลการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี และรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 46 คน
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พ.ย. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือ และเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ครั้งที่ 1/2565 มีผู้เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet จำนวน 16 คน และเข้าประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จำนวน 8 คน เพื่อรายงานผลการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือ และเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ประจำปี พ.ศ. 2565
และวางแผนการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมฯ ประจำปี พ.ศ. 2566
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พ.ย. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่น มีการอบรมและฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ การกลั่นด้วยไอน้ำ การสกัดด้วยตัวทำละลาย และการนำสารสลัดจากตะไคร้ น้ำมันปาล์มมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ลดอาการปวด บวม คัน จากแมลงสัตว์กัดต่อย มีประชาชนตำบลอรัญญิกสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน ณ เทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 พ.ย. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับกองนโยบายและแผน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อรองรับการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักวิจัยให้มีความพร้อมในการทำงานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายใต้รูปแบบศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมี คุณนพอนันต์ รักษาศรี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล และทีมงาน เป็นวิทยากรสร้างความสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกัน และมี รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี บรรยายถึงทิศทาง แนวทาง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่นวัตกร ณ โรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2565  สถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมที่ 2 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยและผลักดันสู่การเผยแพร่  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสายสนับสนุน ในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงาน และการนำงานวิจัยไปใช้พัฒนางานประจำ   โดยมี ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมที่ 1 เทคนิคและแนวทางสู่ความสำเร็จในการพัฒนาผลงานเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสายวิชาการให้มีความรู้ และพัฒนาการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการผลิตผลงานในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมี รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์  ม.วลัยลักษณ์ และ ผศ.เยาวเรศ  ศิริสถิตย์กุล จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ เป็นวิทยากร
เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา กิจกรรมที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจการนำทรัพย์สินทางปัญญาด้านนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ โดยมี คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา และคณะ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายและ Workshop มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ จำนวน 22 คน
และเข้าร่วมอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom จำนวน 19 คน
ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ย. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา กิจกรรมที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี คุณปรีปรัชศ์ หนูขจร ตำแหน่ง นิติกร และ คุณวรัญญา สุวรรณสิงห์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ
จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นวิทยากรบรรยาย ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 90 คน
เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นคืนเมืองโบราณทราวดีอู่ทอง "นครทราวดีศรีอู่ทอง แดนดินศรีศิลป์สุวรรณภูมิ "ภายใต้โครงการ การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ สู่การฟื้นคืนเมืองโบราณ ทราวดีอู่ทอง ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีณ วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดง ประกอบไปได้ด้วย ผลงานเส้นทางท่องเที่ยวเสน่ห์นครหลวง การแกะสลักมีดอรัญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนำผู้ประกอบการไปจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระทงจากดอกโสน
เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ นำโดย อ.สุภัทรา วิลามาศ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณาจารย์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ นำโดย นายพิษณุ เริงมิตร รองนายก อบต.พระยาบันลือ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสถิติจังหวัด และตัวแทนชุมชน รวมทั้งสิ้นจำนวน 25 คน ร่วมประชุมหารือประเด็นแนวทางการพัฒนามาตรฐานอาหารฮาลาล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2565  สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 6/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณด้านงานบริหารงานวิจัย  งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานบริหารและพัฒนาระบบ  งาน Enterprise Linkage Center  และงานศูนย์บริการวิชาการเชิงพาณิชย์  ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภาและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมผู้บริหาร  อาคาร 32 ชั้น 4 มทร.สุวรรณภูมิ   ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เมื่อวันที่ 22-23 ตุลาคม 2565  รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  และนักวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ  เข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่การจัดการงานวิจัยด้านการท่องเที่ยว (RDI Manager) และเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนงานวิจัย "การยกระดับผลิตภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล" ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดโครงการ  
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่การเชื่อมโยงเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุม Ballroom C ชั้น 2 โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย มทร.ศรีวิชัย มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการยกระดับผลิตภาพการ ท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมของเครือข่าย 9 มทร. ที่จะนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัย ที่จะทำร่วมกันภายใต้การหนุนเสริมของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรอบมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่
ระหว่างวันที่ 21-23 ก.ย. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเป็นนักวิจัยอัจฉริยะสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมที่ 1 การบ่มเพาะบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมอัจฉริยะ โดยมี อ.ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และ ศ.ดร.เสมอ ถาน้อย จากมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ มีนักวิจัย คณาจารย์ สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 66 ท่าน กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงานวิจัยของ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอของบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 8 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทีมบริหารงานวิจัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3/2565 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 รายชื่อวารสารของ มทร. ที่อยู่ในฐาน TCI หารือการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 5 ตลอดจนพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยการแผนงานวิจัยท่องเที่ยวเมืองรอง ประจำปีงบประมาณ 2566
มทร.สุวรรณภูมิ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย  จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2nd Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi   (2nd RUSiCON) และงานประชุมวิชาการ 9th International Symposium on the Fusion Technologies (ISFT 2022) ในรูปแบบ Onsite และ Online ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเลิศสรรพวิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)    
สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะผู้วิจัยโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การฟื้นคืนเมืองโบราณทวารวดีอู่ทอง ในเขตพื้นที่ พิเศษเมืองโบราณอู่ท่อง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ประกอบด้วย ผศ.ดร.วารุณี ศรีสงคราม หัวหน้าโครงการ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอ ผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 และการประชุมติดตามความก้าวหน้างานวิจัย ระยะ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง ซึ่งจัดโดย มทร.ศรีวิชัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา นำนักวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ครั้งที่ 17"  ระหว่างวันที่ 1-5 ส.ค. 2565  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ  ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"
เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ นำโดย รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของหน่วยงานหลักเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคและใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรฒ (ววน.) จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 90 คน เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ
ระหว่างวันที่ 30 - 31 ก.ค. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนาข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund: FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund: FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่สอดคล้องกับกรอบการวิจัยตามยุทธศาสตร์ มทร. สุวรรณภูมิ (OKRs) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิช่วยใช้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมมาตรฐานจริยธรรมการวิจัย กิจกรรมที่ 2 เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ และการพัฒนางาน ด้านสัตว์เกษตรเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้คณะกรรมการและอนุกรรมการกำกับดูแลการ ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงบุคลากรที่สนใจ มีความรู้ ความเข้าใจในการพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสามารถพัฒนางานด้านสัตว์เกษตร เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่องมาตรฐานการวิจัยในสัตว์
เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2565 มทร.สุวรรณภูมิ นำโดย รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี และ รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับเทศบาลตำบลหินกอง ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี นำโดย นายศุณัฐโชติ สุขขีรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหินกอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหินกอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริการด้านวิชาการ งานวิจัย และศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2565  สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  รองผู้อำนวยการ  และบุคลากร  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2564  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม  Zoom meeting   โดยมี ดร.ณัฐวุฒิ ว่องทรัพย์ทวี  จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานกรรมการ ผศ.ประภาส กลับนวล  จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นกรรมการ
รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ  และบุคลากร  เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชมงคลร่วมกับสถานประกอบกการ (TRM-Day) และร่วมจัดบูธแสดงผลงานของคณาจารย์   ระหว่างวันที่ 4-5 ก.ค. 2565   ณ ห้องนครรังสิต บอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายในงานมีการอภิปรายเกี่ยวกับความคาดหวังของประเทศไทยต่อกลุ่ม มทร.   และมีการจัดแสดงผลงาน นวัตกรรม ของนักวิจัยจาก มทร.  ทั้ง 9 แห่ง  ซึ่งมีนักวิจัยจาก  มทร.สุวรรณภูมิ  ได้รับรางวัลในกิจกรรมดังกล่าว
เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2565  สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ  จัดโครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย  กิจกรรมที่ 2 อบรบความรู้และการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา  ครั้งที่ 3/2565   ในรูปแบบ Online  ผ่านโปรแกรม Zoom  และในรูปแบบ Onsite  ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้        ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสู่การพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย ตลอดจนมีความเข้าใจในการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  โดยมี อ.ชูชาติ เฉลิมถ้อย นักทรัพย์สินทางปัญญา มทร.สุวรรณภูมิ และทีมงาน เป็นผู้ให้คำปรึกษา
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2565 รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และว่าที่ร้อยตรีสุวินัย โสดาเจริญ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2/2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย ร่วมกันพัฒนากลไกและระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ ติดตามและรวบรวมผลงานของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน ณ ห้องมธุรดา โรงแรมราชมงคลชมคลื่น หัวหิน มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ว่าที่ร้อยตรีสุวินัย โสดาเจริญ รองผู้อำนวยการ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการวิชาการและวิจัย เครือข่าย 9 สวพ. ระหว่างวันที่ 29-30 มิ.ย. 2565 ณ โรงแรมราชมงคลชมคลื่น หัวหิน มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดโดย มทร.รัตนโกสินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารงานวิจัยรวมถึงบุคลากรในหน่วยงาน โดยมุ่งพัฒนาในด้านการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2565   สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ  จัดโครงการติดตามและประเมินผลงานวิจัย กิจกรรมที่ 1 ติดตามและประเมินผลงานวิจัยงบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting   มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ของโครงการวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปี 2565 โดยมีนักวิจัย นำเสนอผลการดำเนินโครงการ ความก้าวหน้า ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “High Quality Research Proposal Development” ภายใต้โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (visiting Professor) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานวิจัย และงานบริการวิชาการ ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรม Workshop
เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2565   สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ  นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสุวินัย โสดาเจริญ  รองผู้อำนวยการ ด้านบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะกรรมการ จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดย คุณสุนันทา สมพงษ์  ที่ปรึกษาด้านการวิจัย (ด้านวิทยาศาสตร์) สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ประธานกรรมการ    ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เมื่อวันที่ 18 และ 19 มิ.ย. 2565 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ นำนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและอบรม จำนวน 5 ทีม ได้แก่ (ทีม GMG หันตรา, ทีม MadeCafe, ทีม MKT2, ทีม AJ Art และทีม Thumbtack) เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขัน Start Up Thailand League 2022 รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง Central & Eastern Pitching ซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ณ KX-Knowledge Exchange for Innovation (KMUTT) กรุงเทพมหานคร โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 145 ทีม จากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคกลาง
เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดการประชุมหารือคณะกรรมโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2/2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting  มีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อสามารถนำไปดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยและนำไปใช้ปกป้องสิทธิ สวัสดิภาพของอาสาสมัครในการทำวิจัย  โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 17 คน 
เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2565  สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ  ร่วมกับหน่วยวิจัยและแพล็ตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ (RUS MOOC)   จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Content) ด้วย H5P บนแพล็ตฟอร์ม RUS MOOC  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google meet   มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำ และสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ด้วย H5P บนแพล็ตฟอร์ม RUS MOOC ตลอดจนส่งเสริมบุคลากรให้สามารถนำทักษะ ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สูงขึ้น 
เมื่อวันพุธที่ 8 มิ.ย. 2565  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา  มทร.สุวรรณภูมิ  จัดอบรมบ่มเพาะนักศึกษาเพื่อเข้าสู่วิสาหกิจเริ่มต้น Start Up Company พัฒนาแนวคิดสู่แผนธุรกิจ  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet  และคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วม Pitching  เพื่อแข่งขันในโครงการ Start up Thailand League 2022  ที่จะจัดขึ้น โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)   ในระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565  ณ  KX-Knowledge Exchange for Innovation (KMUTT)  กรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 (The 2nd Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi International Conference (2nd RUSiCON)) และ The 9th International Symposium on the Fusion Science and Technologies (ISFT2022) ครั้งที่ 1/2565 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 38 คน แบ่งเป็น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จำนวน 14 คน และเข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting จำนวน 24 คน
เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2565  สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ครั้งที่ 2/2565  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 15 ท่าน   โดยแบ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3  มทร.สุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา  จำนวน 5 ท่าน  และเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting  จำนวน 10 ท่าน   การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565  โดยมี รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ  อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม 
เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2565  สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2565  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting   มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน  โดยมีการติดตามผลความก้าวหน้าการเตรียมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และ ISFT ครั้งที่ 9   ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณด้านงานบริหารงานวิจัย งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และงานบริหารและพัฒนาระบบ   และมีการประชุมคณะกรรมหารายได้สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2565   โดยมี รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม
เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2565 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมบูรณาการกับสภาเกษตรกร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้รับเกียรติจาก นายบุญส่ง เทียมนรา กำนันตำบลท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ Start up company กิจกรรมที่ 3 : บ่มเพาะผู้ประกอบการ Start up company และพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรม 3.2 : บ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ "กลุ่มวิสาหกิจชุมชนละมุด ต.ท่าตอ” มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน ณ วิสาหกิจชุมชนละมุด ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2565 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการ Start up company กิจกรรมที่ 3 : บ่มเพาะผู้ประกอบการ Start up company และพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรม 3.1 : บ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ "กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักผลไม้เอกวรรณ" มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up company และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลงานของมหาวิทยาลัย สู่เชิงพาณิชย์ มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 คน ณ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักผลไม้เอกวรรณ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับเทศบาลตำบลอรัญญิก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวชม ตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างรายได้และเกิดอาชีพภายในชุมชน มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน ณ เทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมที่ 4 “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ”  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยได้รับความรู้ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้นักวิจัยผลิตผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  โดยมี รศ.ดร.โยธิน แสวงดี  จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากร 
ระหว่างวันที่ 23 – 24 พ.ค. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อบรมทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชนโดยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี เพื่อสร้างความเข้ารู้ความเข้าใจในการเตรียม ความพร้อมในการนำนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มคณะ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ อาจารย์จง แซ่สง และ อาจารย์สุขุม คงดิษฐ์ จากคณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ เทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของคณาจารย์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด 9 ราชมงคลขับเคลื่อนวัตกรรมนำเศรษฐกิจปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 18-20 พ.ค. 2565 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง
ระหว่างวันที่ 19 – 20 พ.ค. 2565  สถาบันวิจัยและพัฒนา   จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก กิจกรรมที่ 4 : การบ่มเพาะการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก (สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) และพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของบุคลากรสายวิชาการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุน ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2565   ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมงาน  ลงพื้นที่และศึกษาดูงาน “โครงการแนวทางการบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เชิงพื้นที่ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ระดับภาคของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” โดยมี ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล เป็นหัวหน้าโครงการ  การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พีรธร บุณยรัตนพันธุ์  จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้บริหารแผนโครงการ ร่วมลงพื้นที่เพื่อดูความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการ  ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเอกวรรณ (กลุ่มแปรรูปแป้งกล้วย) อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด (กลุ่มผลิตและแปรรูปกล้วย) อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2565  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย  กิจกรรมที่ 2 อบรบความรู้และการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา    ครั้งที่ 2/2565   ในรูปแบบ Online  ผ่านโปรแกรม Zoom   และในรูปแบบ Onsite  ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสู่การพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย มีคณาจารย์ และนักวิจัย จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สนใจเข้ารับคำปรึกษา
เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2565  สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2565  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom   มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 21 คน  โดยมีการติดตามผลความก้าวหน้าการเตรียมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และ ISFT ครั้งที่ 9   ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณด้านงานบริหารงานวิจัย งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และงานบริหารและพัฒนาระบบ  ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภาและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2565  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการและประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย กิจกรรมที่ 3 ทิศทางการวิจัยและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google meet   มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยทราบทิศทางการวิจัยและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนภายนอก   ตลอดจนให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานและการเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของนักวิจัยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564     
เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับคณะกรรมการประจำสถาบัน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในฐานะของกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถปกป้องสิทธิ และสวัสดิภาพของอาสาสมัคร อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่หลากหลายรูปแบบ

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2565  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ สำหรับนักวิจัย  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถปฏิบัติตามหลักการทำวิจัยที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิ ความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร  โดยมี รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2565   สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565  มีคณะกรรมการร่วมพิจารณาข้อเสนอโครงการ จำนวน 10 ท่าน  โดยมี ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา (240708) ชั้น 7  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

