ทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 
   

        เอกสาร Download    

     
            แบบฟอร์มขอยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

            แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

             แบบฟอร์มขอรับเงินรางวัลผลงานวิชาการที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
                   - แบบคำขอรับเงินรางวัลผลงานวิชาการที่ไดัรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
                   - หนังสือรับรองสัดส่วนผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

            ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลผลงานที่ได้รับ
                  การจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2564


      

E-book ทรัพย์สินทางปัญญา มทรส.


ฐานข้อมูลสิทธิบัตร


 
   
สิทธิบัตรการประดิษฐ์  
ลำดับ

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

สังกัด

สถานะ

รายละเอียด
1
นวัตกรรมระหัดวิดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

รศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
และนายชนะรบ วิชาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์

เสร็จสิ้น

เลขที่สิทธิบัตร 89204
ออกให้ วันที่ 5 ส.ค. 2565
หมดอายุ วันที่ 18 พ.ค. 2579

2

เครื่องล้างหัวส่วนของลำต้นหรือรากใต้ดินของพืช
มีหัวโดยใช้แรงดันน้ำ

อ.ฉัตรพล  พิมพา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ประกาศโฆษณา
เลขที่คำขอ 1701003789 
วันที่ยื่นขอ 4 ก.ค. 60
ประกาศโฆษณา
วันที่ 19 เม.ย. 2562
3

เครื่องหยอดข้าวงอกยาว

อ.ฉัตรพล  พิมพา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ประกาศโฆษณา
เลขที่คำขอ 1801004589 
วันยื่นคำขอ 9 ก.ค. 2561
ประกาศโฆษณา
วันที่ 26 ส.ค. 2562
4
ระบบและวิธีการสำหรับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน
กระบวนการ เวียนเอกสาร โดยใช้โปรโตคอลบล็อกเชน
ชนิดธุรกรรม เอาต์พุตที่ไม่ได้ใช้
ผศ.ดร.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศโฆษณา
เลขที่คำขอ 1901000305  วันยื่นคำขอ 7 ม.ค. 2562
ประกาศโฆษณา
17 ก.พ. 2563
5

ชุดต้นแบบระบบผสมน้ำโอโซนเพื่อยับยั้งเชื้อรา Alternaria ในผักคะน้า

อ.ชิดชนก มากจันทร์ และคณะ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ประกาศโฆษณา
เลขที่คำขอ 2001001495
วันยื่นคำขอ 24 ก.พ. 2563
ประกาศโฆษณา
17 ก.ย. 2563
6
ตู้เย็นโอโซนพลังงานแสงอาทิตย์
อ.วิรัช กองสินและคณะ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
เลขที่คำขอ 1901000306
วันยื่นคำขอ 7 ม.ค. 2562
7

เรือบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติด้วยโอโซน

นายกิตติพงศ์  คล้ายดี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
เลขที่คำขอ 1901000307  วันยื่นคำขอ 7 ม.ค. 2562
8

เครื่องจำลองแสงอาทิตย์เทียมขนาดใหญ่จาก
โมดูลไดโอดเปล่งแสงปรับความรับรังสีโดยการ
เลื่อนระยะพื้นทดสอบ

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
เลขที่คำขอ 2001003221
วันยื่นคำขอ 23 เม.ย. 2563
9
เครื่องตรวจวัดความหวานเมล่อนด้วยเทคนิค
อินฟราเรดย่านใกล้
อ.เอกชัย รัตนบรรลือ และคณะ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
ส่งเอกสารไปยัง สกสว. เรีบยร้อยแล้ว
10
ชุดอุปกรณ์เสริมในการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกบนลานตากข้าวแบบพ่วงข้าง
อ.สมบัติ ก่ำมอญ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
11
การผลิตฟิล์มพลาสติกชีวภาพที่ได้จากน้ำเสียของโรงงานกระดาษเพื่อใช้ในการผลิตสารเคลือบแผ่นโซล่าเซลล์
อ.จีรัฐติกุล กล้าหาญ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

