RMUTSB - UBI
         
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
    1111    
         
        ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์       กำหนดการประชุม  
         
 
 
          -  กำหนดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปี 2565  
       
        รายงานการประชุม  
       
            -  ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564  
       
       
       
       
       
       
        คำสั่ง  
       
              - คำสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มทร.สุวรรณภูมิ   
         
       
       
        เอกสารประกอบการบรรยาย  
       
            - โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับคณะกรรมการและ
            อนุกรรมการจริยธรรมการวิจัย  ในมนุษย์มหาวิทยาลัย
            เทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
 
       
       
       
       
       
       
       
       
         

รายชื่อโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี 2565
(ข้อมูล ณ 12 ธ.ค. 2565)

ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
เลขอนุมัติ
สถานะ
หมายเหตุ
1
IRB-RUS-2565-001
การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานการเกษตรแบบยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชนทับน้ำ-บ้านม้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผศ. ดร.อเนก พุทธิเดช
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
IRB-RUS-2565-001
อนุมัติ
2
IRB-RUS-2565-002
การพัฒนารูปแบบการการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ของคณาจารย์และนักศึกษาในอนาคต

ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

IRB-RUS-2565-002
อนุมัติ
3
IRB-RUS-2565-003
การพัฒนาและยกระดับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของกลุ่มเกษตรกรทำนาเชิงอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผศ. ดร.ดารารัตน์ โพธิ์ประจักษ์
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2565-003
อนุมัติ
4
IRB-RUS-2565-004
การปรับตัวในการทำงานที่บ้านภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 : กรณีศึกษาบุคลากรของที่ว่าการอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายณัฐพันธ์ มีมุข
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2565-004
อนุมัติ
5
IRB-RUS-2565-005
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคระหว่างร้านค้าสะดวกซื้อและร้านโชห่วยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดร.เขตต์ เลิศวิวัฒนพงษ์
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2565-005
อนุมัติ
6
IRB-RUS-2565-006
อิทธิพลของปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมและปัจจัยภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในจังหวัดสุพรรณบุรี
นางสาวโสรยา สุภาผล
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2565-006
อนุมัติ
7
IRB-RUS-2565-007
การพัฒนาช้อนส้อมที่สามารถแตกสลายได้ทางชีวภาพจากแป้งข้าวเสาไห้ที่มีการเติมรำสกัดน้ำมันโดยการอัดขึ้นรูปร้อน: คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และประสาทสัมผัส
ดร.ฌนกร หยกสหชาติ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
IRB-RUS-2565-007
อนุมัติ
8
IRB-RUS-2565-008
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการใช้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ในการเกษตรเกษตรกร กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย์อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
นายวิชัย นระมาตย์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
IRB-RUS-2565-008
อนุมัติ
9
IRB-RUS-2565-009
แนวโน้มการบริโภครถยนต์ไฟฟ้า EV CAR ของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สิบเอกธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2565-009
อนุมัติ
10
IRB-RUS-2565-010
แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนที่มาใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สิบเอกธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2565-010
อนุมัติ
11
IRB-RUS-2565-011
คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของหน่วยงานปกครอง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สิบเอกธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2565-011
อนุมัติ
12
IRB-RUS-2565-012
แนวทางการจัดการกิจกรรมทางวัฒนธรรมแบบพหุวัฒนธรรมเกาะเกร็ดผ่านการบูรณาการอัตลักษณ์ร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
นางสาวจิราณีย์ พันมูล
คณะศิลปศาสตร์
IRB-RUS-2565-012
อนุมัติ
13
IRB-RUS-2565-013
แนวทางการเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นางสาวจิราณีย์ พันมูล
คณะศิลปศาสตร์
IRB-RUS-2565-013