เมื่อวันศุกร์ที่  8  เม.ย.  2565  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ดำเนินการ  จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกล้วยน้ำว้าพร้อมดื่ม  โดยมี ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล  และ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 คน ณ บ้านเลขที่ 104 หมู่ 2 ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 6-7 เม.ย. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ นำโดย รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ร่วมกับทีมบริหารแผนงานวิจัย นำโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย และคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช พี่เลี้ยงเครือข่าย พร้อมด้วยทีมบริหารแผนงานเครือข่ายราชมงคล และคณะนักวิจัย ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้างานวิจัยระยะ   9 เดือน ณ เขตพื้นที่เมืองโบราณ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2565  สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2565  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet   มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน  โดยมีการติดตามผลความก้าวหน้าการเตรียมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และ ISFT ครั้งที่ 9   ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณด้านงานบริหารงานวิจัย งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และงานบริหารและพัฒนาระบบ  ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภาและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 29 – 30 มี.ค. 2565   สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก กิจกรรมที่ 3 : การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ศ.ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร
เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2565 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนข้าวโยธะกา จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS)
เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำน้ำข้าวไรซ์เบอร์รี่พร้อมดื่ม เป็นวิทยากร ณ วิสาหกิจชุมชนข้าวโยธะกา ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการทำน้ำข้าวไรซ์เบอร์รี่พร้อมดื่ม โดยมี ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล และ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสำรวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีคณาจารย์จากทั้ง 6 คณะ ลงพื้นที่สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาอย่างพร้อมเพียงกัน มีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 70 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2564   สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2565  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet  โดยมี รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน  มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 14 ท่าน  มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน และรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีงบประมาณการศึกษา 2564
เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน และในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google meet มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ท่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 เรื่อง โดยมี ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี เป็นประธานในการะประชุม
ระหว่างวันที่ 7 - 8 มี.ค. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับ เทศบาลตำบลอรัญญิก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว" ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้ารู้ความเข้าใจในการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว และเรียนรู้เครื่องมือที่สามารถใช้ในการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจตรงกับผู้ที่สื่อความหมาย ทำให้เกิดความน่าสนใจและความประทับใจมากยิ่งขึ้น
เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับเทศบาลตำบลอรัญญิก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเป็นเจ้าบ้านที่ดี" ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจถึงบทบาทการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ พึงพอใจ และบอกต่อ นำไปสู่การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและการมาเที่ยวซ้ำ สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน ณ เทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2565 เวลา 09.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดประชุมหารือการดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2564 ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ในการดำเนินโครงการภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (คูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ท่าน และประชุมในรูปออนไลน์ ผ่านระบบ GoogleMeet จำนวน 8 ท่าน การประชุมดังกล่าวมี รศ.ดร. ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม
เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2565 ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ พร้อมทีมงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1/2565 เพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านการวิจัย และศึกษาดูงานศูนย์เครื่องมือกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT Central Lab)
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2565  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  กิจกรรมที่ 3  “การเลือกใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลให้ตอบโจทย์งานวิจัย” สำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet   มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูล แปลผลลัพธ์ และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2565  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจ Business Model Canvas : BMC  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม บ่มเพาะนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรและผู้ประกอบการ เน้นการสร้างโมเดลทางธุรกิจด้วยการเข้าใจ Business Model Canvas : BMC (BMC 9 มิติ) สร้างสรรค์ไอเดียด้วยการใช้โมเดลและหลักการวิเคราะห์ พัฒนาไปสู่การเขียนแผนธุรกิจอย่างมีชั้นเชิงและเพื่อให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2565  สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ  จัดโครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย  กิจกรรมที่ 2 อบรบความรู้และการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา  ครั้งที่ 1/2565   ในรูปแบบ Online  ผ่านระบบ Google Meet   และในรูปแบบ Onsite  ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสู่การพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย ตลอดจนมีความเข้าใจในการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2565   สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ  จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 1/2565  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แต่ละมหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงานด้านการวิจัยให้เครือข่ายได้รับทราบ  รายงานความคืบหน้าการจัดทำวารสารเครือข่ายประชาชื่น  รายงานการดำเนินการเรื่องรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่  และการเปลี่ยนแปลงผู้ถือบัญชีเครือข่ายวิจัยประชาชื่น    โดยมี  ดร.อภิเทพ แซ่โค้ว  อธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด  เป็นประธานในการประชุม
ระหว่างวันที่ 2-6 ก.พ. 2565  สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ  นำโดย รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีสุวินัย โสดาเจริญ รองผู้อำนวยการ และทีมบุคลากร นำผลงานของคณาจารย์ภายใต้โครงการคลินิกเทคโนโลยีและโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป อาธิ เช่น น้ำพริกเผาปลาช่อน  ซอสมะขามสามรส  ทองม้วนแห้ว  ผงกล้วยหอมเขียว  ข้าวเกรียบมันเทศดิบ  แชมพูสมุนไพร  เครื่องกรีดมะขามป้อม ฯลฯ  รวม 23 ผลงาน  เข้าร่วมจัดแสดงในงานมหกรรมการแสดงนวัตกรรมภาคเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน "Up Expo 2021 : ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน"
เมื่อวันที่ 3 ก.พ 2565 รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ และ ว่าที่ร้อยตรีสุวินัย โสดาเจริญ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมพีธีเปิดมหกรรมการแสดงนวัตกรรมภาคเกษตร องกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน "Up Expo 2021 : ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน" กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมภาคการเกษตรจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เป็นศูนย์ฝึกอบรมและบริการให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และบุคคลที่สนใจ เป็นศูนย์การเจรจาระหว่างผู้ประกอบการและสถาบันการเงิน
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ม.ค. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการและประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย กิจกรรมที่ 2 เทคนิคการตั้งโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google โดยมี รศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยาย มีบุคลากรสายวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน
เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับ การสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก กิจกรรมที่ 2 บ่มเพาะนักบริหารจัดการโครงการสู่การทำงานอย่างเป็นระบบ “BCG: การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจใหม่” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมขอรับการสนับสนุนงบประมาณแหล่งทุนภายนอก
เมือวันที่ 29 ธันวาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัย ววน.66 ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ google meet มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (ววน.) ประเภททุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fun: FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขั้นกลั่นกรองคำของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีคนเข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน โดยมี ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี เป็นประธาน
เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ  จัดประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก และโครงการบริการให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Consulting Services : TCS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 64 คน การประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม และ ว่าที่ร้อยตรีสุวินัย โสดาเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเลขานุการ
เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดประชุมหารือแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2564 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน โดยการประชุมดังกล่าวมี ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2564 หน่วยเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการ Start up company กิจกรรมที่ 1: บ่มเพาะและสร้างผู้ประกอบการใหม่ Youth Smart Start up ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาส่งเสริม บ่มเพาะนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร ผู้ประกอบการหรือผู้ที่เริ่มสนใจในการประกอบธุรกิจ พร้อมทั้งสนับสนุนการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เกิดเป็นผู้ประกอบการใหม่ start up company เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย กิจกรรมที่ 1 ความรู้พื้นฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับเป็นแนวทางในการต่อยอดผลงานให้กับผู้รับผิดชอบตำบลในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการจัดนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร (Zone B) และฝ่ายกิจกรรมศูนย์ฝึกอบรมและการให้บริการ (Zone D) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก: พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย: ส่งเสริมศักยภาพนวัตกรรมการเกษตร ในงาน "มหกรรมการแสดงนวัตกรรมภาคเกษตร (Up Expo 2021: ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน)" ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เดอะฮอลล์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google meet
เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการวิชาการและวิจัย การรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนิน เปิดอาคารบูรณมงคล มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม และซักซ้อมความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานวันรับเสด็จ มีคณะกรรมการร่วมประชุม จำนวน 25 ท่าน
เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2564  เวลา 13.30 น.   สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ครั้งที่ 1/2564  มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ประจำปี  พ.ศ. 2564   และร่วมพิจารณาวางแผนการดำเนินโครงการในปี พ.ศ.2565 มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 18 คน  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบูรณมงคล  มทร.สุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมที่ 2 “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติสำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้สถิติในงานวิจัยสำหรับบุคลากรสายวิชาการ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.มนตรี สังข์ทอง หัวหน้าหน่วยวิจัยและนวัตกรรมการจัดการข้อมูล ผศ.ประภาส กลับนวล และ อ.วรรณภรณ์ สุทนต์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการวิชาการและวิจัย การรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนิน เปิด "อาคารบูรณมงคล" ครั้งที่ 3/2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดนิทรรศการวิชาการและวิจัย ตลอดจนพิจารณารายชื่อจัดทำบัตรปฏิบัติงานในการเตรียมรับเสด็จ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) และการใช้เครื่องมือแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนกระบวนการทำงาน ก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลกรให้มีความสามารถในการใช้เครื่องมือเพื่อการทำงานเชิงพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2564 รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมเครือข่าย 9 มทร. เพื่อติดตามและประเมินผลรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ระยะ 6 เดือน ภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเมืองรอง จัดโดย มทร.ศรีวิชัย ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบโครงการเครือข่ายของ มทร. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับเทศบาลตำบลอรัญญิกฯ จัดโครงการเสวนาการคืนข้อมูลการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม เป็นแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี ณ เทศบาลตำบลอรัญญิก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อเสวนาการคืนข้อมูลการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมเป็นแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี และร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการทดลองการรองรับนักท่องเที่ยวต่อไป
ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ย. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ นำนักวิจัยและคณาจารย์ เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"
เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2564 รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ และ ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมเครือข่าย 9 มทร. เพื่อสรุประบบและกลไกบริหารจัดการงานวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัย "การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง" ที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ (รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย) เป็นผู้อำนวยการแผนงาน ก
เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 รศ.ดร.เจษฎา อิสเหาะ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย และ อ.จันทร์เพ็ญ บุตรใส อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ นำผลงานและนวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการผลิตปลาช่อนปลอดภัยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาช่อน เข้าร่วมจัดแสดงในงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 ” ณ ห้องประชุมโลตัส 1 - 4 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2564  สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมที่ 1 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)  มีการบรรยาย เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย” และฝึกปฏิบัติ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล”  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ตลอดจนการเลือกใช้เครื่องมือและสถิติในการวิจัย  
เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2564  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมที่ 1 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)  ในรูปแบบ Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet   มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ตลอดจนการเลือกใช้เครื่องมือและสถิติในการวิจัย  กิจกรรมในวันนี้เป็นการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย” และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำวิจัยสถาบัน โดยมี คุณสวัสดิ์ วิชระโภชน์ ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร  
เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ นำโดย รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี และ ดร.เจษฎา จันทร์ผา ผู้ช่วยอธิการบดี ในโอกาสเข้าพบปะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อมอบนโยบาย แลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจนรับฟังปัญหา มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 24 ชั้น 7 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ พร้อมด้วยเครือข่ายบริการวิชาการและวิจัย และเทศบาลเมืองสระบุรี ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำแหนมเห็ด” เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่า และสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนเชิงเขาสอง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยมี ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล และ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และนักศึกษา เป็นวิทยากรฝึกอบรม มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 25 คน
เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ พร้อมด้วยเครือข่ายบริการวิชาการและวิจัย ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพาะเห็ดภูฐาน” ณ ชุมชนเชิงเขาสอง อ.เมือง จ.สระบุรี เพื่อถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ดภูฐานให้กับผู้ร่วมการอบรม จำนวน 25 คน โดยมี รศ.ดร.กิตติ บุญเลิสนิรันดร์ ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง ดร.ธนวรรณ พรมขลิบนิล และ ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยาย
เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2564  สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 8/2564  ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Hangouts Meet    โดยมีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของงานบริหารงานวิจัย  งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และงานบริหารและพัฒนาระบบ  ตลอดจนพิจารณาแผนการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2565 
เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 7 อาคาร 24 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากรอบวิจัยตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (OKRs) ปี 2566 – ปี 2570
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ต.ค. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา งานบริหารงานวิจัย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา มีผู้เข้าร่วมประชุมภายในห้อง จำนวน 6 ท่าน และเข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Meet จำนวน 8 ท่าน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ย. 2564 รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting เพื่อติดตามความก้าวหน้า รับฟังปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยในระดับโลก จากการจัดอันดับของ Time Higher Education และ QS Ranking
เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Meet โดยมี รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 14 ท่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 และรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีงบประมาณการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2564  สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 7/2564  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Hangouts Meet   มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 19 คน  โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของงานบริหารงานวิจัย  งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และงานบริหารและพัฒนาระบบ  ตลอดจนพิจารณาแผนประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565    การประชุมดังกล่าวมี รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม

เมื่อวันอังคารที่ 21 ก.ย. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2564 มีผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 24 ชั้น 7 มทร.สุวรรณภูมิ
จำนวน 3 คน และเข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet จำนวน 17 คน โดยมีการนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานจากผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 8 โครงการ

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2564  สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ นำโดย รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ครั้งที่ 2/2564  ซึ่งมี มทร.ธัญบุรี เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบและกลไกในการบริการจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย  ติดตามและรวบรวมผลงานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน   มีผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 33 คน
เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Hangouts Meet มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 17 คน โดยมีการติดตามความก้าวหน้า การใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานของงานบริหารงานวิจัย งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และงานบริหารและพัฒนาระบบ การประชุมดังกล่าวมี รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ส.ค. 2564 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ นำโดย อ.กอบชัย เมฆดี หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นายบุญเชิด ศิริยศ ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในรูปแบบประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการ TOR 2564-2565 ครั้งที่ 1(รอบ 6 เดือน) และเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินในรอบ 12 เดือน
เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับหน่วยวิจัยและแพล็ตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานแพล็ตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ มทร.สุวรรณภูมิ (RUS MOOC) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet โดยมี ผศ.ดร.ธงชัย อรัญชัย จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ ผศ.ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล จากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้. มีคณาจารย์และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 103 คน
เมื่อวันพุธที่ 18 ส.ค. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการบริหารจัดการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) กิจกรรมที่ 5 ค้นหา DNA นักสร้างการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมย่อยที่ 4 กิจกรรม ABC Charring Day Live “ตั้งสมมติฐานเพื่อการเปลี่ยนแปลง ด้วย Theory of Change" โดยมีตำบลที่ได้รับคัดเลือกจัดทำ Theory of Change : TOC ระดับดีเยี่ยม จำนวน 6 ตำบล มีการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการจัดทำ Theory of Change ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM และ facebook Live จำนวน 100 ท่าน
ระหว่างวันที่ 4 - 5 ส.ค. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.สุวรรณภูมิ นำโดย อ.กอบชัย เมฆดี หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) และกลั่นกรองข้อเสนอโครงการผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (TOR 2564 - 2565) เครือข่ายภาคกลางตอนบน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 15 มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย กิจกรรมที่ 4 " ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา" มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสู่การพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย ตลอดจนเข้าใจในการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โดยมี อ.ชูชาติ เฉลิมถ้อย ตัวแทนสิทธิบัตร มทร.สุวรรณภูมิ และทีมงาน เป็นผู้ให้คำปรึกษา มีคณาจารย์ นักวิจัย จำนวน 5 คน สนใจเข้ารับคำปรึกษาในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ก.ค. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ นำโดย รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมมาตรฐานจริยธรรมการวิจัย กิจกรรมที่ 2 จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์ และมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักวิจัย คณะกรรมการ และอนุกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.น.สพ.สีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2564  สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  รองผู้อำนวยการ และบุคลากร  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563  ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 7  ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  และในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google meet   โดยมี ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานกรรมการ 
โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) ในวันศุกร์ที่ 9 ก.ค. 2564 ณ ห้องประชุมบางกระสอ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ) และในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Hangouts Meet มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ในหัวข้อ The 6th International Seminar "Modeling and Control of Proton Exchange Membrane Electrolyzers" สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานวิจัยและงานบริการวิชาการ อีกทั้งยังเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มทร.สุวรรณภูมิ กับ University of Lorraine ประเทศฝรั่งเศส
เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2564 รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและอำนวยการกลางเครือข่าย 9 มทร. ภายใต้แผนงานวิจัย “การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง” ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เป็นผู้อำนวยการแผนงาน การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings
เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2564 มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จำนวน 9 ท่าน และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google meet จำนวน 4 ท่าน เพื่อร่วมพิจารณาโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
โครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย กิจกรรมที่ 3 อบรมความรู้พื้นฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประสานงานคณะ  ในวันที่ 30 มิ.ย. 2564  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet โดยมี อาจารย์ชูชาติ  เฉลิมถ้อย ตัวแทนสิทธิบัตร มทร.สุวรรณภูมิ   และ นางสาวสราวิณีย์ เชียรพิมาย   ผู้รับผิดชอบงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็นวิทยากร มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการบริหารจัดการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
กิจกรรมที่ 5 ค้นหา DNA นักสร้างการเปลี่ยนแปลง ในวันจันทร์ที่ 28 มิ.ย. 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom
โครงการติดตามและประเมินผลงานวิจัย กิจกรรมที่ 2 ติดตามและประเมินผลงานวิจัยงบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิ.ย. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet  มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบแผนงานวิจัย ของโครงการวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปี 2564  รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในการดำเนินโครงการในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019    
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2564       มีผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา  อาคาร 24  ชั้น 7  มทร.สุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จำนวน 15 คน  และเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Hangouts Meet จำนวน 2 คน  โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งหน่วยบริหารงานวิจัย  หน่วยบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และหน่วยบริหารและพัฒนาระบบ  การประชุมดังกล่าวมี รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับ การสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก กิจกรรมที่ 4 : สร้างความรู้ความเข้าใจการเขียนข้อเสนอโครงการ
ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet มีผู้เข้าร่วมอบรมและรับฟังทั้งหมดกว่า 100 คน กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมอบนโยบาย
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิ.ย. 2564  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงการขอรับทุนกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 และกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของ มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet  โดยมี รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมชี้แจงแนวทางการเสนอขอรับทุนและเตรียมความพร้อมให้แก่นักวิจัยและบุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ 
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิ.ย. 2564  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ   นำโดย อ.กอบชัย  เมฆดี หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และ อ.บุญเชิด  ศิริยศ  ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เครือข่ายภาคกลางตอนบน  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีผู้ประกอบการร่วมนำเสนอ จำนวน 2 ราย ได้แก่ คุณสุธาสินี  ภู่กำชัย ผลิตภัณฑ์ น้ำส้มตำ “เจ้ก้อยแซบนัว”   และคุณเพลินพิศ  สุโรจน์รัตน์ ผลิตภัณฑ์ ปลาร้าสับผัดสุก “เพลินพิศ”
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทรส.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง คลินิกเทคโนโลยีขับเคลื่อน อววน. สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากรายจังหวัด : ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 64 ในการประชุมมีการอภิปรายเรื่อง “Show & Share success คลินิกเทคโนโลยี สู่ชุมชน” ภาคกลาง-ตะวันออก หัวข้อ การนำ วทน. ไปพัฒนาพื้นที่ภายใต้แพลตฟอร์มหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (SCI) มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 4 มหาวิทยาลัย จำนวนโครงการร่วมอภิปรายทั้งสิ้น 10 โครงการ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ส่งโครงการเข้าร่วม อภิปรายจำนวน 6 โครงการ และได้รับรางวัล Popular VOTE 3 โครงการ
เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Hangouts Meet โดยมี รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน เข้าร่วมโครงการจำนวน 34 ท่าน
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2564  สถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดโครงการมาตรฐานจริยธรรมงานวิจัย กิจกรรมที่ 1  โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Hangouts Meet  โดยมี รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคคลากร และบุคคลทั่วไป สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 235 คน
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ นำโดย อ.กอบชัย เมฆดี หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมดำเนินการจัดโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการ Start up company กิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่  “การสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจ Start up company” โดยมี อ.จักรพันธ์  พัทธ์วรฤทัย อาจารย์ประจำหลักสูตร การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.ธรรมศาสตร์  และ คุณจุฑารุจ  ปาละวงษ์  อาชีพขายของ Online และ You Tuber ศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ   เป็นวิทยากรกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่  21 และ 24 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Hangouts Meet
เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2564  โครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย กิจกรรมที่ 2 " ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา"  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสู่การพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย ตลอดจนเข้าใจในการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โดยมี อ.ชูชาติ เฉลิมถ้อย  นักทรัพย์สินทางปัญญา และทีมงาน เป็นผู้ให้คำปรึกษา  ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 7 ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา และในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การทำน้ำกระชายสกัดผสมน้ำผึ้งมะนาวพร้อมดื่ม” Online ผ่าน Facebook LIVE โดยมี ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากร เมื่อวันอังคารที่ 11 พ.ค. 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 (ในรูปแบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2564  ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา   ภายใต้กรอบแนวคิด “การวิจัยและนวัตกรรมในวิถีปกติใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การพัฒนาผลงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ระหว่าง นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย  ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศ
เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แต่ละมหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงานด้านการวิจัยให้เครือข่ายได้รับทราบ ติดตามการจัดทำวารสารเครือข่ายประชาชื่น และมีมติให้มหาวิทยาลัยในเครือข่ายหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนมิถุนายน
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2564 แบบออนไลน์
ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Hangouts Meet โดยมี รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ร่วมกันพิจารณาแผนต่างๆ เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2564 เวลา 09.30 น.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการนักวิจัยพี่เลี้ยงกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาเทคนิคการพัฒนางานวิจัยสู่การเขียนตำราและหนังสือเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ  โดยมี ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างแรงบันดาลใจเพื่อนำผลงานทางวิชาการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น    และมีการถ่ายทอดสดการบรรยายผ่านทางเฟซบุ๊คของสถาบันวิจัยและพัฒนา   ระหว่างวันที่ 19 -20 เม.ย. 2564   ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8   อาคาร 24 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
การประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 2/2564  โดยมี ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานในการประชุม  เพื่อติดตามความความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย   มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน  เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 64  ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล   มทร.สุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
มทร.สุวรรณภูมิ โดย รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ อ.วิชัย มาแสง รองผู้อำนวยการ ร่วมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.นนทบุรี โดย ดร.สมฤกษ์ การวิวัฒน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.นนทบุรี และทีมงาน ร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนาเอสเอ็มอีและผู้ประกอบการใหม่ ฐานนวัตกรรม จ.นนทบุรี เพื่อมุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่จะเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาความ ยากจนและสร้างความยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจฐานรากต่อไป เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2564 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2564 มีผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 24 ชั้น 7 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จำนวน 15 คน และเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Hangouts Meet จำนวน 5 คน โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาทั้ง หน่วยบริหารงานวิจัย หน่วยบริการวิชาการฯ และหน่วยบริหารและพัฒนาระบบ
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับ หมู่บ้านโพธิ์ท่าทราย ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS)
“การออกแบบฉลาก บรรจุภัณฑ์และการตรวจสอบคุณภาพไข่เค็ม” โดยมี ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 14 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ณ หมู่บ้านโพธิ์ท่าทราย ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการติดตามและประเมินผลงานวิจัย กิจกรรมที่ 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบของแผนงานวิจัย ของโครงการวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 9 โครงการ ผ่านระบบออนไลน์ Google Hangouts Meet
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน อว. ส่วนหน้า ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เมื่อ วันศุกร์ที่ 2 เม.ย. 2564 ณ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Hangouts Meet