 
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  
ลำดับ

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

สังกัด

สถานะ

รายละเอียด
1
อุปกรณ์เปิดฝาขวด

รศ.อำนวยพศ ทองคำ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

เสร็จสิ้น

เลขที่สิทธิบัตร 87698
ออกให้ วันที่ 5 เม.ย. 2565
หมดอายุ วันที่ 10 ก.พ. 2573
2

เครื่องอัดอาหารเป็นแผ่น

รศ.อำนวยพศ ทองคำ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

เสร็จสิ้น

เลขที่สิทธิบัตร 90606
ออกให้ วันที่ 2 ธ.ค. 2565
หมดอายุ วันที่ 10 ก.พ. 2573

3

ตู้อบ

รศ.อำนวยพศ ทองคำ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

เสร็จสิ้น

เลขที่สิทธิบัตร 90605
ออกให้ วันที่ 2 ธ.ค. 2565
หมดอายุ วันที่ 10 ก.พ. 2573
4
เครื่องอัดก้อนวัสดุ
รศ.อำนวยพศ ทองคำ
และอ.สาโรจน์ ยิ้มถิน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

วันที่ยื่นขอ 19 ม.ค. 2564
เลขที่คำขอ 2102000412
5
เครื่องนึ่งก้อนเชื้อเห็ด
รศ.อำนวยพศ ทองคำ
อ.ชูชาติ เฉลิมถ้อย
และ อ.พิรุณ ชมศรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
วันที่ยื่นขอ 19 ม.ค. 2564
เลขที่คำขอ 2102000413
6
เครื่องผสมวัสดุการเกษตร
รศ.อำนวยพศ ทองคำ
อ.ชูชาติ เฉลิมถ้อย
และ อ.พิรุณ ชมศรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
วันที่ยื่นขอ 19 ม.ค. 2564
เลขที่คำขอ 2102000414
7
รถกำจัดวัชพืช
อ.ศิริเจษฎ์ กองแก้ว
และ อ.สิงห์รัญ ชารี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
วันที่ยื่นขอ 25 มิ.ย. 2564
เลขที่คำขอ 2102002935
8
รถพ่วงสำหรับเกลี่ยเม็ดธัญพืช
อ.ศิริเจษฎ์ กองแก้ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
วันที่ยื่นขอ 25 มิ.ย. 2564
เลขที่คำขอ 2102002936
9
อุปกรณ์ช่วยถอดใส่ล้อยางรถแทรกเตอร์
อ.ศิริเจษฎ์ กองแก้ว
ผศ.สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี
และรศ.ประไพพรรณ สิทธิกูล
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
วันที่ยื่นขอ 13 มิ.ย. 2565
เลขที่คำขอ 2202002373
10
เครื่องกะเทาะเปลือกถั่วลิสง
อ.ศิริเจษฎ์ กองแก้ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
วันที่ยื่นขอ 8 ก.ย. 2565
เลขที่คำขอ 220203892
11
เครื่องย่อยผักตบชวาสำหรับปุ๋ยหมัก
อ.จีรัฐติกุล กล้าหาญ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
 
 
   
อนุสิทธิบัตร
 
ลำดับ

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

สังกัด

สถานะ

รายละเอียด
1

เครื่องแหวกร่องต้นข้าว

รศ.อำนวยพศ  ทองคำ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 9992
ออกให้ 8 มิ.ย. 2558
หมดอายุ 15 มิ.ย. 2564
2

กรรมวิธีการผลิตบล็อกประสานด้วยผงอลูมิเนียม

ผศ.ณฐพงศ์ จันทร์เพ็ชร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 12052
ออกให้ 25 ต.ค. 2559
หมดอายุ 5 ต.ค. 2564
3

