Untitled Document

 


EP.3 "การเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจร
บ้านห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง"


 

RUS-UBI หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจชุน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ


 


 
 
หน่วยงานภายใน
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและ
     งานทะเบียน

  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี
  • สำนักงานตรวจสอบภายใน

 
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 
  • สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
     วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
     (สกสว.)

  • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
     องค์การมหาชน (สวก.)

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
     เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
     วิทยาศาสตร์
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
     (สวทน.)

  • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

 
 
 
      แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงานวิจัย
งบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำหรับนักวิจัย)


 
     
  
- คู่มือการกรอกข้อมูลโครงการวิจัยในระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย

เบิกเงินงวดแรก

1.ให้นักวิจัยดำเนินกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบ ววน.65
     ในระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย http://research.rmutsb.ac.th/ ให้ครบถ้วนตามขั้นตอนใน
      คู่มือการกรอกข้อมูลโครงการวิจัยในระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย

2. ให้นักวิจัยดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงานวิจัยงวดแรก ดังนี้
    2.1 แบบบันทึกขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินและขอเบิกเงินงวดแรกในการดำเนินการวิจัย
          (เสนออธิการบดี ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด และสถาบันวิจัยและพัฒนา) (Download แบบฟอร์ม)
    2.2 แผนการเบิกจ่ายเงิน (กรอกข้อมูลในระบบข้อมูลบริหารงานวิจัย ให้ระบุยอดเงิน
          ที่จะเบิกจ่ายในแต่ละงวดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายในช่วงเดือนใด งวดแรก 60%
          งวดก่อนงวดสุดท้ายหรืองวดสอง 30% และงวดสุดท้าย 10% และพิมพ์จากระบบ)
    2.3 แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย (วจ.-1) (Download แบบฟอร์ม)
    2.4 สัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัย ฉบับที่สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งคืนให้นักวิจัย จำนวน 1 ชุด
    2.5 ข้อเสนอโครงการวิจัยจำนวน 2 ชุด และแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย
    2.6 แบบสรุปการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (โดยพิมพ์จากระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย พร้อมลงลายมือชื่อ)
    2.7 ใบสำคัญรับเงินงวดที่ 1 (โดยพิมพ์จากระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัยพร้อมลงลายมือชื่อ ไม่ต้องลงวันที่รับเงิน)
    * การแบ่งงวดงานวิจัย งวดแรก 60% งวดก่อนงวดสุดท้ายหรืองวดสอง 30% และงวดสุดท้าย 10%

เบิกเงินงวดสอง

ให้นักวิจัยดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงานวิจัยงวดสอง ดังนี้
1. แบบบันทึกขอเบิกเงินงวดสอง (Download แบบฟอร์ม)
    (เสนออธิการบดี ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด และสถาบันวิจัยและพัฒนา)
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการ (แบบ ต1-ช/ด) (Download แบบฟอร์ม)
3. แบบสรุปการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 (โดยพิมพ์จากระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย พร้อมลงลายมือชื่อ)
4. ใบสำคัญรับเงินงวดที่ 2 (โดยพิมพ์จากระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัยพร้อมลงลายมือชื่อ ไม่ต้องลงวันที่รับเงิน)3. ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการวิจัย (ในกรณีดำเนินการวิจัยไม่ทันระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ)
    3.1) แบบบันทึกขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย (Download แบบฟอร์ม)
    3.2) รายงานความก้าวหน้าของโครงการ (แบบ ต1-ช/ด) (Download แบบฟอร์ม)
    - คู่มือการใช้งานระบบ NRIIS - การรายงานผลการดำเนินงานและแจ้งปิดโครงการงบ ววน. สำหรับนักวิจัย (Download)
    - คู่มือการใช้งานระบบ NRIIS - การขยายระยะเวลาโครงการ สำหรับนักวิจัย (Download)


4. กรณีโครงการวิจัยแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566
    ให้นักวิจัยรายงานผลสัมฤทธิ์ และรายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน ววน.
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในระบบ NRIIS
    4.1) แบบรายงานผลสัมฤทธิ์สำหรับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(Download แบบฟอร์ม)
    4.2) รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร


5. การปิดคำรับรองและการรายงานผลสัมฤทธิ์โครงการวิจัย
   1) นำเข้ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผลการดำเนินงานผลผลิตให้ครบถ้วน ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) พร้อมทั้งนักวิจัยต้องแจ้งปิดโครงการผ่านระบบดังกล่าว เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบความถูกต้องและปิดโครงการให้กับนักวิจัยได้
   2) จัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแบบฟอร์มรายงานผลสัมฤทธิ์ (Download) และส่งไฟล์ข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ทั้ง Word และ PDF ไปยัง E-mail: rdi@rmutsb.ac.th
   3) จัดทำรายงานการเงินปีงบประมาณ 2565 ตามแบบฟอร์มรายงานการเงิน (Download) และส่งไฟล์ข้อมูลทั้ง Word และ PDF ไปยัง E-mail: rdi@rmutsb.ac.th
   4) ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 เล่ม และแนบไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ NRIIS (Download แบบฟอร์มงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)
   5) โครงการวิจัยที่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ ขอให้บันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อในระบบ NRIIS ให้ครบถ้วน
- คู่มือการรายงานความก้าวหน้าและปิดโครงการใน NRIIS สำหรับนักวิจัย (Download)
หมายเหตุ: การขอเบิกเงินงวดที่ 3 (สวพ. จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป เนื่องจากต้องสรุปผลโครงการส่ง สกสว. ก่อน)

 

หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อ คุณสมพร และคุณสุรัตน์ ที่เบอร์ 097 270 8866 หรือ VoIP: 13002
   
   
ปรับปรุงข้อมูล ณ ต.ค. 2566
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
       
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
       
เว็บไซต์ สวพ.                  Facebook สวพ.
 
           035 709 097 หรือ 097 270 8866
         rdi@rmutsb.ac.th

         www.facebook.com/rdi.rmutsb
         www.instagram.com/rdi.rmutsb
         www.tiktok.com/@rdi.rmutsb

       LINE ID : @404unano