การซ้อมใหญ่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน อว. ส่วนหน้า ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างคณบดีทั้ง 6 คณะ กับเทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 50 ตำบล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)    เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2564  ณ อาคารบูรณมงคล  ชั้น 3   มทร.สุวรรณภูมิ   ศูนย์พระนครศรีอยุธยา

ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2564  เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มีคณะกรรมการเข้าร่วมพิจารณา จำนวน 10 ท่าน  โดยมี รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์  รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม  เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2564  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เมื่อวันที่ 1 เม.ย 2564  สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4  อาคารบูรณมงคล  มทร.สุวรรณภูมิ   ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  จำนวน 6 คนและประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Hangouts Meet จำนวน 6 คน   การประชุมดังกล่าวมี รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์  รองอธิการบดี  เป็นประธานในการประชุม
เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2564   ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์   รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมนักวิจัยของ มทร.สุวรรณภูมิ นำโดย ผศ.ดร.วารุณี ศรีสงคราม  เข้าร่วมประชุมเพื่อทวนสอบการปรับแก้ข้อเสนอแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยการพัฒนาจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปีที่ 2  ณ ห้องประชุมรวยปัญญา 2 ชั้น G โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ  จัดโดย  มทร.ศรีวิชัย   มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและภาคี ปรับแก้ไขแผนงานวิจัยตามที่คณะผู้ตรวจฯ เสนอแนะและให้ตรงตามวัตถุประสงค์  การประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย กล่าวต้อนรับและสรุปในภาพรวม
รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มทร.สุวรรณภูมิ   เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา ในวันที่ 15 มี.ค. 2564  ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ  จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงตลอดจนบุคลากรซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะทำให้การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษาประสบความสำเร็จ  ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความสอดคล้องเป้าประสงค์ของสถาบันนำไปสู่การปฏิบัติภายในงานมีการเสวนา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด้านทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละมหาวิทยาลัย    กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม      เป็นประธานเปิดงานและกล่าวถึงนโยบายของกระทรวงด้านทรัพย์สินทางปัญญา
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย กิจกรรมที่ 2 "ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา" มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสู่การพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย ตลอดจนมีความเข้าใจในการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โดยมี อ.ชูชาติ เฉลิมถ้อย นักทรัพย์สินทางปัญญา มทร.สุวรรณภูมิ และทีมงาน เป็นผู้ให้คำปรึกษา มีคณาจารย์ นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ สนใจเข้ารับคำปรึกษา เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2564 ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดประชุมหารือพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้า ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่ 2/2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ Google Hangouts Meet
โครงการยกระดับสินค้าชุมชนด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์มีดอรัญญิก ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน  โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี เพื่อถ่ายทอดทักษะองค์ความรู้ด้านการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มผู้ผลิตมีดอรัญญิก โดยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ เรื่อง การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์มีดอรัญญิก   เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มี.ค. 2564 ณ เทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการเสวนาพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว  จากผลิตภัณฑ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน  เป็นการพัฒนาทรัพยากรพื้นถิ่น ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี   โดยบรรยาย ในหัวข้อ การพัฒนาเส้นทางและออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวในมิติของผู้ประกอบการ และ ในหัวข้อ “ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอำเภอนครหลวง”  เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มี.ค. 2564   ณ เทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2564 เวลา 14.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดประชุมหารือพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้า ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนา จ.พระนครศรีอยุธยา และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มีผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จำนวน 16 ท่าน และเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Hangouts Meet จำนวน 18 ท่าน
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับ หมูบ้านโพธิ์ท่าทราย ดำเนินโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS)  “ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปจากไข่เป็ด”  โดยมี  ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์  อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากร  ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำไข่เค็มดองน้ำเกลือ  และไข่เค็มพอกดินสอพอง  โดยมีประชาชนสนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 20 คน เมื่อวันที่ 16 มี.ค.  2564  ณ หมู่บ้านโพธิ์ท่าทราย  ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาการเขียนผลงานวิชาการรับใช้สังคม เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยนำไปขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.เจษฎา อิสเหาะ ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ และ อ.วิชัย มาแสง จาก มทร.สุวรรณภูมิ เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง มีคณาจารย์และนักวิจัยจากทั้ง 6 คณะเข้าร่วมรับคำปรึกษา เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2564 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับ หมูบ้านโพธิ์ท่าทราย ดำเนินโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) “ให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้านโพธิ์ท่าทราย” โดยมี ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2564 ณ หมู่บ้านโพธิ์ท่าทราย ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้วยระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง กิจกรรมที่ 2 "อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิชาการรับใช้สังคม"   โดยมี ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.ดร.เจษฎา อิสเหาะ  ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ และ อ.วิชัย มาแสง จาก มทร.สุวรรณภูมิ  เป็นวิทยากร   มีคณาจารย์และนักวิจัยจากทั้ง 6 คณะ สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 50 ท่าน    กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและเปิดโครงการ   ระหว่างวันที่ 10 - 11 มี.ค. 2564  ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับเทศบาลเมืองสระบุรี จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) กิจกรรม “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดทำโรงเรือนด้วยระบบสมาร์ทฟาร์มคิท” โดยมี อ.วิชัย นระมาตย์ และ อ.วศกร ไตรพัฒน์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีให้น้ำอัจฉริยะในโรงเรือน และเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อุปกรณ์ควบคุมภายในโรงเรือน เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2564 ณ ชุมชนเชิงเขา 2 ต.เชิงเขา 2 อ.เมือง จ.สระบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการให้สอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก  กิจกรรมที่ 3 “อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Infographic เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการอย่างมืออาชีพ”  โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย จาก มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี  และ ดร.สุรเชษฐ์ จันทร์งาม จาก มหาวิทยาลัยราชภัฐจันทรเกษม เป็นวิทยากร  มีผุ้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน  กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก  รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและเปิดโครงการ  ระหว่าง วันที่ 22-23 ก.พ. 2564  ณ ห้อง Self-Access อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2  มทร.สุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา    

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  กิจกรรมที่ 2 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ PBM การรายงานผลการปฏิบัติงานและพัฒนาทักษะผู้รับจ้าง และระเบียบการเบิกจ่าย  โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานภายใน มทร.สุวรรณภูมิ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้    มีผู้เข้าร่วมอบรมจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 150 คน     โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก   ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและเปิดโครงการ  เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 2564   ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24)   มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา    

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ และคณะอนุกรรมาธิการอุดมศึกษา ในคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา   ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ ครั้งที่ 30 (2/2564) เมื่อวันพฤหัสบดี 11 ก.พ. 2564  เวลา 09.30 น.   ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.)หมายเลข 201 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)
กิจกรรมที่ 1 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลรายตำบล โดยมี รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2564 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564 รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ อ.ปิติชน เปี่ยมบริบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ AIC นำคณะนักวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการการสร้างเทคโนโลยีการผลิต (ปลูก) กัญชามาตรฐานทางการแพทย์ (Medical Grade) เพื่อพัฒนาสายพันธุ์กัญชาไทยให้เป็นสายพันธุ์กัญชาที่มีคุณลักษณะพิเศษในการให้ปริมาณสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ทางยา ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร เพื่อนำเอาองค์ความรู้มาพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and innovation Center : AIC) จ.สุพรรณบุรี
มื่อที่ 28 ม.ค. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Hangouts Meet เพื่อรายงานการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปี 2554 รายงานความก้าวหน้าโครงการต่างๆ
และพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนจากงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปี 2564 (รอบที่ 2) โดยมี ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานในการประชุม
ประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อทำความเข้าใจถึงเป้าหมาย ขั้นตอน แผนการดำเนินงาน การรายงานผลการดำเนินงาน และเกณฑ์การประเมินของโครงการดังกล่าว โดยมี อ.วิชัย มาแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งผู้แทนจากทั้ง 6 คณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม การประชุมในครั้งนี้มี รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารปฏิบัติการท่องเที่ยวการโรงแรม มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เมื่อวันพุธที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 14.00 น. รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อร่วมกันพิจารณาตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และรูปเล่มยกร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์จากทุกศูนย์พื้นที่ จำนวน 18 ท่าน
โครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย  กิจกรรมที่ 1 ความรู้พื้นฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet   มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา และเรื่อง ขั้นตอนและวิธีการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรและการจัดเตรียมคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร   มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นบุคลากรของ มทร.สุวรรณภูมิ จำนวน 61 คน  และเป็นบุคคลภายนอก จำนวน 13 คน   โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ  เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม   ระหว่างวันที่ 11-12 ม.ค. 2564

โครงการ RUS Clinic technology social engagement show& share 2020 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2563 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 8 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ภายในงานมีการนำผลิตภัณฑ์จากโครงการต่างๆ มาจัดแสดง อาทิเช่น นมกล้วยน้ำว้า แป้งกล้วยน้ำว้า น้ำพริกกุ้งเมืองเหน่อ ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ปลาช่อนแดดเดียว ข้าวกล่อง แป้งกล้วยหอม หมูยอผสมแป้งแห้ว ลูกชิ้นหมูผสมแป้งแห้ว ซอสมะขามสามรส สบู่มันเทศ มันบดราดซอส มะขามป้อมแช่อิ่ม ข้าวหมากหวานแม่มาลัย ผงปรุงรสต้มโคล้ง ปลาย่างปรุงรส มันเทศม่วงทอดกรอบ ทองม้วน ดอกไม้จากต้นโสน ผงไข่โรยอาหาร และหน่อไม้ดอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานทางวิชาการรับใชัสังคม โดยมี ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร และการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2563 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 8 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สป.อว. เป็นผู้นำการเสวนา มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน
โครงการเสวนาถอดบทเรียนและจัดนิทรรศการผลงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุน RUS Clinic technology social engagement show& share 2020 และการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2563 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 8 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยได้รับรับเกียรติจาก ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการ ภายในงานมีนิทรรศการแสดงผลงาน และการประกวดผลงานบริการวิชาการดีเด่นแผนงานบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการ Start up company
กิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ "หลักสูตรอบรม RUS-UBI Start up company ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1" มีนักศึกษาของ มทร.สุวรรณภูมิ สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563 ณ ห้องประชุมศรีพิทยาคาร ชั้น 3 อาคารศรีพิทยาคาร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
โครงการเสวนาและการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายในการจัดโครงการ ประกอบด้วย เทศบาลตำบลอรัญญิก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครหลวง
โดยมี ดร.ธารนี นวัสนธี ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ และอาจารย์สุขุม คงดิษฐ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยว มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 55 คน เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธ.ค. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการติดตามและประเมินแผนงานวิจัย งบประมาณกองทุน ววน. ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของแผนงานวิจัย จำนวน 8 แผนงานวิจัย
โดยให้นักวิจัยนำเสนอความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Hangouts Meet และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประเมินผลการดำเนินงานของแผนงานวิจัยทั้งหมด จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร รศ. ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา และ รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธ.ค. 2563 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ นำโดย อ.วิชัย มาแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.วารุณี ศรีสงคราม หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของกลุ่มไทยพวน และสื่อเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านเขาพระ ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเมืองรอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมคณะนักวิจัย และนักศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเขาพระ ต.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และประชุมการพัฒนาชุมชน โดยมีผู้นำและภาคีเครือข่ายเข้าร่วม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร. ครั้งที่ 4/2563 โดยมี อ.จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวต้อนรับ และมี ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน เป็นประธานในการประชุม และในช่วงบ่ายมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านงานวิจัย ปี 2564 - 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการบริหารงบประมาณ สกสว. เป็นวิทยากร มีผู้บริหาร บุคลากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร. ทั้ง 9 แห่ง เข้าร่วมงาน จำนวน 44 คน เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2563 ณ ห้องประชุมทุเรียนนนท์ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการและประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย ภายในงานมีกิจกรรม Work shop พัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สำหรับยื่นเสนอขอทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่(บพท.) โดยมี ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน และ ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นวิทยากร มีผู้บริหาร บุคลากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร. ทั้ง 9 แห่ง เข้าร่วมงาน จำนวน 44 คน เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2563 ณ ห้องประชุมทุเรียนนนท์ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ นำโดย รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่นำโดย ดร.พรรค ธารดำรงค์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 12 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานวิจัย และงานประชุมวิชาการ เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 7 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2563 รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้่งที่ 17 ในหัวข้อ "งานวิจัย เพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่" และพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นของเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ณ อาคารคณะทัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
มทร.สุวรรณภูมิ นำโดย ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี อ.วิชัย มาแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการอบรมคณะกรรมการและอนุกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ   มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้คณะกรรมการและอนุกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.)  โดยมี รศ.ดร.เภสัชกรหญิงวิสุดา สุวิทยาวัฒน์  จากสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นวิทยากร  มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน     เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2563  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา      
โครงการอบรมจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ ความเข้าใจในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามหลัก 3R จรรยาบรรณในสัตว์ และพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุมพล ผลประมูล  และ ดร.ปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา  จากสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นวิทยากร  มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 90 คน   เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2563  ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
อาจารย์วิชัย มาแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา บุคลากร ผู้แทนคณาอาจารย์จากทั้ง 6 คณะของมหาวิทยาลัย กลุ่มอาชีพในชุมชนตำบลพระยาบันลือ 19 กลุ่มอาชีพ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 75 คน ลงพื้นที่สำรวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้ โครงการความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พ.ย. 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้วยระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน (R2R) ด้วยระบบวิจัยพี่เลี้ยง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ งานประจำสู่งานวิจัย โดยมี ผศ.ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน ผศ.ดร.จันทนา แสนสุข ผศ.ดร.ทักษิณา เครือหงส์ ผศ.สุวิมล พิบูลย์ ผศ.ประภาส กลับนวล และ ดร.วิไลวรรณ วงศ์จินดา เป็นวิทยากร กิจกรรมดังกล่าวไดัรับเกียรติจาก รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ย. 2563 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พ.ย. 2563   รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ  และอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการผลิตครู     เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง วิกฤตคุณภาพการศึกษาไทย : "ครู?" คือทางออกของประเทศ  ซึ่งจัดโดย คณะอนุกรรมาธิการการพิจารณาศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพครูตามหลักธรรมาภิบาล ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการผลิตและการพัฒนาครู วุฒิสภา   ณ ห้องภาณุมาศ  ชั้น 10  โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพฯ
เมื่อวันพุธที่ 11 พ.ย. 2563  รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ  เข้าร่วมการประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ซึ่งจัดโดย สำนักงานงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  เพื่อให้หน่วยงานรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับระบบ แผน แนวทางจัดทำคำขอ และขอรับการจัดสรรงบประมาณได้อย่าง    ครอบคลุมทั่วถึง  ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์ รองผู้อำนวยการ   และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา   เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3/2563  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม และหารือเกี่ยวกับงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  โดยมี รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในการประชุม  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2563   ณ  ห้องประชุม Meeting A  ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี อาคารดีดีมอล์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย ร่วมกันพัฒนากลไกระบบเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ พัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการประชุมวิชาการ ด้านการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ด้านพัฒนาบุคลากร และแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน โดยมี รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม Meeting A ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี อาคารดีดีมอล์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำโดย ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี อ.วิชัย มาแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา บุคลากร
และผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ซึ่งจัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันพุธที่ 4 พ.ย. 2563 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
มื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563   อ.วิชัย มาแสง  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลพระยา   พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มทร.สุวรรณภูมิ   หน่วยงานภาคีเครือข่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรวจปัญหา อุปสรรค และความต้องการองค์ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในชุมชน  จำนวน 21 กลุ่ม  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยา อ.ลาดบัวหลวง     จ.พระนครศรีอยุธยา
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ   ครั้งที่ 5/2563  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Hangouts Meet  เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2564  และพิจารณาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพื่อส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในเวทีนานาชาติในงาน “The 32nd International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2021) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย   โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ต.ค. 2563 
ประชุมหารือแผนการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2563  เพื่อติดตามการดำเนินงาน และพิจารณาแผนการดำเนินโครงการประจำปี 2564  ร่วมไปถึงการพิจารณานำผลงานมาจัดนิทรรศการวิชาการและวิจัยเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมี ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม รองอธิการบดี  เป็นประธานในการประชุม  เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2563  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.สุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการวิชาการและวิจัย   เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ทรงรับเชิญเสด็จ  พระราชดำเนินเปิด อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ในวันที่ 2 มี.ค. 2564   โดยมีการร่วมกันพิจารณารูปแบบการจัดบูธนิทรรศการและพิจารณางบประมาณ เมื่อวันพุธที่ 28 ต.ค. 2563  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ     ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สวรรณภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาวางแผนการดำเนินโครงการ คำเสนอของบประมาณ ประจำปี 2564 และรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปี 2563 โดยมี ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เมื่อวันพุธที่ 7 ต.ค. 63 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ นำโดย อ.กอบชัย เมฆดี หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นายบุญเชิด ศิริยศ ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะ และทีมงาน RUS-UBI ลงพื้นที่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางธุรกิจสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ให้กับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ที่มีผลงานวิจัยเรื่องการสร้างเครื่องวัดความสุกของมันเทศด้วยเทคนิค EM และอุปกรณ์ในระบบสมาร์ทฟาร์มด้วยคลื่นวิทยุ โดยมี ผศ.ดร.สมพร ศรีวัฒนพล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9/2563   เมื่อวันที่ 9 ต.ค.  ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา  ชั้น 7  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.สุวรรณภูมิ      ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ประชุมสรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ระยะ 2 จำนวน 250 อัตรา  ภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) และการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน    การประชุมในครั้งนี้มี อ.วิชัย มาแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม  เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2563  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2563   รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ  เข้ารับการประเมินตนเองจากคณะผู้ประเมินภายในและภายนอกหน่วยงาน  ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ.2563  ซึ่งกำหนดให้มีการประเมินทุก 1 ปี 6 เดือน   โดยคณะกรรมการได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมส่วนราชการและสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วย อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  บุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนา  นักวิจัยของมหาวิทยาลัย  และผู้รับบริการจากภายนอกมหาวิทยาลัย