อนุมัติ
14
IRB-RUS-2565-014
สถานการณ์การเข้าถึงสื่อ การรับรู้ข่าวปลอมและผลกระทบจากการใช้สื่อของผู้สูงอายุชุมชนเขตเมือง
นางสาวจิราณีย์ พันมูล
คณะศิลปศาสตร์
IRB-RUS-2565-014
อนุมัติ
15
IRB-RUS-2565-015
"การสังเคราะห์โมเดลอิทธิพลของสมดุลชีวิตและงาน และความเครียด ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่บ้าน ของพนักงานเอกชน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผศ. ดร.ลัดดาวัลย์ สำราญ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2565-015
อนุมัติ
16
IRB-RUS-2565-016
การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายที่มีต่อสุขภาพของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นายมานพ สังข์แก้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
IRB-RUS-2565-016
อนุมัติ
17
IRB-RUS-2565-017
แนวทางการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนบนรากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสำหรับวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในระดับดีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผศ. ดร.ปัชฌา ตรีมงคล
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2565-017
อนุมัติ
18
IRB-RUS-2565-018
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์และการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มีผลต่อการรับรู้ค่าตราสินค้าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพยี่ห้อดอยคำของผู้บริโภคในเขตภาคกลางในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
นางสาวพรรณราย ไพบูลย์
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2565-018
อนุมัติ
19
IRB-RUS-2565-019
นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีแบบพกพาพร้อมระบบติดตามแบบออนไลน์ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงวัฒนธรรมในเขตพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
นายธง คำเกิด
คณะศิลปศาสตร์
IRB-RUS-2565-019
อนุมัติ
20
IRB-RUS-2565-020
การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมบนพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานการเกษตรแบบยั่งยืน ในชุมชนทับน้ำ-บ้านม้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายรัศเมศวร์ ตันวีนุกูล
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2565-020
อนุมัติ
21 IRB-RUS-2565-021 การพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมบนพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานการเกษตรแบบยั่งยืนในตำบลทับน้ำ-บ้านม้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผศ.ดร.สาลินันท์ บุญมี
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2565-021
อนุมัติ
22 IRB-RUS-2565-022 การพัฒนาศักยภาพการการศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับผลกระทบของการกำกับดูแลกิจการต่อความระมัดระวังทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผศ.สุรชัย เอมอักษร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2565-022
อนุมัติ
23 IRB-RUS-2565-023 อิทธิพลตัวแปรคั่นกลางของความระมัดระวังทางบัญชีต่อความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการและต้นทุนเงินทุน
ผศ.สุรชัย เอมอักษร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2565-023
อนุมัติ
24 IRB-RUS-2565-024 อิทธิพลของความระมัดระวังทางบัญชีต่อต้นทุนเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผศ.สุรชัย เอมอักษร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2565-024
อนุมัติ
25 IRB-RUS-2565-025 กลยุทธ์การสร้างเสริมระบบการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน แบบมีส่วนร่วมวิถีปกติใหม่ ของชุมชนลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ดร.จิดาภา เร่งมีศรีสุข
คณะศิลปศาสตร์
IRB-RUS-2565-025
อนุมัติ
26 IRB-RUS-2565-026 อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าในห้างเทสโก้โลตัสสาขาพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายณัฐพันธ์ มีมุข
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2565-026
อนุมัติ
27 IRB-RUS-2565-027 การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชันวางแผนการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาแบบมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ดร.นุชรัตน์ นุชประยูร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2565-027
อนุมัติ
28 IRB-RUS-2565-028 การพัฒนาระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวโดยชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
ผศ. ดร.ปัชฌา ตรีมงคล
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2565-028
อนุมัติ
29 IRB-RUS-2565-029 ศักยภาพการจัดการนวัตกรรมธุรกิจที่มีต่อผลการดำเนินงานตามบทบาทของการมุ่งเน้นการตลาด ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประเภทธุรกิจบริการ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผศ. ดร.ปัชฌา ตรีมงคล