เครื่องผลิตหมูทุบ

รศ.อำนวยพศ  ทองคำ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 14049
ออกให้ 12 มิ.ย. 2561
หมดอายุ 30 เม.ย. 2566
4

มัลติเซนเซอร์อาร์เอฟไอดีแบบฝังตัว

ผศ.ดร.สมพร  ศรีวัฒนพล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 14326
ออกให้ 11 ก.ย. 2561
หมดอายุ 14 มิ.ย. 2566
5

เครื่องกำเนิดแสงจากไดโอดเปล่งแสงเพื่อการเจริญเติบโต
ของพืชควบคุม
ด้วยไมโครคอนโทรเลอร์

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์
ผศ.เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 15177
ออกให้ 17 เม.ย. 2562
หมดอายุ 19 ต.ค. 2566
6

ชุดกำเนิดแสงอาทิตย์เทียมจากไดโอดเปล่งแสง 6 สเปกตรัม

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 16042
ออกให้ 6 มี.ค. 2563
หมดอายุ 14 พ.ย. 2565
7

ชุดเซ็นเซอร์ตรวจจับไอระเหยเชิงไฟฟ้าและเชิงแสง

ผศ.ดร.พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล
ผศ.ดร.ณรงค์ชัย บุญโญปกรณ์
และ ดร.สุมนา กลัดสมบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 16503
ออกให้ 17 ก.ค. 2563
หมดอายุ 25 เม.ย. 2567
8

สูตรยาหม่องจากสารสกัดหอมแดง

ผศ.ดร.ชื่นสุมณ ยิ้มถิน
และ อ.สาโรจน์ ยิ้มถิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 19264
ออกให้ 4 ก.พ. 2565
หมดอายุ ณ 8 ก.ค. 2567
9
อุปกรณ์แจ้งเตือนและจดจำใบหน้าด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมองกล
ผศ.จีรศักดิ์ พุ่มเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 19357
ออกให้ 4 ก.พ. 2565
หมดอายุ ณ 3 ก.พ. 2569
10
เครื่องอบแผ่นข้าวตังและแผ่นข้าวแตน
รศ.อำนวยพศ ทองคำ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 19358
ออกให้ 28 ก.พ. 2565
หมดอายุ ณ 20 มิ.ย. 2570
11
ชุดห้องเผาไหม้เสริมลดอัตราส่วนการอัดเพื่อเปลี่ยนการทำงานของเครื่องยนต์เล็กดีเซลเป็นเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ผศ.ว่าที่ร้อยตรีชัยยง
ศิริพรมงคล
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 17773
ออกให้ วันที่ 24 พ.ค. 2564
หมดอายุ ณ วันที่ 15 ธ.ค. 2568
12
สูตรและกรรมวิธีการผลิตสบู่จากสารสกัดหอมแดง
ผศ.ดร.ชื่นสุมณ ยิ้มถิน
อ.สาโรจน์ ยิ้มถิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 20009
ออกให้ ณ วันที่ 25 ก.ค. 2565
หมดอายุ ณ วันที่ 26 พ.ค. 2568
13

เครื่องมือทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินแบบมี
หน่วยความจำในตัว
และสามารถสื่อสารแบบไร้สาย