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอปและการใช้งานระบบบริหารโครงการผ่านออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งจัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  ระหว่างวันที่ 21-22 ก.ย. 2563  ณ โรงแรมแกรด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเต็ล  กิจกรรมในครั้งนี้ เริ่มต้นจากการให้คณาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP นำเสนอข้อมูลและความก้าวหน้าในการดำเนินในการดำเนินการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจากกิจกรรม Pitching ผู้ประกอบการในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี และ จ.สุพรรณบุรี  จากนั้น จะเป็นการอบรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มทร.สุวรรณภูมิ  จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 2/2563 เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ทรงรับเชิญเสร็จพระราชดำเนินเปิด "อาคาคารบูรณมงคล"  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ในวันที่ 2 มีนาคม 2564    โดยมี  อ.พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม  เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2563  ณ ห้องประชุมชั้น 4   อาคาคารบูรณมงคล  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สถาบันวิจัยและพัฒนา  นำโดย รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  อ.วิชัย มาแสง  รองผู้อำนวยการ  พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ   เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ  โดยมี นายจักรกฏษณ์ ทองพัน เจ้าหน้าที่งานในพระองค์  และนายวีระชัย กลสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ  เข้าร่วมประชุม   เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ก.ย.  2563   หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ   นำโดย อ.กอบชัย  เมฆดี หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  และ อ.บุญเชิด  ศิริยศ  ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  RUS-UBI   นำผู้ประกอบการจำนวน 3 ราย คือ  ขนมไทยสุขพร้อม   ผลิตภัณฑ์ดอกโสน  และน้ำพริกบ้าน  พริกหอม  ภายใต้การบ่มเพาะของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ RUS-UBI   ร่วมแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการ “Mini Ayutthaya Market ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก”   ณ อาคารบูรณมงคล ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เมื่อวันพุธที่ 2  ก.ย.  2563   หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  นำโดย อ.บุญเชิด  ศิริยศ  ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  RUS-UBI   นำผู้ประกอบการ “ผลิตภัณฑ์จากดอกโสน” ภายใต้การบ่มเพาะของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ RUS-UBI เข้าร่วมรับคำปรึกษากับหน่วยงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อขอความรู้เรื่องการส่งออกดอกไม้จากต้นโสนไปประเทศอังกฤษ   ซึ่งมีจำนวนการผลิตมากกว่า 100,000 ชิ้น/เดือน  เป็นการขยายธุรกิจและเพิ่มรายได้ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรรภูมิ นำโดย อ.วิชัย มาแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวรัษฎากรณ์ ธรรมโร เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี  เข้าร่วมประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    ซึ่งจัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ระหว่างวันที่ 3 -4 ก.ย. 2563  ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร  โดยมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในนิทรรศการ พร้อมเข้าร่วมประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีประจำปี พ.ศ.2563
ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563   โดยมีการรายงานสรุปและเมินผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการ  จำนวน 6 โครงการย่อย   มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน  จาก 6 คณะ   การประชุมในครั้งนี้มี  รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์  รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม  และมี ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม  รองอธิการบดี  เข้าร่วมประชุม   เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
งานคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ  นำผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาในปีงบประมาณ 2562  เข้าร่วมแสดงผลงานการยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (พื้นที่ภาคกลาง)  ซึ่งจัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. – 1 ก.ย. 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต 
นักวิจัยของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย  ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีระดับชาติ ในการนำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์ ขับเคลื่อนให้เกิดการกระจายองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศ และบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กร เครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ   ระหว่างวันที่ 2-6 ส.ค. 2563  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง เพื่อเป็นการพัฒนานักวิจัยให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมในการเขียนโครงร่างงานวิจัย       ที่มีผลกระทบสูงเพื่อเสนอต่อแหล่งทุนภายนอก  มีกิจกรรมการบรรยายและ workshop โดย ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง เจ้าของเพจ Facebook เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน เป็นวิทยากร  มีนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน   ระหว่างวันที่ 27 – 28 ส.ค. 2563 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก กิจกรรมที่ 4 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบ่มเพาะนักบริหารจัดการโครงการสู่การ
ทำงานอย่างเป็นระบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานในบทบาทมหาวิทยาลัยกับสังคม พร้อมวิเคราะห์ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ด้วยกระบวนการและเครื่องมือ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในกระบวนการทำงานที่ดีขึ้น โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นผู้นำการเสวนาและเปิดโครงการ
เมื่่อวันที่ 26 ส.ค. 2563 ณ ห้องประชุมนนทรี อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) ชั้น 8 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4/2563  เพื่อรายงานผลการเบิกจ่ายงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปี 2563   พิจารณางบประมาณโครงการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย   โครงการอบรมจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์  และโครงการติดตามและประเมินแผนงานวิจัย  โดยมี ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Hangouts Meet  เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านแพรก จัดโครงการฝึกอบรมการทำหน้ากากอนามัย เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) กับประชาชนในตำบล บ้านแพรก และสามารถผลิตหน้ากากอนามัยไว้ใช้ในครัวเรือนเป็นการป้องกันตนเองจากโรคระบาด   โดยมี  อ.กาญจนา พิศาภาค และ อ.ดารานัย รบเมือง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากร  มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน   เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2563  ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการส่งเสริมการทำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ภายใต้แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชนและแพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประเมินผลผลิต ผลลัพธ์  และผลกระทบ ของชุมชนภายหลังการดำเนินโครงการแล้ว  โดยกำหนดการลงพื้นที่ใน 5 จังหวัด จำนวน 11 โครงการ ระหว่างวันที่ 9-14 ส.ค. 2563
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  รองผู้อำนวยการ และบุคลากร  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562   โดยมี ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานกรรมการ  อ.สาโรจน์ ยิ้มถิน จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นกรรมการ และ อ.ศศินันท์  ศาสตร์สาระ จากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เป็นกรรมการและเลขานุการ  เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 63  ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 7  ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี เรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำนมกล้วยน้ำว้าและอาหารปลาจากกล้วยน้ำว้า”   เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชม  ต.ดอนพุด  โดยมีประชาชนสนใจร่วมโครงการ จำนวน 25 คน  โดยมี ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล และ ดร.ยุพิน พูนดี  จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากร   เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2563  ณ เทศบาลตำบลดอนพุด ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับคณะกรรมการและอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มีการบรรยายถึงวิวัฒนาการและหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  การวิจัยในกลุ่มเปราะบาง การป้องกันความเป็นส่วนตัว การประเมินคุณประโยชน์และความเสี่ยง  แนวทางการเขียนโครงร่างการวิจัย  ความรับผิดชอบของผู้วิจัย  และแนวทางการปฏิบัติการวิจัยที่ดี   โดยมี ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว  จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากร  ระหว่างวันที่ 30-31 ก.ค. 2563  ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการหมู่บ้านวิถีวิทย์แห้วอินทรีย์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแห้วอินทรีย์เพื่อขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (SDGsPGS) โดยมี ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นหัวหน้าโครงการ เมื่อวันพุธที่ 15 ก.ค. 2563 ณ ห้องประชุมวัดสัปรสเทศ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนกรอบการวิจัย ผลลัพธ์ ผลกระทบ และแนวทางการบริหาร ชุดโครงการ "การพัฒนาจังหวัดท่องเที่ยวเมืองระยองเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี"  ด้วยความร่วมมือระหว่าง มทร. ทั้ง 9 แห่ง ร่วมกับ วช.   โดยมี มทร.ศรีวิชัย เป็นหน่วยบริหารจัดการโครงการกลาง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการบริหารจัดการโครงการ  การประชุมดังกล่าว ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์  รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม  ระหว่างวันที่ 9-10 ก.ค. 2563  ณ ห้องประชุมสิริวารี โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี
ปฐมนิเทศโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ระยะ 2    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้ารู้ความเข้าใจในการทำงานและส่งเสริมทักษะในการทำงานด้านต่างๆ สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์   การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ  โดยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การโรคระบาด เข้าร่วมจำนวน 90 คน    เมื่อวันพุธที่ 1 ก.ค. 2563  ณ อาคารบูรณมงคล ห้องประชุมใหญ่บูรณาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
โครงการติดตามและประเมินผลงานวิจัย เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet    โดยมีนักวิจัยนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการวิจัย แบ่งเป็น 2 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 86 โครงการ พร้อมทั้งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รับฟังการนำเสนอและให้ข้อเสนอแนะแก่นักวิจัย จำนวน 8 ท่าน เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 2563   

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2563 แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Hangouts Meet และห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล โดยมีการรายงานผลการเบิกจ่าย งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563     โดยมี ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันอังคารวันที่ 30 มิ.ย. 2563

โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี เรื่อง “การทำซอสมะขามและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์” ให้แก่ชุมชนกลุ่มกุ้งก้ามกราม บ้านสะพานพัฒนา หมู่ 6 ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน   โดยมี ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากร   เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิ.ย. 2563 ณ ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน เรื่องพืชเสพติดที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพื่องานทางด้านปศุสัตว์ และแนวทางการทำงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้พืชสมุนไพรในอาหารสัตว์  เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิ.ย. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
การประชุมชี้แจงมาตรการปรับปรุงแผนการดำเนินงานตามแพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (SCI) และโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ.2563 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์วิกฤตโควิค 19  ครั้งที่ 1/2563   มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน ทบทวน Action Plan และมาตรการในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ  เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2563  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคาร 24  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นักวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ  นำทีมโดย ผศ.ดร.วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์ อ.สนทยา มูลศรีแก้ว และ ดร.ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่ทดลอง  ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง พืชเสพติดที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพื่องานทางด้านปศุสัตว์   ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.สุวรรณภูมิ สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี วิสาหกิจชุมชนเกษตรห้วยไผ่เพื่อการผลิต บริษัท เสถียรฟาร์ม จำกัด และบริษัท ไทยแพลนท์แมททีเรียล จำกัด   เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563  ณ เสถียรฟาร์ม ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
การประชุมออนไลน์ “อธิการบดีพบนักวิจัย 8 แผนงาน งบประมาณ ววน. ประจำปี 2563” ผ่านโปรแกรม Google Hangouts Meet   การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปี 2563 ที่เป็นผู้อำนวยการแผนงาน และหัวหน้าแผนงานย่อยภายใต้โครงการวิจัยทั้ง 8 แผนงาน  ได้รายงานความก้าวหน้า รวมถึงปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินการวิจัยเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป  โดยมี ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานในการประชุม  เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 2563
การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาครั้งที่ 1/2563 ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Meet  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  21 พฤษภาคม 2563   ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 24 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา    โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์ และ นายปรัชญา เพิ่มทองคำ  และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล คำปัญญา  เข้าร่วมประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2563   แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Hangouts Meet  โดยมีการรายงานผลผลิตงานวิจัยหลังได้รับทุนปีงบประมาณ 2561-2562   มีการพิจารณาจัดทำประกาศเพื่อเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเร่งด่วน เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ประจำปีงบประมาณ 2563  และพิจารณาประกาศเพื่อเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564  ร่วมไปถึงการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัยอีกด้วย   การประชุมในครั้งนี้มี ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ  เป็นประธานในการประชุม  เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563
ประชุมหารือการทำงานวิจัย เรื่อง พืชเสพติดที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่องานทางด้านปศุสัตว์  ร่วมกับ บริษัท เสถียรฟาร์ม จำกัด และสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี   สืบเนื่องมาจากการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการศึกษาวิจัยพัฒนาสายพันธุ์พืชเสพติด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และการต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยมี รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันพุธที่ 20 พ.ค. 2563  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำโดย ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และ รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการศึกษาวิจัยพัฒนาสายพันธุ์พืชเสพติด ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรห้วยไผ่ เพื่อการผลิต บริษัทเสถียรฟาร์ม จำกัด และ บริษัทไทยแพลนท์แมททีเรียล จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พ.ค. 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ นำโดย อ.วิชัย มาแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าร่วมกิจกรรม "การนำเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของผู้ประกอบการ จากใบสมัครตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอปที่ยังไม่ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2560-2562 (พื้นที่ภาคกลาง)" ซึ่งจัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2563 ณ โรงแรมกนกกาญจน์ จ.กาญจนบุรี

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการบริการวิชาการ  ครั้งที่ 1/2563  เพื่อชี้แจงรายละเอียดและพิจารณาอนุมัติยืมเงินกองทุนส่งเสริมบริการทางวิชาการ   และพิจารณาขออนุมัติใช้เงินกองทุนส่งเสริมการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก รศ.ดร.กิตติ  บุญเลิศนิรันดร์  รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม  เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มี.ค. 2563  ณ. ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 7  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา  

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   นำโดย อ.กอบชัย เมฆดี  หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และ นายบุญเชิด  ศิริยศ  ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  พร้อมทีมงานที่ปรึกษา  นายพงษ์ศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้ทรงคุณวุฒิเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ UBI ภาคกลางตอนบน ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ จำนวน 2 ราย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าว Rice For Life คุณวิไลลักษณ์  นาครุ่งเรือง  และผลิตภัณฑ์น้ำข้าวโพด MAZE  คุณรัชพล  ยามี   เพื่อให้คำปรึกษาพร้อมแนะนำช่องทางการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดยุค Thailand 4.0   เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 63

