Untitled Document

 


EP.3 "การเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจร
บ้านห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง"


 

RUS-UBI หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจชุน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ


 


 
 
หน่วยงานภายใน
  •  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
     อุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
    สถาปัตยกรรมศาสตร์

  • คณะศิลปศาสตร์
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและ
     งานทะเบียน

  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
     สารสนเทศ

  • สำนักงานอธิการบดี
  • สำนักงานตรวจสอบภายใน

 
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 
  • สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
     วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
     (สกสว.)

  • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
     องค์การมหาชน (สวก.)

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
     เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
     วิทยาศาสตร์
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
     (สวทน.)

  • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

 
 
รายงานการประชุม

ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ
ฝ่ายบริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี


ประชุมคณะกรรมการประจำ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
17 มี.ค. 65
2 พ.ย. 65
22 เม.ย 64
27 ก.ย. 64
21 พ.ค. 63
23 ก.ย. 63
17 เม.ย. 62

5 เม.ย. 61
22 ก.ย. 60
28 ม.ค. 59
19 ก.ย. 59
10 ก.ค. 58

ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
25 เม.ย. 60
6 ก.ค. 60
11 ก.ย.60
18 ต.ค. 60
30 มี.ค. 61
27 มิ.ย. 61
21 ก.ย. 61
9 พ.ย. 61
1 ก.พ. 62
13 มี.ค. 62
25 เม.ย. 62
15 พ.ค. 62
21 ส.ค. 62
18 ก.ย. 62
29 ต.ค. 62
20 พ.ย. 62
26 ก.พ. 63
30 เม.ย. 63
22 ก.ค. 63
26 ส.ค. 63
23 ก.ย. 63
4 พ.ย. 63
27 ม.ค. 64
24 ก.พ. 64
7 เม.ย. 64
23 มิ.ย 64
23 ก.ค. 64
25 ส.ค. 64
22 ก.ย. 64
27 ต.ค. 64
27 ม.ค. 65
30 มี.ค. 65
27 เม.ย. 65
2 มิ.ย. 65
15 ก.ย. 65
26 ต.ค. 65
29 ธ.ค. 65

ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
25 ก.พ. 58
2 เม.ย. 58
14 พ.ค. 58
10 มิ.ย. 58
13 ก.ค. 58
7 ส.ค. 58
16 ก.ย. 58
28 ต.ค. 58
15 ม.ค. 59
13 พ.ค. 59
9 ก.ย. 59
24 ต.ค.59


ฝ่ายบริหารงานวิจัย

ประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ISFT2022 & 2nd RUSiCON
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
7 มิ.ย. 65


ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
4 ก.ค. 54
19 ก.ค. 54
19 ธ.ค. 54
13 ก.พ. 55
16 พ.ค. 55
5 มิ.ย. 55
10 ต.ค. 55
25 ม.ค. 56
5 มี.ค. 56
16 พ.ค. 56
25 พ.ย. 56
20 ก.พ. 57

25 มิ.ย. 57
29 ต.ค. 57
17 มี.ค. 58
29 ต.ค. 58
15 ก.พ. 59
11 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
1 ก.ค. 59
27 ต.ค. 59
24 ก.พ. 60
13 มี.ค. 60
22 พ.ค. 60
6 พ.ย. 60
16 มี.ค. 61
17 ก.ค. 61
2 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61
7 ธ.ค. 61
1/2562
2/2562
1/2562 (กรรมการชุดใหม่)
26 เม.ย. 62
11 ก.ค. 62
11 พ.ย. 62
14 ก.พ. 63
22 พ.ค. 63
30 มิ.ย. 63
24 ส.ค. 63
29 ต.ค. 63

15 ม.ค.64
28 ม.ค.64
1 เม.ย. 64
1 ต.ค. 64

28 ก.พ. 65
2 มิ.ย. 65
29 มี.ค. 66
16 มิ.ย. 66
ประชุมคณะกรรมการบริการวิจัย
และบริหารทรัพย์สิน มทร.สุวรรณภูมิ
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี

2 มิ.ย. 65


ประชุมหารือวางแผนการดำเนิน
โครงการ จ้างงานประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบ จากสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี

23 ก.ค. 63
6 ส.ค. 63
7 ต.ค. 63


ประชุมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
15 ธ.ค. 59
10 ส.ค. 60
29 พ.ย. 60
31 ส.ค. 61
21 ก.พ. 62
18 มี.ค. 62
4 ก.ย. 62

ประชุมทบทวนข้อมูลหลักสูตร
บริการวิชาการ
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
19 ก.ย. 59

ประชุมคณะกรรมการกองทุน
ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
3 พ.ค. 60
16 ม.ค. 62
21 พ.ค. 62
9 มี.ค. 63
12 พ.ค. 63

ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ
ด้านการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือ
และเครื่องจักรกลการเกษตร
ร่วมกับมุลนิธิพระดาบส
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
24 เม.ย. 62
14 ต.ค. 63
17 ธ.ค. 64
28 พ.ย. 65

ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริม
ศักยภาพการให้บริการทางวิชาการ
แบบให้เปล่า และการให้บริการ
ทางวิชาการแบบมีรายได้
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
1 มี.ค. 62

โครงการพัฒนาอาชีพ
อย่างยั่งยืนในพระราชดำริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีงบประมาณ
วัน/เดือน/ปี
21 พ.ย. 62
2 ก.ย. 63
29 ต.ค. 63
21 ก.ย. 64
18 เม.ย. 65
30 พ.ย. 65

การประชุมหารือวางแผนการ
ดำเนินการโครงการจ้างงาน
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2017
(COVID-19) ระยะที่ 2
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
25 มิ.ย. 63

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
เตรียมการรับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดดำเนินเปิด
"อาคารบูรณมงคล" ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนิทรรศการ
วิชาการและวิจัย
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
15 พ.ค. 63
18 ก.ย. 63
28 ต.ค. 63
8 ก.พ. 64

ประชุมหารือการปรับปรุงแผนการดำเนิน
งาน ตามแพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้าน
วิทยาศาสตร์ (SIC) และโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
(ตามแนวทาง คูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ภายใต้ศูนย์ คลินิกเทคโนโลยี ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณปี
2564 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
วิกฤตโควิค 19
ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
14 พ.ค. 64

 
   
 
     
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
       
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
       
เว็บไซต์ สวพ.                  Facebook สวพ.
 
           035 709 097 หรือ 097 270 8866
         rdi@rmutsb.ac.th

         www.facebook.com/rdi.rmutsb
         www.instagram.com/rdi.rmutsb
         www.tiktok.com/@rdi.rmutsb

       LINE ID : @404unano