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2565-029
อนุมัติ
30 IRB-RUS-2565-030 การพัฒนาระบบตลาดออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายปลาดุกบิ๊กอุยที่ผ่านการเลี้ยงแบบระบบปิดโดยใช้เทคนิคไบโอฟลอค
ดร.นุชรัตน์ นุชประยูร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2565-030
อนุมัติ
31 IRB-RUS-2565-031 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวด้านการเงินของประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)
ดร.ปฐมพงศ์ กุกแก้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2565-031
อนุมัติ
32 IRB-RUS-2565-032 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของเจ็นเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ในเขตจังหวัดภาคกลาง
นางสาวศศินันท์ ศาสตร์สาระ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2565-032
อนุมัติ
33 IRB-RUS-2565-033 การพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอัจฉริยะ: กรณีศึกษาชุมชนท่องเที่ยวในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน
นายกอบชัย เมฆดี
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2565-033
อนุมัติ
34 IRB-RUS-2565-034 สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
นายพิธาน แสนภักดี
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2565-034
อนุมัติ
35 IRB-RUS-2565-035 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมองผ่านการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์
ผศ.ดร.เบญจพร สว่างศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
IRB-RUS-2565-035
อนุมัติ
36 IRB-RUS-2565-036 คุณลักษณะและความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นายวธัญญู วัฒนา
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2565-036
อนุมัติ
37 IRB-RUS-2565-037 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สิบเอกธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2565-037
อนุมัติ
38 IRB-RUS-2565-038 การยืดอายุการเก็บรักษาแผ่นแป้งโรตีสายไหม โดยการปรับกรดร่วมกับการเติมโซเดียมเบนโซเอต
ดร.สุณิสา สุวรรณพันธ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
-
ไม่ขอรับรอง เนื่องจากได้ดำเนินการวิจัยไปแล้ว
39 IRB-RUS-2565-039 การพัฒนาโยเกิร์ตนมแพะไม่มีไขมันเสริมพรีไบโอติกจากแป้งมันม่วง
ดร.สุณิสา สุวรรณพันธ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
-
ไม่ขอรับรอง เนื่องจากได้ดำเนินการวิจัยไปแล้ว
40 IRB-RUS-2565-040 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาเตรียมพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานออนไลน์แบบเปิด ในวิกฤตโควิด 19
นายจรัญ อ่อนขาว
คณะศิลปศาสตร์
IRB-RUS-2565-040
อนุมัติ
41 IRB-RUS-2565-041 การยกระดับขีดความสามารถการรองรับด้านอุปทานในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แบบปกติใหม่ของแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
นายธง คำเกิด
คณะศิลปศาสตร์
IRB-RUS-2565-041
อนุมัติ
42 IRB-RUS-2565-042 นวัตกรรมกระบวนการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงเกษตรสร้างสรรค์สมหวังที่วังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
นางสาวเพียงฤทัย เสงี่ยมศิลป์
คณะศิลปศาสตร์
IRB-RUS-2565-042
อนุมัติ
43 IRB-RUS-2565-043 การยกระดับนวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมบนรากฐานมรดกวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดร.ฐาปกรณ์ ทองคำนุช
คณะศิลปศาสตร์
IRB-RUS-2565-043
อนุมัติ
44 IRB-RUS-2565-044 คุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจ E-Commerce ที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย ภายใต้สถานการณ์โควิด-19
ดร.ทศพล ปรีชาศิลป์
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2565-044
อนุมัติ
45 IRB-RUS-2565-045 คุณภาพชีวิตและความมั่นคงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานในยุคโควิด-19
สิบเอกธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2565-045
อนุมัติ
46 IRB-RUS-2565-046 แนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะเมืองอยุธยาสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
ดร.เบญจพร เชื้อผึ้ง
คณะศิลปศาสตร์
IRB-RUS-2565-046
อนุมัติ
47 IRB-RUS-2565-047 การพัฒนาแอปพลิเคชันเกมเพื่อฝึกต่อวงจรไฟฟ้าสำหรับพีแอลซีด้วยสมาร์ตโฟน
ดร.ณัฏฐ์ สิริวรรธนานนท์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
IRB-RUS-2565-047
อนุมัติ
48 IRB-RUS-2565-048 ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูต่อการให้บริการของงานวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นางสาวจิตรานุช สุขีฐาน
IRB-RUS-2565-048
อนุมัติ
 