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงาน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดและมะขามป้อมด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจท้องถิ่น พื้นที่พระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรี  เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ก.พ. 2563  ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา  อาคาร 24   มทร.สุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการงานบริการวิชาการและคลินิกเทคโนโลยี ในโครงการวันข้าวโพดเทียน ประจำปี 2563 ในวันที่ 7 ก.พ. 2563 ณ ที่การการองค์บริหารส่วตำบลบ้านเกาะ ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ภายในงานมีกิจกรรมผลิตข้าวโพดเทียนพันธ์บ้านเกาะ กิจกรรมการประกวดอาหารคาวและอาหารหวาน บูธนิทรรศการจากหน่วยราชการ มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดเทียน และการแข่งขันกินข้าวโพดเทียน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ  นำโดย รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี  นักวิจัยและนักศึกษา  เข้าร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563”  ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ พัฒนาก้าวไกล นวัตกรรมไทยยั่งยืน” จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค Event Hall 102 – 104  บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน  มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศ และการนำไปใช้ประโยชน์ 
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในโครงการพระดาบสสัญจร โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการพร้อมออกหน่วยบริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร จำนวน 108 เครื่อง บริการตัดผมฟรีชาย หญิง จำนวน 89 คน และมอบรถเข็นคนพิการ จำนวน 5 คัน จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดห้วยดั้ง บ้านห้วยดั้ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประเภทหน่วยงานสายสนับสนุน "ดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2561   โดย รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   มอบหมายให้  ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์  รองผู้อำนวยการด้านบริหารงานวิจัย เป็นผู้แทน เข้ารับมอบเกียรติบัตรจาก ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ม.ค 63 ณ ห้องประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้า มทร.สวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัย  เข้าร่วมประชุมเครือข่าย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1/2563   โดยมีอาจารย์อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในการประชุม   เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563   ณ ห้องประชุมนริศรา ชั้น 2  อาคาร 5  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ  แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มทร.สุวรรณภูมิ บูรณาการร่วมกับ เทศบาลตำบลอรัญญิก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา  จัดโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563  โดยมี รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี  มทร.สุวรรณภูมิ  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ  กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณนลพรรณ อาสนพาณิชย์ ปลัดเทศบาลตำบลอรัญญิกเป็นประธานเปิดโครงการ  เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2563  ณ  เทศบาลตำบลอรัญญิก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานของ วช. ประจำปี 2562  และ พีธีมอบประกาศนียบัตรขอบคุณแก่นักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทยที่นำผลงานร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ  ในงานนี้  อ.ชนะรบ วิชาลัย  อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ  ได้นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงและรับมอบประกาศนียบัตร จากการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในงาน  Seoul International Invention Fair 2019 (SIIF 2019) 
กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานระยะ 10 เดือน  โครงการ "การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนฐานศักยภาพ ทรัพยากรชุมชน และภูมิปัญญาพื้นถิ่น เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน"  เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2562  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการดำเนินงาน    กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก  รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ  เป็นประธาน
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ   เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “ท่องเที่ยวชุมชน ต้นแบบจากญี่ปุ่น” โดยมี Mr.Fumihiro  Hashikawa  ประธานบริหาร บริษัท Isefuku Co.,Ltd.) จากบริษัท JETRO เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การค้นหา การใช้ประโยชน์ การสรรสร้างทรัพยากรของจังหวัดมิเอะ-วิถีของเมืองอิเสะ ย่านโอคาเงะโยโคะโจ” เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การจัดตั้งเครือข่ายวิจัย "ประชาชื่น"  โดยมีสถาบันการศึกษา 17 สถาบันเป็นสมาชิก มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา แลกเปลี่ยนข่าวสารการวิจัย การทำกิจกรรมงานวิจัยร่วมกัน  และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในสังคม  การจัดพิธีในครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเจ้าภาพ เมื่ออังคารที่ 17 ธ.ค. 2562  ณ ห้องประชุม 1-801 ชั้น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก กิจกรรมที่ 1 สร้างความรู้ความเข้าใจการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก   มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาข้อเสนอโครงการและเพิ่มองค์ความรู้ในการบริหารจัดการโครงการจากแหล่งทุนภายนอก     เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2562      ณ ห้องประชุมนนทรี อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ทีมนักวิจัยจาก มทร.สุวรรณภูมิ จำนวน 15 คน เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5/2562  ตลอดจนมี Work shop การเขียนโครงการ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง เพื่อสร้างนวัตกรรมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  ระหว่างวันที่ 13-14 ธ.ค.2562 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร กรุงเทพฯ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริการด้านวิชาการ งานวิจัย และศิลปวัฒนธรรม ระหว่าง มทร.สุวรรภูมิ กับเทศบาลตำบลดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี  มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานด้านการบริการวิชาการ งานวิจัย และศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเป็นศูนย์กลางในการนำผลงานมาพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน สังคม แบบมีส่วนร่วม  เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2562 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
อ.ชนะรบ วิชาลัย  อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ  คว้ารางวัลในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในงาน  Seoul International Invention Fair 2019 (SIIF 2019)  ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2562  ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้  โดยนำเสนอผลงาน เรื่อง "นวัตกรรมเครื่องมือทดสอบการรับน้ำหนักของดินแบบอัตโนมัติ"   และได้รับรางวัล Silver Prize จาก Korea Invention Promotion Association  และรางวัล Special Award for Innovation จาก King Abdulaziz University
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณ จากแหล่งทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริการวิชาการ ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงจากแหล่งทุนภายนอก และเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร  เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2563 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคาร 24  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
การประชุมหารือการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินโครงการ และวางแผนลงพื้นที่สำรวจ บริบทชุมชนเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา จะได้ดำเนินการให้ตรงกับความต้องการของชุมชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21  พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2562  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.สุวรรณภูมิ นำผู้ประกอบการข้าว Rice For Life เข้าพบ อาจารย์จารุณี ทองอร่าม อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำช่องทางในการพัฒนาตราสินค้า พร้อมออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์จากข้าว  Rice For Life ณ ร้านหน้ามอ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่าย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4/2562   มีเป้าหมายเพื่อการสร้างความร่วมมือและส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและพัฒนาโครงการวิจัย Research for Community เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และชุมชน ตลอดจนแบ่งปันองค์ความรู้ทรัพยากรทั้งด้านบุคคลและวัสดุ อุปกรณ์อย่างมีคุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาอุดมศึกษาไทย  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุม ชั้น 4  อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส  ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปี พ.ศ. 2562  พิจารณาจำนวนบุคลากร และแหล่งสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปี พ.ศ. 2563  โดยมี ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในการประชุม  เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2562   ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  รองผู้อำนวยการ และบุคลากร  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561   โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานกรรมการ  อ.สาโรจน์ ยิ้มถิน จาก คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นกรรมการ และ อ.ศศินันท์  ศาสตร์สาระ จากคณะบริหารธุรกิจฯ   มทร.สุวรรณภูมิ  เป็นกรรมการและเลขานุการ  เมื่อวันที่ 26 ต.ค 62  ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 7  ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา  มทร.สุวรรณภูม
เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2562  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ  และทีมงานที่ปรึกษา ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบเตยเพื่อนำมาแปรรูปและสกัดเป็นผง  สามารถใช้เป็นส่วนผสมในการทำขนมและเครื่องดื่ม   โดยใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ ณ อาคารต้นแบบเพื่อการผลิต   มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ นำโดย รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ อ.วิชัย มาแสง รองผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริการด้านวิชาการ งานวิจัย และศิลปวัฒนธรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับเทศบาลเมืองสระบุรี โดย รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี เป็นผู้แทนในการลงนามความร่วมมือ กับ คุณสมพิศ สุทธิสา รองปลัดเทศบาลเมืองสระบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระพิรุณอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) ชั้น 2 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่ายภาคกลาง (Node) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มาตรฐานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี” โดยมี  ผศ.ดร.ชนัญ  ผลประไพ หัวหน้าโครงการเป็นประธานเปิดโครงการ   ระหว่างวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ นำโดย รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับ คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา และ คุณจิตตะวดี หล้าหา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จากศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เข้ามาให้ความรู้ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพย์ทางปัญญา และการจดอนุสิทธิบัตร แก่คณาจารย์และวิจัยของ มทร.สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 24 ชั้น 7 มทร.สุวรรภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เมื่อวันพุธที่ 4 ก.ย. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมหารือร่วมกันทั้ง 6 คณะ เพื่อดำเนินโครงการภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
โครงการระบบติดตามและประเมินผลงานวิจัย กิจกรรมที่ 2 เรื่อง อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัยเพื่อการติดตามและประเมินผลงานวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยและเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในการใช้ระบบฐานข้อมูล ตลอดจนสามารถติดตามและประเมินผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2562 ณ ศูนย์ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ปี 2562  พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี  ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2562  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคาร 24 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ นำโดย อ.วิชัย มาแสง  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   และ อ.กอบชัย เมฆดี หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ   เข้าศึกษาดูงานบ่มเพาะธุรกิจ ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย  วิทยาเขตสงขลา   เพื่อศึกษาแนวทางการทำงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งการจัดตั้งชมรม Student entrepreneur club  เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2562  ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ นำโดย รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ อ.วิชัย มาแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งนำโดย อ.ณัฐวุฒิ ว่องทรัพย์ทวี ผู้อำนวยการสำนักประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ อ.จิรภัทร กิติธนพัต รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมคณะ เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2562 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นองค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมรับการตรวจประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยนำเสนอผลงานที่ร่วมดำเนินงานกันด้านบริการวิชาการ ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน และ   ตอบข้อซักถามแก่อนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ นำผลงานของคณาจารย์และผู้ประกอบการ เข้าจัดร่วมแสดงในกิจกรรม "TechnoMart 2019 “ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค" ซึ่งจัดโดย สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นักวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่จากเครือข่ายวิจัยประชาชื่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการผลิตและสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพต่อไป โดย ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ดร.จิดาภา เร่งมีศรีสุข จากคณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ "ระดับชมเชย" และ ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ "ระดับดี" และ อ.วิชัย นระมาตย์ จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ "ระดับชมเชย" เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2562 ณ มทร.ธัญบุรี

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการและประเมินผลข้อเสนอโครงการวิจัย กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟ้งข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และนำไปปรับแก้ไขแผนบูรณาการให้มีคุณภาพ เพิ่มโอกาสในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย สามารถสร้างผลกระทบสูงเชิงพื้นที่และสังคม เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2562 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอรัญญิก  เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงและออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยได้รับเกียรติจาก อ.นพปฎล ขิงทอง และ อ.อโณทัย  ทิพเนตร อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร  เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ก.ค. 2562 ณ เทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับเทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่สำรวจปัญหาเศษวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปไม้ภายในชุมชนและแกลบจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่ปริมาณเป็นจำนวนมาก โดยมี อาจารย์สุริยา น้ำแก้ว อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในการดำเนินการแปรรูป เมื่อวันอังคารที่ 25 มิ.ย. 2562 ณ ชุมชนตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับเทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอรัญญิก เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วง และ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยได้รับเกียตริจาก ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล และ อาจารย์วชิรญา เหลียวตระกูล อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ เมื่อวันอังคารที่ 25 มิ.ย. 2562   ณ เทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ 25-26 มิ.ย. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย อ.วิชัย มาแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    ลงพื้นที่ร่วมกับคณะผู้ประเมินจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพื่อติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ และประเมินมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ภายใต้การดำเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยีและโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ของ มทร.สุวรรณภูมิ

มทร.สุวรรณภูมิ นำโดย รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อ.วิชัย มาแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ อ.กอบชัย เมฆดี หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และทีมงาน ในการเข้าศึกษาดูงาน หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.สุวรรณภูมิ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2562 ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานระยะ 5 เดือน ภายใต้โครงการ "การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนฐานศักยภาพ ทรัพยากรชุมชน และ  ภูมิปัญญาพื้นถิ่น เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน" โดยมี รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี  เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานที่ชุมชนมอญ ณ วันทองบ่อ บ้านเสากระโดง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งนำโดย       ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ และมี นายรัตนะ พันธุ์สวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ  ให้การต้อนรับ

โครงการระบบติดตามและประเมินผลงานวิจัย กิจกรรมที่ 1 ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลลัพธ์ ผลการะทบของโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561  โดยมี รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี  เป็นประธานเปิดโครงการ   ระหว่างวันที่ 10-12 มิ.ย. 2562  ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา ศูนย์สุพรรณบุรี และศูนย์นนทบุรี
การประเมินผลการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะทำงาน ในการประชุมรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 360 วัน เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ  ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการคลินิกเทคโนโลยี เรื่อง การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าเห็ด  และเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์พริกแกงและน้ำพริกเผา เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2562  ณ  ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ และ ต.เต่าเล่า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา  

สถาบันวิจัยและพัฒนา นำหัวหน้าโครงการที่ผ่านการพิจารณา จำนวน 14 โครงการ นำเสนอโครงการภายใต้แผนงานปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2563 : ภาคกลางและภาคตะวันออก  พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและคณะทำงานสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา นำผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในหัวข้อ "การทำพิมเสนน้ำและการทำยาหม่องจากหอมแดง"  โดยมี อ.สาโรจน์ ยิ้มถิน จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร   ผศ.ชื่นสุมณ ยิ้มถิน และ อ.อรุณี ชัยศรี จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากร  ในโครงการพัฒนาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเทศบาลเมืองสระบุรี   ณ ศูนย์เรียนรู้ในชุมชนเชิงเขา 2 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

การประชุมเตรียมความพร้อมในการรายงานความก้าวหน้าระยะ 5 เดือน ภายใต้โครงการ "การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนฐานศักยภาพ ทรัพยากร ชุมชน และภูมิปัญญาพื้นถิ่น เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน"  ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนจากการวิจัยเพื่อวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของเครือข่าย มทร. 8 แห่ง เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคาร 24  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
โครงการคลินิกเทคโนโลยี ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักปลอดภัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปลูกผักปลอดภัย ให้แก่เกษตรกรชุมชนเชิงเขา 2 เทศบาลเมืองสระบุรี  เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เม.ย.62 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองสระบุรี อ.เมืองสระบุรี  จ.สระบุรี

โครงการคลินิกเทคโนโลยี ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับชุมชนเทศบาลตำบลดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี  โ เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 62 ณ ชุมชนดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2562 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคาร 24  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ พร้อมด้วยนักวิจัย นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562"  ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 7-10 เม.ย 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดยอาจารย์วิชัย  มาแสง  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยตัวแทนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ตัวแทนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสุพรรณบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และเกษตรกรผู้ปลูกแห้ว ตำบลวังยาง เข้าศึกษาดูงานโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร  (Food Innovation Service Plant)  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จังหวัดปทุมธานี
โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการและประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน  มีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน  และเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จัดโครงการควบคุมคุณภาพการแปรรูปกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี  โดยมี อาจารย์วชิรญา เหลียวตระกูล  และ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นวิทยากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ครั้งที่ 2/2562    โดย ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เป็นประธานในการประชุม  เมื่อวันที่ 19-20 มี.ค. 2562 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้ 
โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการแบบย่อ (Project Brief) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาข้อเสนอแบบย่อ (Project Brief) ในการขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนสำนักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร21)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย อ.กอบชัย เมฆดี  หัวหน้างานบ่มเพาะวิสาหกิจ จัดโครงการ “การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ Design Thinking​Process” ภายใต้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ    RUS-UBI  โดยมี อ.จักรพันธ์ ตรวจมรคา อาจารย์ประจำหลักสูตร การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้  มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 60 คน  เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มี.ค. 2562 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 2  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เชิญ ศาสตราจารย์ ดร.ฮานชิก ซุง จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติเกียงซัง (GNU, Gyeongsang National University ) สาธารณรัฐเกาหลี  ซึ่งท่านได้ร่วมดำเนินกิจกรรมด้านงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “Basic New and Renewable Energy” โดยมี อาจารย์ นักวิจัย เข้ารับฟังการบรรยาย  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี   

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ก.พ. 2562  ผู้ประกอบการเพาะเห็ดจาก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา  เข้าพบ อ.กอบชัย เมฆดี หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มทร.สุวรรณภูมิ  ณ ห้องประชุมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อาคารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ​ RUSUBI​ และเตรียมวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเร็ว​ ๆ​ นี้   

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ2562  กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (R2R) เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562     กิจกรรมที่ 1 พัฒนานักวิจัยสายวิชาการ เพื่อสื่อสารและทำความเข้าใจกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้เห็นถึงความสำคัญและการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยมี ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในโครงการพระดาบสสัญจร โดยมี ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี  รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับ พร้อมออกหน่วยบริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร จำนวน 50 เครื่อง บริการตัดผมฟรี จำนวน 28 คน และมอบรถเข็นคนพิการ จำนวน 5 คัน จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุของคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในโครงการพระดาบสสัญจร โดยมี ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมโครงการพระดาบสสัญจร และออกหน่วยบริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร จำนวน 12 เครื่อง บริการตัดผมฟรีชาย หญิง จำนวน 82 คน และ มอบรถเข็นคนพิการ จำนวน 5 คัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ วัดราชบรรทม ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ก.พ. 2562  คุณรัชพล ยามี ผู้ประกอบการน้ำขาวโพด “Sweet Corn Milk”  เข้าพบ  อ.กอบชัย เมฆดี หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และ อ.วรรภา วงศ์แสงธรรม อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ  เพื่อขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการยืดอายุอาหาร ช่องทางการตลาด และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์   ณ ห้องประชุมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อาคารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.สุวรรณภูมิ
โครงการคลินิกเทคโนโลยีถ่ายทอดทักษะการแปรรูปเห็ด เห็ดยอ และลูกชิ้นเห็ด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชุมชนศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำโดยรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยหัวหน้าโครงการคลินิกเทคโนโลยี ที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค : กลุ่มภาคกลางและตะวันออก (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดโดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 30-31 ม.ค. 2562  ณ โรงแรมเดอะเซ็นจูรี่ปาร์ค กรุงเทพฯ
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ นำโดย อ.กอบชัย เมฆดี หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นำชมรมนักศึกษา กับการเป็นผู้ประกอบการ Student Entrepreneur Club จำนวน 75 คน เข้าร่วมสัมมนา SME : Speed Up to the New Game ภายใต้การดำเนินงานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2562
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ก.พ. 2562  คุณรัชพล ยามี ผู้ประกอบการน้ำขาวโพด “Sweet Corn Milk”  เข้าพบ  อ.กอบชัย เมฆดี หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ  เพื่อขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการยืดอายุอาหาร ช่องทางการตลาด และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์   ณ ห้องประชุมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อาคารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.สุวรรณภูมิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผศ.วารุณี ศรีสงคราม หัวหน้าโครงการวิจัยเชิงพื้นที่  เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาแผนงานวิจัยการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยมหาวิทยาลัยพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)  เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2562  ณ ห้องแมจิก 1 ชั้น G โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  
สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่1/2562  เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2562  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร เขตดุสิต กรุงเทพฯ   พร้อมร่วมลงนาม   ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง 
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  (University Business Incubator/UBI) สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย อ.กอบชัย เมฆดี  หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นำผู้ประกอบการ  คุณวิไลลักษณ์  นาครุ่งเรือง เจ้าของผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพ Rice For Life ออกตลาดจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์ 2562    เมื่อวันที่ 25 ม.ค. - 2 ก.พ.2562   ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย อ.กอบชัย เมฆดี  หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ลงพื้นที่นัดพบผู้ประกอบการ​อาหารกล่องเพื่อสุขภาพ​"อร่อยและมีความสุขเมื่อได้ทาน​ Aboutbox"  เพื่อให้คำปรึกษาในการประกอบธุรกิจ​ และช่องทางการจัดจำหน่าย ​  เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2561  ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  (University Business Incubator/UBI) สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย อ.กอบชัย เมฆดี  หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ข้าว Rice For Life ของคุณวิไลลักษณ์ นาครุ่งเรือง  เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับช่องทางการตลาด และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์  เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2561  ณ ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง

