Untitled Document

 


EP.3 "การเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจร
บ้านห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง"


 

RUS-UBI หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจชุน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ


 


 
 
หน่วยงานภายใน
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและ
     งานทะเบียน

  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี
  • สำนักงานตรวจสอบภายใน

 
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 
  • สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
     วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
     (สกสว.)

  • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
     องค์การมหาชน (สวก.)

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
     เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
     วิทยาศาสตร์
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
     (สวทน.)

  • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

 
 
 
      แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงานวิจัย
งบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
(สำหรับนักวิจัย)


 
     
  
ขั้นตอนและแบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินงวด งบกองทุน ววน. 2566

การเบิกเงินงวดแรก

1.ให้นักวิจัยดำเนินกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบ ววน. 2566 ในระบบ NRIIS
   ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

2. ให้นักวิจัยดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงานวิจัยงวดแรก ดังนี้
    2.1 แบบบันทึกขออนุมัติโครงการวิจัย และขอเบิกเงินงวดแรก (Download)
          (เสนออธิการบดี ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา และผ่านหน่วยงานต้นสังกัด)
    2.2 แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย (วจ.-1) (Download)
    2.3 สัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัย จำนวน 1 ชุด (สวพ. จะแนบให้แต่ละโครงการ)
    2.4 ข้อเสนอโครงการวิจัยจำนวน 1 ชุด (พิมพ์จากระบบ NRIIS)
    2.5 ใบสำคัญรับเงินงวดแรก (พร้อมลงลายมือชื่อ ไม่ต้องลงวันที่รับเงิน) (Download)
    2.6 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 ฉบับ
    * การแบ่งงวดงานวิจัย งวดแรก 60% งวดก่อนงวดสุดท้ายหรืองวดสอง 30% และงวดสุดท้าย 10%

เบิกเงินงวดที่ 2


1. ให้นักวิจัยดำเนินการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่าย และผลผลิตที่เกิดขึ้น
   ในระบบสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
2. ให้นักวิจัยดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงานวิจัยงวดสอง ดังนี้
    2.1 แบบบันทึกขอเบิกเงินงวดที่ 2 (Download)
           (เสนออธิการบดี ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด และสถาบันวิจัยและพัฒนา)
    2.2 รายงานความก้าวหน้าของโครงการ (แบบ ต1-ช/ด) (Download)
    2.3 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (โดยพิมพ์จากรายงานผลการดำเนินงานในระบบ NRIIS) (ตัวอย่าง)
    2.4 ใบสำคัญรับเงินงวดที่ 2 (พร้อมลงลายมือชื่อ ไม่ต้องลงวันที่รับเงิน) (Download)

3. ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการวิจัย (ในกรณีดำเนินการวิจัยไม่ทันระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ)
    3.1 แบบบันทึกขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย (Download)
    3.2 รายงานความก้าวหน้าของโครงการ (แบบ ต1-ช/ด) (Download)
           - คู่มือการใช้งานระบบ NRIIS - การรายงานผลการดำเนินงานและแจ้งปิดโครงการงบ ววน.
              สำหรับนักวิจัย (Download)
           - คู่มือการใช้งานระบบ NRIIS - การขยายระยะเวลาโครงการ สำหรับนักวิจัย (Download)

4.การปิดคำรับรองและการรายงานผลสัมฤทธิ์โครงการวิจัย
   4.1 แบบบันทึกขอรายงานผลการวิจัยและปิดคำรับรอง (Download)
   4.2 นำเข้ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผลการดำเนินงานผลผลิตให้ครบถ้วน ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) พร้อมทั้งนักวิจัยต้องแจ้งปิดโครงการผ่านระบบดังกล่าว เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบความถูกต้องและปิดโครงการให้กับนักวิจัยได้
   4.3 จัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแบบฟอร์มรายงานผลสัมฤทธิ์ (Download) และส่งไฟล์ข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ทั้ง Word และ PDF ไปยัง E-mail: rdi@rmutsb.ac.th
   4.4 จัดทำรายงานการเงินปีงบประมาณ 2566 ตามแบบฟอร์มรายงานการเงิน (Download) และส่งไฟล์ข้อมูลทั้ง Word และ PDF ไปยัง E-mail: rdi@rmutsb.ac.th
   4.5 ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 เล่ม และแนบไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ NRIIS (Download แบบฟอร์มงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์)
   4.6 โครงการวิจัยที่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ ขอให้บันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อในระบบ NRIIS ให้ครบถ้วน
  - คู่มือการรายงานความก้าวหน้าและปิดโครงการใน NRIIS สำหรับนักวิจัย (Download)
หมายเหตุ: การขอเบิกเงินงวดที่ 3 (สวพ. จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป เนื่องจากต้องสรุปผลโครงการส่ง สกสว. ก่อน)
   - คู่มือตรวจสอบผลผลิต FF

 

หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อ คุณสมพร และคุณสุรัตน์ ที่เบอร์ 097 270 8866 หรือ VoIP: 13002   
   
ปรับปรุงข้อมูล ณ เม.ย. 2567
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
       
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
       
เว็บไซต์ สวพ.                  Facebook สวพ.
 
           035 709 097 หรือ 097 270 8866
         rdi@rmutsb.ac.th

         www.facebook.com/rdi.rmutsb
         www.instagram.com/rdi.rmutsb
         www.tiktok.com/@rdi.rmutsb

       LINE ID : @404unano