49

IRB-RUS-2565-049

การสังเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างการเปิดเผยข้อมูลการรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ ผ่านความเข้มแข็งทางการเงิน ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นายชนาเมธ น้อยอ่าง
IRB-RUS-2565-049
อนุมัติ
 
50

IRB-RUS-2565-050

ปัจจัยทางเศรษฐกิจและทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและความผูกพันต่อชุมชนในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
นางสาวโสรยา  สุภาผล
IRB-RUS-2565-050
อนุมัติ
 
51

IRB-RUS-2565-051

"นวัตกรรมบริการและภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ผศ. ดร.ลัดดาวัลย์ สำราญ
IRB-RUS-2565-051
อนุมัติ
 
52 IRB-RUS-2565-052 แนวทางพัฒนาการตลาดดิจิตอลและเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยวอัจฉริยะ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์
รัตนพงศ์ธระ
IRB-RUS-2565-052
อนุมัติ
 
53 IRB-RUS-2565-053 กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ที่มีผลต่อการจัดการภัยพิบัติของครัวเรือนในอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผศ.อดิศัย  วรรธนะภูติ
อยู่ระหว่างการพิจารณา
 
54 IRB-RUS-2565-054 กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อประสิทธิในการจัดการโรคระบาดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผศ.อดิศัย  วรรธนะภูติ
อยู่ระหว่างการพิจารณา
 
55

IRB-RUS-2565-055

วัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิตในการทำงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวกชกร อินทโชติ
IRB-RUS-2565-055
อนุมัติ
 
56 IRB-RUS-2565-056

"พัฒนาและศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีโมบายแอพพลิเคชันช่วยวางแผนการท่องเที่ยววิถีพุทธในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ดร.นุชรัตน์  นุชประยูร
IRB-RUS-2565-056
อนุมัติ
 
57

IRB-RUS-2565-057

การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อการผลิตถุงมือโพลีเอสเตอร์เคลือบโพลียูรีเทนเพื่อทดแทนการนำเข้าของบริษัท เอส เอ เอ็ม โกลฟ อินดัสทรีจำกัด

นางวาสนา กันภัย
อยู่ระหว่างการพิจารณา
 
58 IRB-RUS-2565-058 ปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรแบบญี่ปุ่นที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน บริษัท ทีเอสเคทีจำกัด
นางสาวศุภภรณ์ กาบสุวรรณ
อยู่ระหว่างการพิจารณา
 
59 IRB-RUS-2565-059 ความต้องการของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ดร.ปฐมพงศ์ กุกแก้ว
IRB-RUS-2565-059
อนุมัติ
 
60 IRB-RUS-2565-060 ผลการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร์แบบออนไลน์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ STEM เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้
ผศ. ดร.เบญจพร สว่างศรี
อยู่ระหว่างการพิจารณา
 
61

IRB-RUS-2565-061

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวพิมพ์วิริยา กิจศรีวิเชียร

อยู่ระหว่างการพิจารณา
 

รายชื่อโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี 2564
(ข้อมูล ณ 27 ม.ค. 2565)

ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
เลขอนุมัติ
สถานะ
หมายเหตุ
1
IRB-RUS-2564-001
การบริหารจัดการงานบุคคลสู่ความเป็นเลิศของสถานประกอบการขนาดกลางในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายกอบชัย เมฆดี
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2564-001
อนุมัติ
2
IRB-RUS-2564-002
การพัฒนาสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟฟิกแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย

ดร.นุชรัตน์ นุชประยูร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

IRB-RUS-2564-002
อนุมัติ
3
IRB-RUS-2564-003
การพัฒนาระบบแสดงความเชื่อมโยงภูมิปัญญาชาวบ้านกับสินค้าท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนด้วยออนโทโลยี
ดร.จิตรลดา เพลิดพริ้ง
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2564-003
อนุมัติ
4
IRB-RUS-2564-004
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นางธัญญารัตน์ ดอกลั่นทม
กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
IRB-RUS-2564-004
อนุมัติ
5
IRB-RUS-2564-005
การศึกษาวิถีการเปลี่ยนแปลงทุนทางสังคมเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนแพรกบางหมู ตำบลหนามแดง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวออมวจี พิบูลย์
คณะศิลปศาสตร์
IRB-RUS-2564-005
อนุมัติ
6
IRB-RUS-2564-006
สร้างและหาประสิทธิภาพบอร์ดทดลอง Tuanjai@RUS ในสถานการณ์ new normal เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
ผศ.เตือนใจ อาชีวะพนิช
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
IRB-RUS-2564-006
อนุมัติ
7
IRB-RUS-2564-007
ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นางสาวศิรดา สุคันธจันทร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
IRB-RUS-2564-007
อนุมัติ
 