วันที่ 21 มกราคม 2562 มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับภาคีเครือข่ายประกอบด้วยตัวแทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี และนายสามารถ หนูทอง นางบาหยัน แก้วศรีงาม และคณะตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกแห้วอินทรีย์ตำบลวังยาง จัดประชุมเสวนาหารือแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหมู่บ้านแห้วอินทรีย์ และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ณ วัดสัปรสเทศ ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี      

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการบริการทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2562  เพื่อชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเส เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 62 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  สำหรับหัวหน้าโครงการคลินิกเทคโนโลยีที่ผ่านการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ จาก สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตาม “แผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค (พ.ศ. 2562-2564)”   เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ โดย อ.กอบชัย เมฆดี หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจในวัยเรียน”  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจให้กับนักศึกษาในรายวิชา Entrepreneurship and New Venture Creation ได้รับฟัง  เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2562  ณ ห้องประชุม 6101 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ม.ค. 2562  คุณณิชาภา เทียมทิพร ผู้ประกอบการ Clean Food “About Box”  เข้าพบ อ.กอบชัย เมฆดี หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ  เพื่อเข้ารับคำปรึกษาเกี่ยวกับการยืดอายุอาหาร ช่องทางการตลาด และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์   ณ ห้องประชุมหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อาคารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.สุวรรณภูมิ
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ นำโดย รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์กอบชัย เมฆดี หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานรอบ 180 วัน หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นักวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ  เข้าร่วมงานแถลงข่าวการนำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2561  ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ   เพื่อรับประกาศนียบัตรจาก รองนายกรัฐมนตรี  ในฐานะที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ จากการประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในเวที iENA 2018 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี
“โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ(Visiting Professor)” โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก Université de Lorraine ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ให้การสนับสนุนวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์และด้านสนามแม่เหล็กไฟฟ้า โดยอบรมสัมมนา ในหัวข้อ "Doubly-Fed Induction Generators-Modeling" ตั้งแต่วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2561 ณ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 เขตเหนือ ศูนย์นนทบุรี
 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1st Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi (RUSiCON) 7th International Symposium on the Fusion Technologies (ISFT 2018) ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำโดยอาจารย์วิชัย  มาแสง ผู้จัดการศูนย์คลินิกเทคโนโลยี และคณะร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม งานประชุมประชาพิจารณ์ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  (University Business Incubator/UBI) สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ขนมไทยไกลหวาน เข้าร่วมจัดบูธแสดงสินค้าในงาน 6th Food & Beverage Trade Fair 2018 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.– 2 ธ.ค. 2561 ณ The Hall Convention Center Ayutthaya City Park 
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานร่วมกับเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานการประชุมเชิงวิชาการองค์การเกษตร    ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 40 โซน 4 “วิทย์ภูมิภาค”    เมื่อวันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าเยี่ยมชมและศึกษา ดูงานศูนย์หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Business Incubation Center : KUBIC) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนางานร่วมกันในด้านการสร้างผู้ประกอบการ การพัฒนาต่อยอด และการพัฒนานักวิจัย บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการใหม่ ก่อให้เกิดงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่มีศักยภาพสู่เชิงพาณิชย์  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำโดย รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์   รองอธิการบดี  และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย  เข้าร่วมงานแถลงข่าวงาน “6th Food & Beverage Trade Fair 2018" ระหว่างวันที่ 29พ.ย. - 2 ธ.ค.61 ณ The Hall Convention Center ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค  โดยความร่วมมือระหว่าง Fooddirectories.com กับ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค  การจัดงานดังกล่าวถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการอาหารไทยที่จะได้พบปะแลกเปลี่ยนทางการค้าร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารจาก 34 ประเทศทั่วโลก  กว่า 7,000 ราย
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมทั้งผู้แทนจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ลงพื้นที่พูดคุยหารือ ร่วมกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนงานการให้บริการวิชาการ และได้บริการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนด้านการผลิตผักอินทรีย์ จำนวนทั้งสิ้น 2 ชุมชน คือชุมชนดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี  และชุมชนเชิงเขา 2 อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
มทร.สุวรรณภูมิ คว้ารางวัลเกียรติยศจากการประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในเวที “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2018) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมคว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง และรางวัลพิเศษจากประเทศอิหร่าน อีก 1 รางวัล มุ่งสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ เวทีนี้ มีผลงานเข้าร่วมจัดแสดงกว่า 800 ผลงาน จาก 30 ประเทศทั่วโลก
สถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดราชบุรี  มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 200 คน  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี
การประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (กิจกรรม OTOP สัญจร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และราชบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์ยืน รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  (University Business Incubator/UBI) สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย อ.กอบชัย เมฆดี  หัวหน้างานบ่มเพาะวิสาหกิจ และทีมงาน ลงพื้นที่ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย เค้กกล้วย/ข้าวเกรียบกล้วย เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2561  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
รองผู้อำนวยการ และบุคลากร  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560   โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานกรรมการ   เมื่อวันที่ 19 ต.ค 61  ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 7  ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา  มทร.สุวรรณภูมิ
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (University Business Incubator/UBI) สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย อ.กอบชัย เมฆดี หัวหน้างานบ่มเพาะวิสาหกิจ และทีมงาน ลงพื้นที่จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตรบ้านคอตัน ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง โดยมี ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล และ อ.วชิรญา เหลียวตระกูล จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากร มีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 25 คน เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2561 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ RUS-UBI สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ  นำโดย อาจารย์กอบชัย เมฆดี หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จัดอบรม หัวข้อ “Business Idea For Young Entrepreneur”  โดยมี ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด Chief Marketing Office (CMO) Ayutthaya city Park ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย  มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม M2 ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  จัดโครงการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ กลุ่มแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านคอตัน ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง เพื่อพัฒนา   ต่อยอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มนำไปสู่วิสาหกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  (University Business Incubator/UBI) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจ ภายใต้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ RUS-UBI  มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 140 คน เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุรรณภูมิ ลงพื้นที่จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย   เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2561  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 

โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทยระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ และวางแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนทุน ในวันที่ 1 ก.ย. 2561 ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการเสวนาถอดบทเรียนการดำเนินโครงการบริการทางวิชาการ (AAR) เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำโดย รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์  รองอธิการบดี รศ.นภัทร  วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณาจารย์ เข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” (Thailand Research Expo 2018) ครั้งที่ 13  ระหว่างวันที่ 9 -13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
การประชุมหารือการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานด้าน วทน. ในพื้นที่ภาคกลางตอนบน ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9  ภายใต้หัวข้อ “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”  ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง
ผลงาน บ้านยั่งยืนสุวรรณภูมิ  ได้รับการพิจารณารับเชิญให้เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561  ณ ห้อง Lotus sulte 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

โครงการพัฒนาผลงานสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในบทความวิชาการตลอดจนสามารถตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ได้   ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561   ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอนุกรรมการวิจัย เพื่อประเมินผลการวิจัย ประจำปี 2561  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอนุกรรมการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุมนนทรี อาคาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรม มีการนำนวัตกรรมไปใช้ในการทำงานวิจัยพัฒนาให้เกิดผลงานที่มีประโยชน์ทั้งด้านวิชาการและเชิงพาณิชย์  และเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบค้นสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลต่างประเทศ   เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุมนนทรี อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปลูกพืชในชั้นปลูกโดยใช้แสงเทียม  มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดวิธีปลูกพืชในชั้นปลูกโดยใช้แสงเทียมให้กับชุมชน เพื่อนำความรู้ ทักษะไปประยุกต์ใช้ในการปลูกพืชเพื่อเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้ครัวเรือน  มีประชาชนและนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน   เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561  ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
ศาสตราจารย์ ดร.ฮานชิก ซุง จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติเกียงซัง (GNU , Gyeongsang National University ) สาธารณรัฐเกาหลี บรรยายพิเศษเรื่อง "Introduction to Nanotechnology"  และเรื่อง "Seawater Desalination"  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 และวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ มทร.สุวรรณภูมิ  ศูนย์นนทบุรี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ได้ประสานงานให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีในด้านพลังงานไฟฟ้าและเตาอบไร้ควัน เพื่อต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์เตาอบไร้ควัน เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2561 ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) จ.นนทบุรี

รองศาสตราจารย์นภัทร  วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  และอาจารย์วิชัย  มาแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี ได้รับเชิญจากวิทยาลัยเทคนิคนครนายก  ให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี "การปลูกพืชในชั้นปลูกโดยใช้แสงเทียม" ให้กับกลุ่มเกษตรผู้ปลูกมะยงชิด ในจังหวัดนครนายก  ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561   ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จ.นครนายก
โครงการพัฒนาแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนบูรณาการ พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสในการขอรับทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (RUS–UBI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดอบรมโครงการ "Train the Coach" เพื่อพัฒนาโค้ช หรือที่ปรึกษารุ่นใหม่ส่งเสริมด้านธุรกิจ และด้านเทคโนโลยีที่มีความสามารถ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ที่ปรึกษาหรือบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแนะนำ SME เมื่อ 20 มิถุนายน 2561  ณ  ห้องประชุม 6101 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับเทศบาลตำบลอรัญญิก จัดโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบกล้วยตากโดยใช้พลังงานตู้อบแสงอาทิตย์ โดยมี อ.วรรภา วงศ์แสงธรรม และ อ.สุภาพร พาเจริญ  จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากร  มีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการ  จำนวน 60 คน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561  ณ เทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย อ.กอบชัย เมฆดี หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  และ อ. วิทยา งามเสาร์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ  เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมกับกลุ่มผู้สนับสนุน SMEs โดยมีการชี้แจงความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์ SMEs ITC เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย, ผู้มีไอเดียในการประกอบธุรกิจและผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม เมื่อวันพุธที่ 30 พ.ค. 61  ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำยาล้างจาน โดยมีอาจารย์กาญจนา พิศาภาค ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาจารย์กานดาวดี โนทัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และทีมงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ   เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอรัญญิก จ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้พลังงานน้ำหยด เพื่อให้ชุมชนสามารถปลูกพืชสำหรับบริโภคและจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนในชุมชนโดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สาโรจน์ ยิ้มถิน อาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน และอาจารย์นรากร ฉัตรชัยรัตน์ จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561  ณ ชุมชนตำบลบ้านไร่ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปขนมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไปได้มีการฝึกปฎิบัติและได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพสำหรับเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ชุมชนลาดระโหง ต.วัดยม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไข่เค็ม มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ฝึกทักษะ ให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไปได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพสำหรับตนเองและชุมชน เป็นการเสริมรายได้ให้กับครอบครัว  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ชุมชนวัดยม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชใช้น้ำน้อย  เพื่อถ่ายทอดทักษะและองค์ความรู้เทคโนโลยีการปลูกพืชใช้น้ำน้อย และสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้นำชุมชนและสมาชิกชุมชนเข้าร่วมโครงการ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอรัญญิก จ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสายสนับสนุน (R2R)   โดยมี ดร.นภาเดช บุญเชิดชู ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และ ผศ.ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากร  เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตปุ๋ยชีวภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดทักษะและองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ และสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมี อาจารย์อรุณี คงสอน อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายเมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอรัญญิก จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการศึกษาดูงาน เรื่อง การปลูกพืชในชั้นปลูกโดยใช้แสงเทียม และศึกษาการให้แสงเทียม กับต้นมะยงชิด ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก โดยได้รับเกียรติจาก นายวิวรรธน์  วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก พร้อมคณะให้การต้อนรับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “บูรณาการงานวิจัย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ครั้งที่ 2  เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา  และแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในสาขาต่างๆ   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561  ณ ห้อง 240805 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 8 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการกลุ่มสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มีความรักความสามัคคี และทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตอย่างยั่งยืน   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
งานแถลงข่าวการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3  และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4  ในหัวข้อ “บูรณาการงานวิจัย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”  เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2561  ณ ห้องประชุมศรีพิทยาคาร  อาคารศรีพิทยาคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ Talent Mobility มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจในโครงการ Talent Mobility และพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยด้านการเขียนข้อเสนอโครงการ เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่าย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2/2561   มีเป้าหมายเพื่อการสร้างความร่วมมือและส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและพัฒนาโครงการวิจัย Research for Community เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และชุมชน   ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการ เพื่อบ่มเพาะ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการประกอบธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนและเข้มแข็ง  ซึ่งจะได้รับความรู้ทักษะเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจและการวิเคราะห์ต้นทุนอย่างมีระบบ   ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมหันตรา ชั้น 10 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแกนนำวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดทักษะและองค์ความรู้หลักสูตรแกนนำวิทยากร และเสริมสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชน โดยมี อ.เรืองสิน ปลื้มปั่น ผู้ช่วยอธิการบดี และ อ.ศุภชาติ เสถียรธนสาร จากคณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากร  ระหว่างวันที่ 22-23 มี.ค. 2561 ณ อาคาร 24 ชั้น 8  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอนุกรรมการวิจัยเพื่อประเมินผลการวิจัย โดยมี ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา  อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา เป็นวิทยากร  เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
“โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ(Visiting Professor)” โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก Université de Lorraine ประเทศฝรั่งเศส อบรมสัมมนา ในหัวข้อ "Synchro - Reluctance Machines: Design, Modeling and Drive" ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 เขตเหนือ ศูนย์นนทบุรี
โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดปราสาททอง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  นำนักวิจัยและคณาจารย์เข้าร่วมจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2561”  ระหว่างวันที่ 2-6 ก.พ. 2561 ณ Event hall ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อเป็นการเปิดเวทีระดับชาติให้องค์กร นักประดิษฐ์ และนักวิจัย ได้นำเสนอผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น ให้เป็นที่รู้จัก เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
วันที่ 31 มกราคม 2561 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดย  รองศาสตราจารย์นภัทร  วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์คลินิกเทคโนโลยี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคนครนายก จำนวน 13 ท่าน  พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ไดโอดเปล่งแสงสีอะไรเหมาะสมกับการปลูกพืช ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 24 (ชั้น 9) มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และพาคณะศึกษาดูงานลงพื้นที่เยี่ยมชมการปลูกมะเขือเทศในโรงเรือนระบบปิด แปลง 4 มทร.สุวรรณภูมิ
โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย/นักบริการวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ  ในวันที่ 18 ม.ค. 2561  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา   เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับนักวิจัย นักบริการวิชาการ และหน่วยงานบริหารงานวิจัย ตลอดจนเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการถอดบทเรียนจาการลงพื้นที่ชุมชนตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลจากการลงพื้นที่มาวิเคราะห์และหารือ ร่วมกับคณะทำงานเพื่อดำเนินการทบทวนกระบวนการทำงานก่อนลงพื้นที่ ระหว่างลงพื้นที่ และหลังจากการลงพื้นที่ ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยได้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน  ภายในโครงการมีกิจกรรมการบรรยาย การเสวนา และ Workshop ในด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน มีนักวิจัยเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน    เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560  ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนางานร่วมกันในด้านการสร้างผู้ประกอบการ พร้อมทั้งในการพัฒนาต่อยอดการพัฒนานักวิจัย บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการใหม่ ก่อให้เกิดงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่มีศักยภาพสู่เชิงพาณิชย์  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ในงาน Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF 2017) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 – 3 ธันวาคม 2560  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และเปิดโอกาสทางการตลาดผ่านการนำเสนอในเวทีนานาชาติ   โดยมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่คัดเลือกและส่งเข้าประกวดจำนวน 4 ผลงาน และได้รับรางวัลทั้งหมด
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนย์บ่มเพาะฯ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ  ให้คำปรึกษากับ คุณจง แซ่สง ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย กล้วย Ying Bua ผู้ประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up ปี 2559  เพื่อต่อยอดการพัฒนาตัวสินค้าและจัดจำหน่วยทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมจัดโครงการกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ณ ห้องอู่ทอง 1-2 ชั้น 3 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560  สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ. นภัทร  วัจนเทพินทร์  และคณะ รับการตรวจประเมินความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ Talent Mobility  รอบ 6 เดือน  จากสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ตามบันทึกข้อตก เรื่อง การส่งมอบผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ นิทรรศการ RUS social engagement show & share 2017 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) ชั้น 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่  เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2559 โดยมี ผศ.ดร.วิชิต สุทธิพร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.อีสาน เป็นประธาน  ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นกรรมการ และ ผศ.สายหยุด อุไรสกุล จากคณะศิลปศาสตร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ  ในวันศุกร์ที่ 20 ต.ค. 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ครั้งที่ 4/2560  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผลงานวิจัยร่วมกัน  ในการประชุมดังกล่าว รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร รองอธิการบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะเจ้าภาพ   เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 60  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
Talent Mobility Fair 2017 “พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทยด้วยกลไก Talent Mobility” โดยมี รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ต.ค. 2560 ณ ห้อง Ballroom Zone A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2560  ซึ่งจัดโดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน รับฟังข้อคิดเห็น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกัน  ภายในงานได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” ระหว่าง มทร.สุวรรณภูมิ กับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2560  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนาง
วันที่ 18 กันยายน 2560 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับเชิญภายใต้เครือข่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมต้อนรับ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.พินทุสร ปัสนะจะโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และนางสาวพนิดา เฟื่องขจร เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา   เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการและลงนามความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561  เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2560  ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ
ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แก้วสมใจ ภายใต้การให้คำปรึกษาของ อาจารย์ณัฏฐ์   สิริวรรธนานนท์ จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ  และทีมงาน ในโครงการการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจแก้วสมใจ (STI for OTOP UPGRADE)  ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์ มะขามป้อมแช่อิ่ม ตรานางสนม  ในงาน “TISTR and FRIENDS 2017” ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2560  ณ โซนบี ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการวิชาการ สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่  ตามหลักพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริการวิชาการสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ และพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย นักบริการวิชากร ด้านงานบริการวิชาการ ให้สอดคล้องตามพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ระหว่างวันที่ 28-30 ส.ค. 60  ณ บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมคณาจารย์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ในมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2017  ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล เวิลด์ กรุงเทพฯ
รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Academic Conference on Engineering, IT and Artificial Intelligence in Prague 2017, Czech Republic (AC-EITAI 2017) August 11–14, 2017 .  CSVTS - Czech Association of Scientific and Technical Societies Novotného lávka 5, Prague 1, Czech Republic   จัดโดย Czech Technical University in Prague
นักวิจัยจาก มทร.สุวรรณภูมิ จาก 3 คณะ จำนวน 5 ท่าน ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งด้วยการคว้ารางวัลด้านการวิจัย จากการประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th International Symposium on the Fusion Science and Technology ณ เมือง เจจู ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560
รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  เข้าร่วมประชุมวิขาการระดับนานาชาติ The 6th International Symposium on the Fusion Science and Technology  ระหว่างวันที่ 7-21 กรกฎาคม 2560
รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้รับการเชิญจาก Prof.Dr.Hanshik Chung แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติเกียงซัง (Gyeong sang National University) ณ เมือง Tongyeong สาธารณรัฐเกาหลี  เพื่อเป็นศาสตราจารย์รับเชิญในการบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพลังงาน และได้บรรยายเรื่อง LED Technologies and Applications และเรื่อง Light Emitting choose for Agricultural  ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560
รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้รับรางวัล ISFT FAA ซึ่งเป็นรางวัลดีเด่นด้านการวิจัยในระดับนานาชาติ  จากประธานจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th International Symposium on the Fusion Science and Technology  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ Korean Government Employees Pension Service Center เมือง Seogwipo สาธารณรัฐเกาหลี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ นำโดย ผศ.ดร.มนตรี สังข์ทอง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่  และคณาจารย์  เข้าศึกษาดูงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม หลักสูตร “เสริมสมรรถนะนักบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่”  ณ ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ระหว่างวันที่ 25 -27 ก.ค. 2560 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอนุกรรมการวิจัย เพื่อประเมินผลการวิจัย  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนในการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยและแผนงานวิจัย  โดยมีบุคลการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 79 คน    ระหว่างวันที่ 17-18 ก.ค. 60  ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการ โดยเน้นผู้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ (กิจกรรมที่ 3 คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอวิจัย)  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาและเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย/แผนงานวิจัยเชิงบูรณาการให้มีคุณภาพ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาให้คำปรึกษาและเสนอแนะ   มีนักวิจัย คณาจารย์ สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน  เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 60  ณ ห้องประชุม ชั้น8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับกระกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย อาจารย์วิชัย   มาแสง ผู้จัดการศูนย์คลินิกเทคโนโลยี และทีมงาน  เดินทางไปยังสถานประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วสมใจ ณ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อให้ข้อมูลโครงการกับ บริษัท DIR4 TV ผู้ผลิตรายการ Science Hit (วิทยาศาสตร์ทันสมัย) ให้กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อนำไปออกรายการโทรทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ เข้าร่วมบริการประชาชน ให้คำปรึกษา ในเรื่องการปลูกข้าวโพดเทียน และการปลูกข้าวกินเองอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเทียนเพื่อนำไปเพาะปลูกเพิ่มรายได้ ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดหน้าต่างนอก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดย รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร รองอธิการบดี   รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ อ.วิชัย  มาแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand  ครั้งที่ 4 (The 4th Engagement Thailand  Annual Conference)    ณ ห้องประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560
รศ.ภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่  ได้รับมอบหมายจาก มทร.สุวรรณภูมิ  ให้ต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานจาก มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งนำโดย ผศ.ดร.วิชิต สุทธิพร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และทีมงาน  เพื่อศึกษาดูงานด้านการสอน การบริหารองค์กร และงานวิจัย  พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา และห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ในวันศุกร์ที่ 7 ก.ค. 2560 เวลา 9.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
งานคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำดอกไม้จันทน์ ให้กับประชาชนที่สนใจในตำบลหันตรา จำนวน 20 คน เพื่อส่งเสริมทักษะและการประกอบอาชีพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชื่นสุมณ  ยิ้มถิน และอาจารย์อรุณี  ชัยศรี จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์โดยใช้คณะเป็นฐาน  โดยมี ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ อ.ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  โครงการดังกล่าว รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560   ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการ โดยเน้นผู้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ (กิจกรรมที่ 2)  โดยมี ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ศาสตราจารย์ระดับ 11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย  เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2560  ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 8  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