อ.ชนะรบ  วิชาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
วันยื่นคำขอ 9 ก.พ. 2566
เลขที่คำขอ 2303000335
14
สูตรและกรรมวิธีการผลิตแหนมเห็ดนางรมภูฐาน
ผศ.ดร.พิชญ์ ตั้งสมบัติวิจิตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 22270
ออกให้ ณ วันที่ 15 ส.ค. 2566
หมดอายุ ณ วันที่ 5 กันยายน 2568
15
ระบบตรวจสอบเอกสารบันทึกผลการเรียนแบบกระจายศูนย์โดยใช้ระบบบล็อกเชน
ผศ.ดร.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 22818
ออกให้ ณ วันที่ 17 พ.ย. 2566
หมดอายุ ณ วันที่ 4 พ.ย. 2566
16
ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเวียนเอกสารโดยใช้ระบบบล็อกเชน
ผศ.ดร.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 1903002905
วัยที่ยืนขอ 5 พ.ย. 2562
17
ผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกดินซีเมนต์แบบมาตรฐานจากส่วนผสมของเถ้าชานอ้อย
รศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 2003002741
วันที่ยื่นขอ 14 ต.ค. 2563
18
สูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมสมุนไพร
ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 2203001820
วันที่ยื่นขอ 18 ก.ค. 2565
19
เครื่องผลิตแผ่นข้าวตังและแผ่นข้าวแตน
รศ.อำนวยพศ ทองคำ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 2003000395
วันที่ยื่นขอ 19 ก.พ. 2563
20
ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าสีทองน้ำผึ้งมะนาวสำหรับชงดื่ม
ผศ.ดร.พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล
ดร.สุธิษา เละเซ็น
และ อ.ศิวัฒน์ พลอินทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างการพิจารณา
วันที่ยื่นขอ 12 ม.ค. 2565
เลขที่คำขอ 2203000107
21
อิฐบล็อคดินซีเมนต์จากส่วนผสมของเส้นใยหญ้าแฝก
รศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 22855
ออกให้ ณ วันที่ 28 พ.ย. 2566
หมดอายุ ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2569
22
ตู้สำหรับปลูกผักแสงประดิษฐ์ระบบอัตโนมัติ
รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 20655
ออกให้ วันที่ 27 ธ.ค. 2565
หมดอายุ วันที่ 31 ส.ค. 2569
23
อิฐบล็อกซีเมนต์ผสมโฟม
อ.อรวรรณ จันทสุทโธ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
24
อุปกรณ์สร้างสัญญาณจำลองแบบดิจิทัล
รศ.ดร.ปรีชา สาคะรังค์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่คำขอ 2103001262
วันที่ยื่นขอ 30 เม.ย. 2564
25
แปลงล้างขวดแก้วปากกว้าง
ดร.สุธิษา เละเซ็น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
26
เครื่องฝึกเวลาปฏิกิริยาแบบเก้าช่องที่มีนาฬิกาจับเวลาแยกตามช่อง
อาจารย์ปิยพงษ์ ชูจันอัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
27
อาหารเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองสูตรมังสวิรัติ
ผศ.ดร.พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล
และ ดร.สุธิษา เละเซ็น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างการพิจารณา
เลขที่ยื่นขอ 2103000979
วันที่ยื่นขอ 1 เม.ย. 2564
28
ฟาร์มอัจริยะสำหรับควบคุมสภาพแวดล้อมการเจริญเติบโต
ของพืชสายพันธุ์ถังเช่าด้วยเทคโนโลยีไอโอที
ผศ.จีรศักดิ์ พุ่มเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
29
เครื่องมือกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกพืชระหว่างแถว
อ.ศิริเจษฎ์ กองแก้ว
และ อ.สิงห์รัญ ชารี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
30
รถพ่วงสำหรับเกลี่ยเม็ดธัญพืช
อ.ศิริเจษฎ์ กองแก้ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างดำเนินการ
วันที่ยื่นขอ 10 พ.ย. 2565
เลขที่คำขอ 2203003072
31
เครื่องผลิตก้อนเชื้อเห็ด
รศ.อำนวยพศ ทองคำ
อ.ชูชาติ เฉลิมถ้อย
และ อ.พิรุณ ชมศรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
เสร็จสิ้น
เลขที่อนุสิทธิบัตร 20523
ออกให้ วันที่ 2 ธ.ค. 2565
หมดอายุ วันที่ 4 พ.ค. 2570
32
เครื่องนึ่งก้อนเชื่อเห็ด
รศ.อำนวยพศ ทองคำ