8
IRB-RUS-2564-008
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชั่นด้วยกูเกิ้ลฟอร์มในรายวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 1
ดร.พลารัก ไชยโยคณะศิลปศาสตร์
IRB-RUS-2564-008
อนุมัติ
9
IRB-RUS-2564-009
การตัดสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นางสาวบุษา สภาพไทย
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
IRB-RUS-2564-009
อนุมัติ
10
IRB-RUS-2564-010
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในทศวรรษหน้า
ดร.จิดาภา เร่งมีศรีสุข
คณะศิลปศาสตร์
IRB-RUS-2564-010
อนุมัติ
11
IRB-RUS-2564-011
โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
นางสาววันดี ศรีสวัสดิ์
คณะศิลปศาสตร์
IRB-RUS-2564-011
อนุมัติ
12
IRB-RUS-2564-012
การเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยเพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่
นางนิติมา สุวรรณโกมลคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2564-012
อนุมัติ
13
IRB-RUS-2564-013
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้ประกอบอาชีพงานบริการในชุมชนสถานีรถไฟอยุธยาเพื่อการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
นายจรัญ อ่อนขาวคณะศิลปศาสตร์
IRB-RUS-2564-013
อนุมัติ
14
IRB-RUS-2564-014
การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการประเมินมูลค่ามรดกทางวัฒนธรรมของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นางสาวกนกกาญจน์ กล่อมเกลา
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2563-014
อนุมัติ
 
15
IRB-RUS-2564-015
การสร้างโมดูลการเรียนรู้ภาคปฏิบัติระบบอัตโนมัติออนไลน์ เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างผู้เรียนและผู้สอน

ผศ. ดร.วารุณี ศรีสงคราม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

IRB-RUS-2564-015
อนุมัติ
 
16
IRB-RUS-2564-016
กลวิธีการใช้ภาษาอังกฤษในการขายสินค้าของผู้ค้าแบบแผงลอยชาวไทย ย่านตลาดหน้าองค์การโทรศัพท์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นางสาววันวิสาข์ มาสูตร์คณะศิลปศาสตร์
IRB-RUS-2564-016
อนุมัติ
 
17
IRB-RUS-2564-017
การจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตปกติใหม่
นางสาวอรคพัฒร์ บัวลมคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2564-017
อนุมัติ
 
18
IRB-RUS-2564-018
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบวิถีชีวิตใหม่
นางสาวณัฐกฤตา รักใหม่
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2564-018
อนุมัติ
 
19
IRB-RUS-2564-019
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นางสาวศศินันท์ ศาสตร์สาระ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2564-019
อนุมัติ
 
20
IRB-RUS-2564-020
การสำรวจการรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับของประชาชนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกต่อการนำน้ำเสียชุมชนที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่
ดร.สุดา อิทธิสุภรณ์รัตน์
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
IRB-RUS-2564-020
อนุมัติ
 
21 IRB-RUS-2564-021 การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกไทย-ลาว ดร.สมพงษ์ เกศานุช
คณะศิลปศาสตร์
IRB-RUS-2564-021
อนุมัติ
 
22 IRB-RUS-2563-022 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับกระบวนการกลุ่ม เรื่อง จิตวิทยาการปรึกษา สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู

ดร.อัจฉรา อินโตค
ณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

IRB-RUS-2564-022
อนุมัติ
 
23 IRB-RUS-2564-023 การศึกษาทัศนคติที่มีต่อการอยู่ร่วมกันก่อนสมรสของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ดร.อัจฉรา อินโต
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

IRB-RUS-2564-023
อนุมัติ
 
24 IRB-RUS-2564-024 การพัฒนาโมเดลการจัดการโลจิสติกส์ต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อผลการดำเนินงานของบริษัท กรณีศึกษา: บริษัทในพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวศิริรัตน์ สัยวุฒิ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

IRB-RUS-2564-024
อนุมัติ
 
25 IRB-RUS-2564-025 การประยุกต์ใช้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อควบคุมอุณหภูมิและการให้น้ำในโรงเรือน ด้วย IoT แบบง่าย นายวิชัย นระมาตย์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
IRB-RUS-2564-025
อนุมัติ
 
26 IRB-RUS-2564-026 ความต้องการซื้อสินค้าแบรนด์เนมของวัยรุ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.เขตต์ เลิศวิวัฒนพงษ์
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2564-026
อนุมัติ
 
27 IRB-RUS-2564-027 อิทธิพลของแหล่งโปรตีนทดแทนจากหนอนแมลงวันลาย (Hermetia illucens) ต่อลักษณะการให้ผลผลิตและลักษณะการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของไข่ไก่ในไก่ไข่พันธุ์การค้าที่เลี้ยงในโรงเรือนระบบเปิด

ดร.ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ
คณะเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

IRB-RUS-2564-027
อนุมัติ
 
28 IRB-RUS-2564-028 ระบบรู้จำใบหน้าเพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าออกอาคารสถานที่แบบอัตโนมัติ ดร. นภา แซ่เบ๊
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
IRB-RUS-2564-028
อนุมัติ
 
