Untitled Document

 


EP.3 "การเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจร
บ้านห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง"


 

RUS-UBI หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจชุน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ


 


 
 
หน่วยงานภายใน
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและ
     งานทะเบียน

  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี
  • สำนักงานตรวจสอบภายใน

 
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 
  • สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
     วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
     (สกสว.)

  • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
     องค์การมหาชน (สวก.)

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
     เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
     วิทยาศาสตร์
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
     (สวทน.)

  • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

 
 
 

รายละเอียดการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากงบกองทุนส่งเสริมการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

 
1. ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัยและหลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัย
    1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง การขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย
          ประจำปีงบประมาณ 2566

    1.2 OKRs กรอบยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย

หมายเหตุ : นักวิจัยควรศึกษารายละเอียด คุณสมบัติ และข้อกำหนดหลังการรับทุนของแต่ละประเภททุน ให้ครบถ้วน
ขอให้นักวิจัยใช้แบบฟอร์มให้ตรงกับประเภททุนที่ขอรับทุนอุดหนุนหากนักวิจัยใช้แบบฟอร์มไม่ตรงกับประเภททุน
ที่จะขอรับทุนอุดหนุนตามที่ สวพ. กำหนด และหากนักวิจัยไม่ลงนามในข้อเสนอโครงการวิจัยให้ครบถ้วน
คณะกรรมการฯขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาทุน

3. นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย http://research.rmutsb.ac.th/

3.1 เข้าใช้งานระบบโดยใช้ username และpassword ระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (กรณีนักวิจัยยังไม่มีประวัติในระบบให้ดำเนินการลงทะเบียนใหม่ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วนสมบูรณ์หลังจากลงทะเบียนแล้วให้ประสานไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อให้สิทธิ์การ เข้าใช้งาน)
3.2 เลือกเมนู “ประกาศรับข้อเสนองานวิจัย” เลือกประเภททุนที่สนใจ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม http://research.rmutsb.ac.th/system/img/img_add40.png  และกรอกรายละเอียดโครงการ
พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัย กด “บันทึกข้อมูล”

3.3 จัดทำเอกสาร จำนวน 1 ชุด เสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัด

4. หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอีกครั้งและรวบรวมส่งไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา
ภายในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 

 
 
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
       
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
       
เว็บไซต์ สวพ.                  Facebook สวพ.
 
           035 709 097 หรือ 097 270 8866
         rdi@rmutsb.ac.th

         www.facebook.com/rdi.rmutsb
         www.instagram.com/rdi.rmutsb
         www.tiktok.com/@rdi.rmutsb

       LINE ID : @404unano