กิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมฯ
โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ ฯ
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

  035 709 097
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rmutsb