29 IRB-RUS-2564-029 กลไกการพัฒนาการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมทางการค้าของโซ่อุปทานแพะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผศ. ดร.กนกพร ภาคีฉาย
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

IRB-RUS-2564-029
อนุมัติ
 
30 IRB-RUS-2564-030 พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ในวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผศ.อดิศัย  วรรธนะภูติ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

IRB-RUS-2564-030
อนุมัติ
 
31 IRB-RUS-2564-031 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อเสริมสร้างความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี (TPACK) ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ดร.วชิรา อยู่ศุข
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
IRB-RUS-2564-031 อนุมัติ  
32 IRB-RUS-2564-032 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอนโทไซยานินจากรำข้าวไรซ์เบอรี่ นางสาวสิริวรรณ สุขนิคม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
IRB-RUS-2564-032 อนุมัติ  
33 IRB-RUS-2564-033 ปัจจัยภาพลักษณ์องค์กรและปัจจัยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด นางสาวโสรยา สุภาผล
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2564-033 อนุมัติ  
34 IRB-RUS-2564-034 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งของลูกค้าไปรษณีย์ไทยในจังหวัดสุพรรณบุรี นายวีรยุทธ ไทยโพธิ์ศรี
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2564-034 อนุมัติ  
35 IRB-RUS-2564-035 ระบบสนับสนุนและแนะนำหัวข้อในรายวิชาการศึกษาโครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงกับความถนัดของตนเองและความต้องการของตลาดแรงงานโดยใช้ออนโทโลยีร่วมกับโครงงานในอดีต นางสาวอังสนา ผ่อนสุข
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2564-035 อนุมัติ  
36 IRB-RUS-2564-036 การศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานเชื่อมโลหะเบื้องต้น ของผู้ปฏิบัติงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ดร.บัญชา พุทธากูล
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
IRB-RUS-2564-036 อนุมัติ  
37 IRB-RUS-2564-037 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พุดดิ้งไข่ขาวเพื่อสุขภาพ ดร.สุภาพร พาเจริญ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
IRB-RUS-2564-037 อนุมัติ  
38 IRB-RUS-2564-038 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งของที่ทำการไปรษณีย์ไทยหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ นายวีรยุทธ ไทยโพธิ์ศรี
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2564-038 อนุมัติ  

รายชื่อโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี 2563
(ข้อมูล ณ 24 ส.ค. 64)

ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
เลขอนุมัติ
สถานะ
หมายเหตุ
1
IRB-RUS-2563-001
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นางสาวนัสมล บุตรวิเศษ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
IRB-RUS-2563-001
อนุมัติ
2
IRB-RUS-2563-002
การศึกษาความเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียน สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวอุปริฏฐา อินทรสาด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

IRB-RUS-2563-002
อนุมัติ
3
IRB-RUS-2563-003
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ดร.นันทยา คงประพันธ์
คณะศิลปศาสตร์
IRB-RUS-2563-003
อนุมัติ
4
IRB-RUS-2563-004
การศึกษาประสิทธิภาพของการเรียนแบบออนไลน์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ดร.เบญจพร สว่างศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
IRB-RUS-2563-004
อนุมัติ
5
IRB-RUS-2563-005
การพัฒนาแบบวัดจิตแห่งการสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ดร.สิรภัทร จันทะมงคล
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
IRB-RUS-2563-005
อนุมัติ
6
IRB-RUS-2563-006
ผลของการปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงที่มีต่อการตระหนักรู้บทบาทหน้าที่ของนักศึกษาวิชาชีพครู
ดร.อัจฉรา อินโต
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
IRB-RUS-2563-006
อนุมัติ
7
IRB-RUS-2563-007
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชั่นด้วยกูเกิ้ลฟอร์มในรายวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 1
ดร.พลารัก ไชยโย
คณะศิลปศาสตร์
IRB-RUS-2563-007
อนุมัติ
 