และ อาจารย์สาโรจน์ ยิ้มถิน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างการพิจารณา
วันที่ยื่นขอ 5 พ.ค. 2564
เลขที่คำขอ 2103001294
33
ฐานยึดจีไอโฟนแบบเคลื่อนที่ได้สำหรับงานสำรวจและทดสอบด้วยคลื่นสั่นสะเทือน
รศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
และ อ.ชนะรบ วิชาลัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
34
อุปกรณ์ช่วยถอดใส่ล้อยางรถแทรกเตอร์
อ.ศิริเจษฎ์ กองแก้ว
ผศ.สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี
และ รศ.ประไพพรรณ สิทธิกูล
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
35
กรรมวิธีการผลิตผงแป้งกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช
ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล
ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล
และ อ.วรรภา วงศ์แสงธรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างดำเนินการ
วันที่ยื่นขอ 9 ส.ค. 2565
เลขที่คำขอ 2203002069
36
สูตรขนมบราวนี่แครกเกอร์จากแป้งกล้วยและกรรมวิธีการผลิต
ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล
ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล
และ อ.วรรภา วงศ์แสงธรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างดำเนินการ
วันที่ยื่นขอ 10 พ.ย. 2565
เลขที่คำขอ 2203003075
37
สูตรขนมหม้อแกงที่มีพลังงานต่ำจากส่วนผสมสารสกัดจากหญ้าหวานและกรรมวิธีการผลิต
อ.สิริวรรณ สุขนิคม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างการพิจารณา
วันที่ยื่นขอ 31 ม.ค. 2566
เลขที่คำขอ 2303000248
38
ชุดต้นแบบปรับระดับแรงบิดท่อสูบน้ำตามความเข้มแสงอาทิตย์
อ.สุธี ลี้จงเพิ่มพูน
อ.ชิดชนก มากจันทร์
อ.วิรัช กองสิน
และ อ.กิตติพงศ์ คล้ายดี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
39
สูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมกล้วยน้ำว้าผงด้วยวิธีการทำแห้งแบบโฟม-แมท
ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างการพิจารณา
วันที่ยื่นขอ 27 ม.ค. 2566
เลขที่คำขอ 2303000222
40
เครื่องกะเทาะเปลือกถั่วลิสง
อ.ศิริเจษฎ์ กองแก้ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
41
เรือสำรวจอัตโนมัติขับเคลื่อนด้วยหลายใบพัด
รศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
และอ.ชนะรบ วิชาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
42
เรือสำรวจอัตโนมัติขับเคลื่อนด้วยแรงลม
รศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
และอ.ชนะรบ วิชาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
43 สูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารปลาจากกล้วยน้ำว้า ดร.ยุพิน พูนดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างการพิจารณา วันที่ยื่นคำขอ 20 เม.ย. 2566
เลขที่คำขอ 2303001111
44
การออกแบบและพัฒนาเครื่องผสมผงธูป
อ.บัญชา พุทธากูล
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
45
แหล่งกำเนิดคลื่นไหวสะเทือนความถี่สูงบนผิวน้ำสำหรับงานสำรวจหยั่งความลึกธรณี
อ.ชนะรบ วิชาลัย
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
46
สูตรและกรรมวิธีการผลิตเจลแต้มสิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรกะเม็งทั้งห้า
อ.นฎาภัสส์ คุ้มกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างการพิจารณา
วันที่ยื่นคำขอ 13 ก.พ. 2566
เลขที่คำขอ 2303000382
47
อุปกรณ์สร้างสัญญาณจำลองแบบดิจิทัลที่มี
หกอินพุตหกเอาต์พุต
รศ.ดร.ปรีชา สาคะรังค์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
48
สูตรผลิตภัณฑ์เจลบรรเทาอาการแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบมะตาดและสารสกัดว่านหางจระเข้และกรรมวิธีการผลิต
ดร.สุนทรา เฟื่องฟุ้ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างพิจารณา
วันที่ยื่นขอ 30 ม.ค. 2566
เลขที่คำขอ 2303000224
49
สูตรและกรรมวิธีการผลิตอิฐสำหรับปูสวนทางเดิน
อ.จีรัฐติกุล กล้าหาญ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่างพิจารณา
