1111

 

 

  เครื่องดื่มชงจากปลายข้าวกล้องงอก


กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสารสกัดสมุนไพร ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
     จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจในปี พ.ศ.2551 ปัจจุบันกลุ่มมีการ ผลิตและปลูกข้าวหอมมะลิ, ข้าว กข 43 และข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นสินค้าหลัก และในปี 2559 ได้รับการรับรองเป็นสินค้า OTOP 4 ดาว หลังจากการสีข้าวส่งผลให้เกิดข้าวกล้องงอก (germinated brown rice หรือ GABA-rice) มีคุณค่าและ สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย พร้อมทั้งมีสารต้าน อนุมูลอิสระ ช่วยปกป้องโรคต่างๆได้แก่ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน แล้วช่วยสำหรับในการควบคุมน้ำหนักตัว เหมาะกับ กลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพเป็นอย่างมาก

นักวิจัย : อ.วรรภา วงศ์แสงธรรม/ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล/ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นักวิจัย : ดร.ยุพิน พูนดี
สาขาวิทยาศาสตร์การประมง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

  
 
  
 


จุดเด่นของเทคโนโลยี


     เนื่องจากกลุ่มมีโรงสีข้าว จึงเกิดปลายข้าวที่ได้จากการสีข้าวแล้วโดยประมาณ 100 กิโลกรัม/ครั้ง สามารถขายได้ กิโลกรัมละ 8 บาท กลุ่มเกิดความต้องการในการนำปลายข้าวมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการสร้างรายได้และสร้างความแตกต่างจากท้องตลาด จึงเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มชงจากปลายข้าวกล้องงอก ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอบแห้ง (Drying) ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ จากเดิมปลายข้าว 1 กิโลกรัม ราคา 8 บาท เป็น 1 กิโลกรัม ราคา 65 บาท ซึ่งผลิตภัณฑ์อยู่ระหว่างการทดสอบตลาด โดยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้า OTOP ด้วย วทน. งบประมาณ จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
นักวิจัย : อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์มือถือ : 081-3493521
E mail : wanpa21@hotmail.com

สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
Tel.035-709097


 
         
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  097 270 8866
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rmutsb