8
IRB-RUS-2563-008
การส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการจัดการการเรียนรู้
นางสาวสุปราณี พุ้ยมอม
คณะศิลปศาสตร์
IRB-RUS-2563-008
อนุมัติ
9
IRB-RUS-2563-009
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพครูไทย ในศตวรรษที่ 21
ดร.จิดาภา เร่งมีศรีสุขคณะศิลปศาสตร์
IRB-RUS-2563-009
อนุมัติ
10
IRB-RUS-2563-010
การพัฒนาสื่อ 3 มิติเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพในฤดูน้ำหลากของประชาชนในเขตพื้นที่รับน้ำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผศ.กนกพร ภาคีฉาย
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2563-010
อนุมัติ
11
IRB-RUS-2563-011
อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นางธัญญารัตน์ ดอกลั่นทมกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
IRB-RUS-2563-011
อนุมัติ
12
IRB-RUS-2563-012
การสร้างการรับรู้ต่อการผลิตและการบริโภคผลผลิตอาหารปลอดภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผศ.พรเทพ แก้วเชื้อ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2563-012
อนุมัติ
13
IRB-RUS-2563-013
คาร์บอนฟุตพริ้นท์และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ในนาข้าวพื้นที่รับน้ำ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายนิติวิศว์ แตงไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
IRB-RUS-2563-013
อนุมัติ
14
IRB-RUS-2563-014
สร้างและหาประสิทธิภาพบอร์ดทดลอง Tuanjai@RUS ในสถานการณ์ new normal เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
ผศ.เตือนใจ อาชีวะพนิช
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
IRB-RUS-2563-014
ไม่อนุมัติ
รอเอกสารเพิ่มเติม
15
IRB-RUS-2563-015
รูปแบบของการสื่อสารตลาดที่มีจิตสำนึกผ่านสื่อ Social Media เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชน สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ผศ. ดร.จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2563-015
อนุมัติ
 
16
IRB-RUS-2563-016
ศึกษาศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของชุมชนบ่อสุพรรณ
ผศ. ดร.พิมพ์พรรณ อำพันธ์ทอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
IRB-RUS-2563-016
อนุมัติ
 
17
IRB-RUS-2563-017
แนวทางในการบริหารจัดการต้นทุนและผลตอบแทนเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิงสู่ความยั่งยืน
นางสาววราภรณ์ นาคใหม่
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2563-017
อนุมัติ
 
18
IRB-RUS-2563-018
การพัฒนา Digital Customer Journey Map ของสินค้าวัฒนธรรมประเภทผลิตภัณฑ์ทอมือของชุมชนชาวมอญในเขตตำบลบ่อสุพรรณ
ดร.วัชรี เพ็ชรวงษ์
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2563-018
อนุมัติ
 
19
IRB-RUS-2563-019
การจัดการความรู้การทอผ้าของกลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ผศ. ดร.ลัดดาวัลย์ สำราญคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2563-019
อนุมัติ
 
20
IRB-RUS-2563-020
ทัศนคติต่อการใช้แรงงานผู้สูงอายุในวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ผศ. ดร.ลัดดาวัลย์ สำราญ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
IRB-RUS-2563-020
อนุมัติ
 
21 IRB-RUS-2563-021 การพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะการวิจัยทางการศึกษาในยุคดิจิทัลของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ดร.สิรภัทร จันทะมงคล
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
IRB-RUS-2563-021
อนุมัติ
 
22 IRB-RUS-2563-022 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นายปัญญา ลูกพลับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
IRB-RUS-2563-022
อนุมัติ
 
23 IRB-RUS-2563-023 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดร.วชิรา อยู่ศุข
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
IRB-RUS-2563-023
อนุมัติ
 
24 IRB-RUS-2563-024 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
IRB-RUS-2563-024
อนุมัติ
 
25 IRB-RUS-2563-025 สมรรถนะความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นางสาวออมวจี พิบูลย์
คณะศิลปศาสตร์
IRB-RUS-2563-025
อนุมัติ
 
26 IRB-RUS-2563-026 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเพาะถั่งเช่าสีทองเพื่อการพาณิชย์

นางสาวศศินันท์ ศาสตร์สาระ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

IRB-RUS-2563-026
อนุมัติ
 
27 IRB-RUS-2563-027 แผนแม่บทศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเชื้อสายไทย มอญรามัญ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองลิง ต.บ่อสุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ผศ. ดร.ฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

IRB-RUS-2563-027
อนุมัติ
 
28 IRB-RUS-2563-028 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเห็ดถั่งเช่าสีทองของผู้บริโภคในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

นางสาวอภิชยา นิเวศน์
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

IRB-RUS-2563-028
อนุมัติ
 
RMUTSB - UBI

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  097 270 8866
  ecrus@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rmutsb


สำนักงานหน่วยมาตรฐานและจริยธรรมงานวิจัย