วันที่ยื่นคำขอ 31 มี.ค. 2566
เลขที่คำขอ 2303000937
50
อุปกรณ์บำบัดผิวหน้าด้วยแอลอีดี
รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์
และ ดร.ไชยยันต์ บุญมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างพิจารณา
วันที่ยื่นขอ 10 พ.ย. 2565
เลขที่คำขอ 2203003077
51
อุปกรณ์หมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่
อ.สมบัติ ก่ำมอญ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
52
เครื่องดื่มไวน์เพื่อสุขภาพจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ อ.สุนทรา เฟื่องฟุ้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างพิจารณา
วันที่ยื่นขอ 5 ก.ค. 2566
เลขที่คำขอ 2303001825
53
สูตรเครื่องดื่มเอนโทไซยานินจากปลายข้าวไรซ์เบอรี่และกรรมวิธีการผลิต
อ.สิริวรรณ สุขนิคม
และอ.สุภาพร พาเจริญ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างการพิจารณา
วันที่ยื่นคำขอ 31 มี.ค. 2566
เลขที่คำขอ 2303000946
54
คานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปโดยใช้เถ้าชานอ้อยแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน
รศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
55
กรรมวิธีการผลิตอิฐก่อสร้างสามัญแบบไม่ต้องเผาด้วยวัสดุ
พอลิเมอร์จากน้ำยางธรรมชาติ
ผศ.ณฐพงศ์ จันทร์เพ็ชร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างดำเนินการ
วันที่ยื่นคำขอ 12 ก.ค. 2566
เลขที่คำขอ 2023071200371
56
หุ่นยนต์ปลูกต้นกล้าอัตโนมัติ
อ.วิรัช กองสิน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
57
เครื่องตรวจวัดความสุกของมะนาวด้วยเทคนิค
การประมาลผลภาพ
อ.ชิดชนก มากจันทร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
58
เครื่องปอกเปลือกไข่นกกระทาต้มสุกแบบกึ่งอัตโนมัติ
อ.วิษณุ แฟงเมือง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
59
บล็อกประสานปูพื้นผสมเศษอิฐมวลเบา
อ.ยอดชาย สิงห์ทอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
60
เครื่องออกเสียงประสมคำนำอ่านภาษาไทย
นายแดงเดช แนนเกี้ยง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ระหว่างดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
61
ขั้วไฟฟ้าสำหรับการตรวจวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะบนพื้นผิวคอนกรีตสำหรับการตรวจการแทรกซึมของคลอไรด์เข้าสู่โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
รศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง และอ.ชนะรบ วิชาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
อยู่ระหว่างดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

 
ทะเบียนพันธุ์พืช  
ลำดับ

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

สังกัด

สถานะ

รายละเอียด
1

ข้าวโพดเทียน "อยุธยา 60"

รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

เสร็จสิ้น

เลขที่ 1068/2560
ณ วันที่ 15 ก.ย. 2560

 
เครื่องหมายการค้า
ลำดับ

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

สังกัด

สถานะ

รายละเอียด
1

ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าสีทอง

ผศ.ดร.พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เสร็จสิ้น

ทะเบียนเลขที่ 201114470
ออกให้ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2563
คำขอเลขที่ 190100683


ลิขสิทธิ์

ลำดับ

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

สังกัด

สถานะ

รายละเอียด
1

เอกสารประกอบการบรรยายระยะสั้น 3 ชั่วโมง การใช้โปรแกรม Microsoft Project สำหรับวางแผนงานก่อสร้าง

อ.ยอดชาย สิงห์ทอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

จดแจ้งลิขสิทธิ์

คำขอเลขที่ 435238
ทะเบียนเลขที่ ว. 051372
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2566


 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2567
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000