โครงการพระดาบสสัญจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิความเป็นมาของโครงการ
รูปกิจกรรม
ข้อมูลติดต่อ


ความเป็นมาของโครงการ
 
       เนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จไปที่โรงเรียนสอนดี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ซึ่งทางโรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) ได้กราบบังคมทูลถวายเกี่ยวกับข้อมูลสภาพชุมชน สังคม ทรงเป็นห่วงเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนยากจนและผู้ปกครอง ที่อยู่ในพื้นที่มีความยากจนเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงมีเด็กพิเศษในโรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) ทำให้เกิดโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนขึ้นมา ซึ่งทางผู้ดำเนินโครงการได้เข้าหารือกับโรงเรียน และองค์การ บริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหลักว่าจะสามารถดำเนินการเรื่องใดได้บ้าง นอกจากนั้นยังมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมส่งเสริมการเกษตร ช่วยสรุป และจัดทำแผนแม่บทขึ้นมาเพื่อความชัดเจนในการทำงาน และขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิช่วยดูรายละเอียดในการปรับแผนในอนาคต แผนแม่บทที่ได้จัดทำไว้มีคณะกรรมการระดับจังหวัดในการบริหารจัดการการดำเนินงาน ทั้งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทุก 3 เดือน เพื่อรายงานผลความก้าวหน้า


      การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
      1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงสร่งพื้นฐาน ดิน แหล่งน้ำ ให้มีคุณภาพ มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมสำหรับทำกิจกรรมทางการเกษตร และอาชีพอื่นๆ ให้มีความยั่งยืน
      2. ด้านการพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพหลัก ส่งเสริมการประกอบอาชีพรอง และสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน
      3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือน การศึกษา และชุมชนเกษตรกร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครัวเรือน ชุมชน กลุ่มกิจกรรม เกษตรกร และประชาชนทั่วไป มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้
      4. ด้านการจัดการองค์ความรู้ชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างและพัฒนาให้เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมและครอบคลุมทุกบริบทของชุมชน
 
     โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีความพร้อมทางวิชาการ และสามารถร่วมดำเนินการตามแผนงาน โดยคณะต่างๆ ร่วมโครงการดังนี้
      1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมดำเนินการโครงการด้านการเกษตร เช่น การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงปลา การปลูกพืชปลอดภัย และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
      2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม การจัดฝึกสอนและฝึกอาชีพ การซ่อมเครื่องยนต์เล็ก และห้องเรียนคอมพิวเตอร์
      3. คณะศิลปะศาสตร์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และมัคคุเทศก์น้อย
      4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบภูมิทัศน์ สถานที่ ศูนย์ฝึกอาชีพ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์
      5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำคลิปสั้นเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บรายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ
      6. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินผลโครงการ
      7. สถาบันวิจัยและพัฒนา การประสานงานให้เกิดการบูรณาการงานจากทุกคณะ โดยใช้ความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นศูนย์กลางการทำงาน
 
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

  035 709 097
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rmutsb