โครงการพัฒนาผลงานสู่การตีพิมพ์และเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย ได้มีความรู้ความเข้าใจ และนำผลงานวิจัยตีพิมพ์ลงบทความวิชาการได้ โดยมี รศ.ดร.ธีระชัย ธนานันต์ บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย  ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ค. 2560  ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 9  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมบริการประชาชน ให้คำปรึกษาในเรื่องโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน การฉีดวัคซีน ให้คำแนะนำในการออกแบบทรงผม และมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเทียนเพื่อ นำไปเพาะปลูกเพิ่มรายได้  ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนวัดตะโกดอนหญ้านาง ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลอรัญญิก เรื่อง การส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยโบราณ  โดยมี ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล และ อ.วชิรญา เหลียวตระกูล จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ เทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลอรัญญิก เรื่อง การส่งเสริมอาชีพการทำขนมมงคล โดยมี ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล และ อ.วชิรญา เหลียวตระกูล จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ เทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งานแถลงข่าวและรับประกาศนียบัตร ในการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน “45th International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  โดยมี  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ ผศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานำเสนอผลงานในงาน  45th International Exhibition Invention of Geneva ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 2 เมษายน  2560  ณ ประเทศ สมาพันธ์รัฐสวิส

สถาบันวิจัยและพัฒนา งานคลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสนา จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำขนมจีบซาลาเปา ในวันที่ 5 เม.ย. 60  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลมารวิชัย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการเสวนาการให้ความรู้แนวทางการให้บริการวิชาการและวิจัยเพื่อสังคมนำไปสู่การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเสนอขอตำแหน่งผลงานทางวิชาการ และพัฒนาทักษะในการเขียนความทางวิชาการและงานวิจัย ตลอดจนการตีพิมพ์ผลงาน ระหว่างวันที่ 3-4 เม.ย. 2560  ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายสหวิทยาการ ภาคกลาง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 3 หัวข้อ “วิจัยสหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อสรรค์สร้างสังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตตำบลวิเศษไชยชาญ เรื่อง การส่งเสริมการแปรรูปอาหาร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตตำบลวิเศษไชยชาญ เรื่อง การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากต้นตระไคร้หอม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการโดยเน้นผู้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ (กิจกรรมที่ 1) วันที่ 20 มีนาคม 2560  ณ อาคาร 24  ชั้น 8 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560  ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร.สวุรรณภมิ เป็นประธานงานแถลงข่าวงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายสหวิทยาการภาคกลาง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 3  ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
โครงการประกวดผลงานบริการวิชาการ ตามหลักพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกวดผลงานวิชาการ และเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการ เผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายในมหาวิทยาลัยฯ สู่สาธารณะชน  ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) ชั้น 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

โครงการคลินิกเทคโนโลยี อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพาะพันธุ์ปลา และการเพาะพันธุ์กบ  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะด้านวิชาชีพให้กับประชาชน เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว  เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 60 และ 1 มี.ค. 60  ณ ที่ว่าการชุมชนบางระกำรู้รักสามัคคี อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ หัวข้อเรื่อง สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย : การวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
โครงพัฒนาบุคลากร ด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม  เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความเข้าใจการให้บริการวิชาการ ตามหลักพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม  โดยมี รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์  ผู้ช่วยอธิการบดี  นายสันติ จียะพันธ์  น.ส.วนิดา ด่านชัยสิทธิ์ และ น.ส.นันท์ภัส ด่านชัยสิทธิ์  เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมฝึกปฏิบัติ    โครงการดังกล่าว อ.วิจัย มาแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม   เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 8 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสายสนับสนุน (Routine to Research : R2R) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสังเคราะห์ปัญหาที่เกิดจาการปฏิบัติงานประจำ พัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยเพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน   เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560  ณ  อาคาร 22  ชั้น 1  คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ(Visiting Professor) โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก University of Lorraine ประเทศฝรั่งเศส คือ Prof. Dr. Noureddine Takorabet และ Prof. Dr. Smail Mezani มาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ The Basics of Finite Element Modeling for Permanent Magnet Machines ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 เขตเหนือ ศูนย์นนทบุรี
วันที่ 30 มกราคม  60 – 2 กุมภาพันธ์  2560  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10  “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้”
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560”  ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ระหว่างวันที่ 2 -6 ก.พ. 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
วันที่ 18 มกราคม  – 29 มกราคม  60 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำชาวบ้านตัวแทนชาวบ้านและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดเทียนต้มสุก กลุ่มหมู่บ้านข้าวโพดเทียน บ้านเกาะ  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาร้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน  กบเจา  ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พร้อมดื่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กกขนากพลัส ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากมันเทศ ตำบลทับน้ำ ณ ตลาดนัดวิถีวิทย์ ปี 2560  ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมมือกับเทศบาลตำบลอรัญญิก จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลอรัญญิก เรื่อง การส่งเสริมอาชีพการผลิตแปรรูปน้ำสมุนไพร เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ เทศบาลตำบลอรัญญิก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการคลินิกเทคโนโลยี อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเมล่อน  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างรายได้พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน และสร้างสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560  ณ ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเมล่อนหมู่ใหญ่ร่วมใจพัฒนา ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ กิจกรรมที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบวิจัยเชิงผสานวิธี โดยมี รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎกำแพงเพชร เป็นวิทยากร มีอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมโครงการจำนวน 3 0 คน โครงการดังกล่าว รศ.รวีวรรณ สุวรรณศร รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 ณ อาคาร 24 ชั้น 7 ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย/นักบริการวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ เพื่อมอบรางวัลให้กับนักวิจัยและนักบริการวิชาการและหน่วยงานบริหารงานวิจัย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังในให้กับผู้ทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) เครือข่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นที่ 3 มทร.สุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
วันที่ 13 มกราคม 2560 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ บูรณาการความร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ลงพื้นที่ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี การทำไข่เค็มและปลาตะเพียนต้มเค็ม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก บ้านทับน้ำ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ และ ผศ.สุภาวดี รอดศิริ เป็นวิทยากร มีสมาชิกกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ต.ทับน้ำ- ต.บางปะหัน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนอรัญญิก เรื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาขนชาวตำบลอรัญญิก ในการปลูกผักกางมุ้ง ลดการใช้สารเคมี ได้บริโภคผักปลอดสารพิษ และเพื่อสร้างความสัมพันธภาพระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยและ อบต.อรัญญิก   เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

โครงคลินิกเทคโนโลยี ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปลูกพืชไม่ใช้ดินไฮโดรโปรนิกส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างรายได้พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพให้กับครอบครัวประชาชนในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง มหาวิทยาลัยกับชุมชน   มีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 คน  ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) เครือข่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นที่ 1 มทร.สุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลอรัญญิก เรื่อง การส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์ซักผ้า  โดยมี อ.กาญจนา พิศาภาค และ ดร.วิชนี มีโต อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากร   มีประชาชนสนใจเข้าร่วม จำนวน 55 คน  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลอรัญญิก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ บูรณาการความร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ลงพื้นที่ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี การแปรรูปมันเทศ 3 หลักสูตร คือ การทำสาโท การทำทองม้วน และการทำเค้ก (มันฟู) ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก ทับน้ำบ้านม้า ต.ทับน้ำ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสสวรรคตครบ 50 วัน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2559 ณ บริเวณรชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 ในหัวข้อ เรื่อง “การผลิตเครื่องมือสร้างเงินด้วย Website ใน 3 ชั่วโมง” โดยีผู้ผ่านการจัดทำแผนธุรกิจ จำนวน 90 ราย เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2559 ณ ห้อง E-learning อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยอาจารย์วิชัย มาแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมงาน ร่วมกับคณะเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดย ผศ.ทศพร นามโฮง ลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอน ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วม 2 หน่วยงาน คือ สมาพันธ์ SME จังหวัดนนทบุรี สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนนทบุรี
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อเป็นการกระตุ้น สร้างความเข้าใจ และเพิ่มทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ของคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยทั้งภายในและภายนอก เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2559 ณ อาคาร 24 ชั้น 8 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    ครั้งที่ 1  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ทบทวนประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ระบบและกลไกการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  และร่วมกันพิจารณาคู่มือการปฏิบัติงานโครงการบริการทางวิชากรตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)   เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2559  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
การประชุมคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรกล ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ครั้งที่ 2/2559  เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559  และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2560  เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559  ณ ห้องประชุมชั้น 9  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ได้นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “Application of the Silicon Sensor to Measurement and Control the Irradiance of the Solar Simulator by Using LabVIEW”   บทความดังกล่าวมีผู้เขียนร่วมคือ อ.พัชรนันท์ ศรีธนาอุทัยกร และได้นำเสนอภาคบรรยายในที่ประชุมวิชาการนานาชาติชื่อ The 2nd International Conference on Manufacturing Technologies 2016 (ICMT 2016) at Chiang Mai, Thailand on 21-22 October 2016
รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่  เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2558 โดยมี ผศ.ดร.วิชิต สุทธิพร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.อีสาน เป็นประธาน  ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง เป็นกรรมการ  และ ผศ.สายหยุด อุไรสกุล เป็นกรรมการและเลขานุการ   ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ร่วมกับ สสว. SME Bank และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัดอบรมให้กับผู้ประกอบการ ในโครงการ Start Up 2559 หัวข้อ “เรียนรู้ E - Commerce เพื่อ Start Up” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ ภายในงานยังมีการจัดแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการอีกด้วย   กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  และ รศ.อำนวยพศ ทองคำ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน “ประชุมสัมมนาวิชาการและรับรางวัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2559”  ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2559  ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2559 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง และการปรับปรุงระบบสารสนเทศ  พร้อมกับร่วมพิจารณายุทธศาสตร์การวิจัย และการจัดสรรทุนวิจัยเงินรายได้  เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2559  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา

มูลนิธิพระดาบสร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ออกให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร จำนวน 30 ราย  ให้บริการตัดผม 65 ราย  และมอบรถเข็นสำหรับคนพิการ จำนวน 5 คัน  ในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 115 ณ เทศบาลตำบลหนองแซ   อ.หนองแซง จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 10-11 ก.ย. 2559  

อ.กอบชัย เมฆดี หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะดำเนินงาน จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนทำการวินิจฉัย  พบปะผู้ประกอบการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up 2559) ในวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสรเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำโดยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคนิทรรศการวิจัย ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) ระหว่างวันที่ 17- 21 ส.ค. 2559  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร วันที่ 8-9 สิงหาคม 2559
กิจกรรม “รวมพลคนปลูกหญ้าบริเวณสวนครองราชย์ครบรอบ 70 ปี” เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่นักศึกษา บุคลากร รวมทั้งประชาชนผู้มาใช้บริการ  เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ สวนครองราชย์ครบรอบ 90 ปี หน้าอาคาร 15 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำโดย อ.กอบชัย เมฆดี หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมงานแถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) เมื่อวันพุธที่ 3 ส.ค. 2559  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจารี่ พาร์ด กรุงเทพมหานคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ออกให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร จำนวน 30 คัน บริการตัดผม จำนวน 61 คน และมอบรถเข็นสำหรับคนพิการ จำนวน 5 คัน  ในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 114 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอนุกรรมการวิจัยเพื่อประเมินผลงานวิจัย กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพอนุกรรมการวิจัยและประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปี 2560 และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 26-27 ก.ค. 2559  ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคกลาง (ศวภ.5) และหน่วยงานเครือข่ายภาคกลางด้านบน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานด้าน วทน. ในพื้นที่ภาคกลางตอนบน ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม  2559

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 ช่วงที่ 2 หัวข้อแผนธุรกิจ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 59  ณ ห้องประชุมกรุงศรี 1 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 อบรมผู้มีความรู้เพียงพอทางธุรกิจ (จำนวน 8 ชั่วโมง)  เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 59  ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

กิจกรรมงาน “Smart SME Expo” ประจำปี 2559 ณ ชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2559

โครงการส่งเสริมงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์โดยใช้คณะเป็นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย   เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี  สถาบันวิจัยและพัฒนา  บูรณาการความร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาร้าผง วันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ อาคาร 25 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 “วิจัยเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม” เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การพัฒนางานวิจัยในสาขาต่างๆ รวมถึงเป็นแนวทางในการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ ย เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมหันตรา ชั้น 10 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับ สสว. สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (SME) และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)    จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559  มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะ นักศึกษา ประชาชน และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับจังหวัด  โดยจัดอบรมความรู้เบื้องต้น “ผู้ไม่มีพื้นฐานความรู้เพียงพอทางธุรกิจ” (จำนวน 18 ชั่วโมง)

งานแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เครือข่ายด้านการบริการวิชาการ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม University Social Engagement เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการชุมชน สังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เผยแพร่องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน สังคม เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร  รองอธิการบดี  ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม ผู้ช่วยอธิการบดี และ อ.วิชัย  มาแสง  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ให้การต้อนรับ  คุณเจษฎา บุรานนท์  ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ  ดร.ฉัตรธาร ลิ้มอุปถัมภ์ นักวิชาการ sme 4  ในการเข้าเยี่ยมชม ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พ.ค. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

มูลนิธิพระดาบสร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ออกให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร มอบรถเข็นสำหรับคนพิการ และบริการตัดผม  ในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 113 ณ เทศบาลตำบลดีลัง โรงเรียนบ้านดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2559
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยผู้อำนวยการ เข้าร่วมงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 3 ปี 2559 ณ ห้องปองทิพย์ 1 ชั้น 9 อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ในวันวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง “การทำขนมจีบและการทำซาลาเปา” ภายใต้โครงการคลินิกเทคโนโลยีและโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ และองค์การบริหารส่วนตำบลธนู

โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการ โดยเน้นผู้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ  กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยสายวิศวกรรมศาสตร์ โดยเน้นผู้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559  ณ อาคาร 24  ชั้น 8  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคกลาง (ศวภ.5) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   เรื่อง เทคโนโลยีการปลูกข้าวอินทรีย์และผักปลอดสารพิษ ในวันที่ 5 และ 7 เมษายน 2559  ณ ที่ว่าการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพผลผลิต ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการ โดยเน้นผู้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ  กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นผู้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย     เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559  ณ อาคาร 24  ชั้น 8  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการคลินิกเทคโนโลยี  ฝึกอบรมเชิงปฏิติการเรื่อง “การส่งเสริมการเพาะเห็ด”   โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเพาะเห็ด ได้แก่  รศ.ดร. รวีวรรณ  เดื่อมขันมณี   และ นายสมพล  หลีกเลี่ยง  จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร   ในวันที่ 28  มีนาคม 2559  ณ ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลปากท่า อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ โดย รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา ซึ่งนำโดย ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา และทีมงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมกับเยี่ยมชมสำนักงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 24 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการ โดยเน้นผู้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยสายสังคมศาสตร์ โดยเน้นผู้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุน การวิจัย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ อาคาร 24 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
มูลนิธิพระดาบสร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ออกให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร และมอบรถเข็นสำหรับ ในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 112 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาเพชร โรงเรียนวัด ลาสวนราม ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 เพื่อรายงานรายละเอียด และหารือแนวทางการจัดงาน ซึ่งมีกำหนดจัดงานดังกล่าว วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา การประชุมดังกล่าว ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
โครงการพัฒนาผลงานสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยมี รศ.ดร.ธีระชัย ธนานันต์ บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2559 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ดร.ศรีสุดา ไชยทองสุก อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับทุนจากสถาอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในโครงการ The Junior Research Fellowship Program 2016 ให้ไปทำงานวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการ Laboratorie d’Energetique et de Mecanique Theorique et Appliquee, Universite de Lorraine ประเทศฝรั่งเศส ในหัวข้อเรื่อง Mechanical and Magnetic Design of Inset Permanent Magnet Motors ระหว่างวันที่ 3 เม.ย. - 1 ก.ค. 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณา เครือหงส์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมคณะ ได้รับการคัดเลือกผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น จังหวัดนนทบุรี เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ลีลาวดีโมเมล” จากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในโครงการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการวิจัยในระดับพื้นที่ภาคกลางตอนบน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับรางวัล “ผลงานวิจัยดีเด่น” ผลงาน เรื่อง การศึกษาภูมิปัญญาในการใช้สอยอาคารพระที่นั่งจากแบบจำลอง กรณีศึกษาโบราณสถานพระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาท ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (HERP Congress IV) เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โครงการสัมมนาวิธีวิทยาการวิจัย : เพื่อศึกษาทิศทางการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 15 ปี  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและแนวทาง ในการดำเนินการศึกษาวิจัยทิศทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย   เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลบ้านแค เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการลดต้นทุนการผลิตขนมกระยาสารท  มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค  ซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างชุมชน อบต.บ้านแค และมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อบต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลบ้านแค เรื่อง การส่งเสริมการสร้างรายได้จากการทำอาชีพเสริมจากการผลิตสบู่จากเยื่อไผ่  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะ อาชีพ องค์ความรู้ให้กับประชาชน    ต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา และสร้างความสัมพันธภาพระหว่างชุมชน อบต.บ้านแค และมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อบต.บ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการคลินิกเทคโนโลยี อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประดิษฐ์ของชำร่วยและแปรรูป โดยมีการอบรมให้ความรู้ เพิ่มทักษะในการประดิษฐ์ของชำร่วยจากการบูร การแปรรูปอาหารการทำซาลาเปา และการทำแชมพูสมุนไพร เพื่อให้เกิดทักษะความเชี่ยวชาญและนำไปใช้ในการประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน   ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559  ณ ที่ทำการอำเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ เรื่อง การให้ความรู้ประชุมเสวนาการทำข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี (กระทรวงวิทยาศาสตร์)  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านบริการวิชาการ  เผยแพร่ เรียนรู้ระหว่างเครือข่าย และหาแหล่งทุนสนับสนุนในการดำเนินการบริการวิชาการ ร่วมกำหนดทิศทางการจัดทำและพัฒนาข้อเสนอโครงการ  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559  ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 7  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา   นำโดย อ.วิชัย มาแสง รองผู้อำนวยการ   เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ ครั้งที่ 9 “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21” โดย อ.วิชัย มาแสง ได้รับเกียรติเป็นผู้นำเสวนา นางสาวน้ำทิพย์ แย้มกลีบบัว เป็นผู้จดบันทึก และ รศ.อำนวยพศ ทองคำ เป็นผู้ร่วมเสวนา ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี กลุ่มที่ 3 เรื่อง การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2559  ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้นำผลงานของคณาจารย์เข้าร่วมจัดแสดงในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” สร้างแรงบันดานใจแก่นักประดิษฐ์ไทย และเพิ่มโอกาสในการเผยแพร่ สร้างเครือข่าย พัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม ระหว่างวันที่ 2- 6 ก.พ. 2559  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2559   เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559   ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคาร 24  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

โครงการพัฒนานักวิจัยสายสนับสนุน (R2R) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

มูลนิธิพระดาบสร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ออกให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร  ให้บริการตัดผม และมอบรถเข็นสำหรับคนพิการ ในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 110 และครั้งที่ 111 ระหว่างวันที่ 29 ม.ค. -1 ก.พ. 2559

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ได้รับเชิญจาก Prof.Dr.Naveen Kumar, Dean of engineering, Delhi Technological University, INDIA  ให้เป็นผู้บรรยายรับเชิญในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th International Symposium on the Fusion Science and Technology (ISFT 2016) ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2559 โดยได้บรรยายเรื่อง PV Power Plant in Thailand: Policies Targets and Implementation. มีนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 250 คน  จาก 9 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมงาน

โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย/นักบริการวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ เพื่อมอบรางวัลให้กับนักวิจัยและนักบริการวิชาการที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ รวมถึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังในให้กับผู้ทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559  ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 10  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ(Visiting Professor) โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก University of Lorraine ประเทศฝรั่งเศส คือ Prof. Dr. Noureddine Takorabet และ Prof. Dr. Babak Nahid-Mobarakeh มาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ให้กับนักวิจัย คณาจารย์ และผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนา ในหัวข้อ The International Seminar and workshop on Hybridization of renewable sources  ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2559  ณ อาคารวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 เขตเหนือ ศูนย์นนทบุรี

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมี ผศ.ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.รวีวรรณ สุวรรณศร รองอธิการบดี  และ ผศ.ดร.มนตรี สังข์ทอง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากร   เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558  ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 8  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่โครงการบริการวิชาการ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน” ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2558  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนเค้าโครงการวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนำไปเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก  โดยมี ศ.ดร.งานผ่อง คงคาทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร  และในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาจากผู้มีประสบการณ์ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก  เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2558   ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 8 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา ได้เข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start-up) ระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย โดยมี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและมอบนโยบายการส่งเสริม SMEs  เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การน้อมนำแนวทางการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกผักปลอดสารพิษ  เพื่อเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้ให้กับประชาชนชาวตำบลอรัญญิกในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และให้มีความรู้ในการใช้สมุนไพรกำจัดศัตรูพืช  มีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 51 คน เมื่อวันที่ 17-18 พ.ย. 2558   ณ ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตำบลอรัญญิก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
มูลนิธิพระดาบสร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ออกให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร จำนวน 35 เครื่อง  ให้บริการตัดผม จำนวน   65 คน และมอบรถเข็นสำหรับคนพิการ จำนวน 10 คัน  ในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 108 ณ อบต.นาพู่ อ.เพ็ญ  จ.อุดรธานี และครั้งที่ 109 ณ โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ย. 2558
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2558 เพื่อรายงานการดำเนินงานวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ เล่มที่ 1-6 ตามเกณฑ์ของ TCI  และหาแนวทางการดำเนินงานจัดทำวารสารฉบับต่อไป   ในการประชุมดังกล่าว รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร ให้เกียรติเป็นประธาน  เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2558  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
การประชุมพัฒนาระบบและกลไกบริการวิชาการเพื่อสังคม เน้นพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social Engagement) และการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1/2558  โดยมีการนำเสนอแผนงานบริการวิชาการ และบูรณาการเรียนการสอนและงานวิจัยให้ที่ประชุมพิจารณา  พร้อมกับสรุปผลการดำเนินงาน ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นที่ 3 ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2558  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ครั้งที่ 2/2558  เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนจากงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย  และขอใช้งบประมาณจากเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย สนับสนุนการวิจัยร่วมกับ สกว. ประจำปีงบประมาณ 2559  พร้อมทั้งรายงาน รายรับ-รายจ่าย เงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558   ในการประชุม  เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2558  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสหวิทยาการ ภาคกลาง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 13  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการประสานงานด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  สร้างกลุ่มงานแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ความคิดเห็นด้านวิชาการ   ในหลากหลายสาขา ซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาแก้ไขปัญหาของประเทศ   ในวันที่ 27 ต.ค. 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 9  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมรองผู้อำนวยการ และบุคลากร  เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557  โดยมี ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ เป็นประธานกรรมการ  ผศ.สายหยุด อุไรสกุล เป็นกรรมการ และ ผศ.จิราภรณ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ  เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2558  ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ครั้งที่ 5/2558  โดยมี  ดร.อภิเทพ แซ่โค้ว ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้ง รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร รองอธิการบดี และ รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผลงานวิจัยร่วมกัน   เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
การประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2558   และหารือการเตรียมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 25 ก.ย. 2558  ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา
การประชุมหารือการจัดนิทรรศการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 60 หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ "การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน" ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

อ.วิชัย มาแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   พร้อมด้วยทีมงาน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์งานคลินิกเทคโนโลยี เรื่อง แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2558  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี และศูนย์นนทบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์  รองศาสตราจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ที่ได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานยอดเยี่ยม BEST PRESENTER AWARD  และยังได้รับเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร Australian Journal of Basic and Applied Science    โดยนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย เรื่อง  Application of LabVIEW and Compact Data Acquisition to Study the Behavior of the Photovoltaic Stand-Alone Energy System  ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ  International Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering (ICMME2015) at Bangkok, Thailand on 11th-12th September 2015.    

สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยนักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6  ภายใต้หัวข้อ ราชมงคลกับการวิจัยอย่างยั่งยืน (Green Innovation for a Better Life)    ระหว่างวันที่ 1 -3 ก.ย. 2558  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
มูลนิธิพระดาบสร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ออกให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร จำนวน 7 เครื่อง  ให้บริการตัดผม จำนวน   41 คน และมอบรถเข็นสำหรับคนพิการ จำนวน 5 คัน  ในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 107 ณ อบต.สำพันตา อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี  ระหว่างวันที่ 12-13 ก.ย. 2558
รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัย   ประชาชื่น ครั้งที่ 3/2558  โดยมี ดร.อภิเทพ แซ่โค้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด    เป็นประธานในการประชุม  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี  ในวันที่ 23 ก.ค. 2558
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการต้นกล้าพัฒนาสุวรรณภูมิ โดยมี รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล ที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  ในวันที่ 24 ก.ค. 2558  ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเสวนาและฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนภายใต้ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการภาคสนามและตลาดราชมงคล ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยเชิญตัวแทนจาก วิสาหกิจชุมชน ร้านค้า และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการประมาณ 50 คน  ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ค. 2558 ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มูลนิธิพระดาบสร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ออกให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร  ให้บริการตัดผม และมอบรถเข็นสำหรับคนพิการ  ในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 106 ณ โรงเรียนสามโก้วิทยาคม ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง  ระหว่างวันที่ 25-26 ก.ค. 2558
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมหารือแผนการดำเนินการนำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2558   ในการประชุมดังกล่าว รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ อาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องประชุมพระพิรุณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.มนตรี สังข์ทอง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมบุคลากร ร่วมกันปลูกต้นมะม่วงในสวนเกษตรครัวเรือน เพื่อให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม และเกิดผลประโยชน์ ตามที่ ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มีคำสั่งให้ปรับปรุงพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เป็นแปลงสวนเกษตรครัวเรือน โดยให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณบ้านพักรับรองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2558 โดยมีการแนะนำผู้บริหาร แจ้งนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายงานการใช่จ่ายงบประมาณ พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนประกันคุณภาพการศึกษา และแผนบริหารความเสี่ยง ในการประชุมดังกล่าว รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องประชุมพระพิรุณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนกระบวนการดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ (After Action Review) โดยมี คุณสันติ จียะพันธ์ ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทีมงานเป็นวิทยากร   ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2558 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 10  มทร.สุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

โครงการวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่กับทิศทางการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่น   จ.พระนครศรีอยุธยา : เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1   โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ประมาณ 70 คน จากหลากหลายหน่วยงาน ภายใน จ.พระนครศรีอยุธยา    ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 10 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
โครงการพี่เลี้ยงการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย อบต. เทศบาลตำบลและโรงเรียน   ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ จาก ดร.ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ผู้แทนจากโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา และผู้แทนจาก อบต.สามเรือน ตลอดจนมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ   เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จัดโครงการการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการ โดยเน้นผู้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ โดยมี  รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแผนงานโครงการวิจัยของนักวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
การประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย ครั้งที่ 1/2558   เพื่อพิจารณาขั้นตอนการจัดเก็บหลักฐานและเอกสารในการ   เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย  ซึ่งการประชุมดังกล่าว รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร รองอธิการบดี  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม   วันที่ 5 มิถุนายน 2558  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
การประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อชี้แนะแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องเป็นไปในทิศทางทางเดียวกัน บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และหารือเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ระหว่างวันที่ 14-20 ธันวาคม 2558 ณ  ม.ขอนแก่น   การประชุมในครั้งนี้ อ.วิชัย มาแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธาน ในวันที่ 2 มิถุนายน 2558  ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา
มูลนิธิพระดาบสร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ออกให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร  บริการตัดผมและมอบรถเข็นสำหรับคนพิการ จำนวน 5 คัน  ในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 105 ณ วัดโรงช้าง ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท  ระหว่างวันที่ 30-31 พ.ค. 2558
การประชุมเตรียมความพร้อมงาน International Symposium on the Fusion Science and Technologies(ISFT) 2016  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี รศ.นภัทร  วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ต้อนรับ Prof. Chulsu Kim ประธานคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ  ISFT ฝ่ายสาธารณรัฐเกาหลีและทีมงาน
โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการโดยเน้นผู้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ กิจกรรมที่ 3  เรื่อง เทคนิคการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและแผนงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อให้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย สังคม   โดยมี ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน    จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากร ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558  ณ  โรงแรมศรีนนทบุรี พาเลช  อ.เมือง จ.นนทบุรี
ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย ครั้งที่ 1/2558   เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินทุนอุดหนุนงานวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559  และหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 7  ในวันที่ 30 เมษายน 2558
มูลนิธิพระดาบสร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ออกให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร บริการตัดผม และมอบรถเข็นสำหรับคนพิการ จำนวน 12 คัน  ในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 104 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการโดยเน้นผู้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ กิจกรรมที่ 2 เรื่อง การกำหนดโจทย์วิจัยจากวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการ และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เน้นผู้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ ในวันที่ 22 เมษายน 2558  ณ  ห้องบุษราคัม โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์  อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนงานวิจัยจากงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 การประชุมดังกล่าวมี ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย อ.วิชัย มาแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “ประเพณีสงกรานต์” รดน้ำขอพรจากอธิการบดี ผู้บริหาร และผู้เกษียณอายุ พร้อมทั้งรับมอบแนวนโยบายจากอธิการบดีเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 “สุวรรณภูมิเกมส์” และร่วมแข่งขันฟุตซอลผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการโดยเน้นผู้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ กิจกรรมการกำหนดโจทย์วิจัยจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อสังคม” โดย รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และมีการเชิญตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนมาร่วมเสวนาเพื่อหาโจทย์ในการทำวิจัย
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยสำหรับสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทำความเข้าใจถึงเป้าหมาย ทิศทาง ในการทำงานวิจัยและกำหนดแผนการทำงานร่วมกัน พร้อมรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากนักวิจัย
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่านใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อประสานงานการบริหารและสร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาในการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ดิเรก ฉิมชนะ เป็นผู้ส่งมอบงาน ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 24 ชั้น 7 ศูนย์หันตรา
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
       
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
       
เว็บไซต์ สวพ.                  Facebook สวพ.
 
           035 709 097 หรือ 097 270 8866
         rdi@rmutsb.ac.th

         www.facebook.com/rdi.rmutsb
         www.instagram.com/rdi.rmutsb
         www.tiktok.com/@rdi.rmutsb

       LINE ID : @404unano