1111

 

 

  ข้าวโพดเทียนพันธุ์ใหม่ “พันธุ์เทียนอยุธยา 60”

        ข้าวโพดเทียน เป็นพืชที่มีศักยภาพ ในการส่งเสริมการผลิตเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ปัจจุบันพันธุ์ข้าวโพดที่เกษตรกรใช้ปลูกมีความอ่อนแอ ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่จำกัด สาเหตุจากการผสมเลือดชิด ทำให้ได้ผลผลิตต่ำเกษตรกรมีรายได้น้อยไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต ส่งผลให้พื้นที่การผลิตลดลง ขณะที่ตลาดยังมีความต้องการสูง ด้วยเหตุนี้ รองศาสตราจารย์กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ จึงพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเทียน พันธุ์เทียนอยุธยา 60 ซึ่งมีคุณภาพดีกว่าเดิม มีลักษณะเด่น คือ ผลผลิตสูง ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้ดี ฝักเป็นทรงกระบอก มีเมล็ดเรียงกันเป็นแถวตรงสม่ำเสมอ ติดเมล็ดเต็มฝัก รสชาติเหนียว นุ่ม และหวานเล็กน้อย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้ปลูกทดแทนพันธุ์พื้นบ้าน ในการผลิตข้าวโพดเทียนสู่วงจรคุณภาพ และใช้เป็นประชากรพื้นฐานสำหรับการพัฒนาพันธุ์ลูกผสมต่อไป ซึ่งจะช่วยสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน โดยคาดว่าเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่ม 2,500 บาท/ไร่ จากการปรับเปลี่ยนมาใช้พันธุ์เทียนอยุธยา 60 ซึ่งให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองร้อยละ 30 และเกษตรกรยังสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ต่อเนื่องได้อีก 2-3 ชั่วรุ่น ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 200 ไร่/ปี นอกจากนี้ยังทำการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปข้าวโพดเทียนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและลดความเสี่ยงจากผลผลิตล้นตลาดในบางช่วงของการผลิต เช่น ข้าวโพดเทียนบรรจุในถุงสุญญกาศ เมล็ดข้าวโพดบรรจุถ้วยปิดผนึก และใช้เป็นส่วนผสมของลูกชิ้น ไส้กรอกเพื่อสุขภาพ ข้าวเกรียบ น้ำพริก เครื่องดื่มและไอศกรีม เป็นต้น

หากสนใจพันธุ์ข้าวโพดเทียนอยุธยา 60
สามารถติดต่อได้ที่

นักวิจัย : รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
E-mail: kitti.b@rmutsb.ac.th

สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหารงานวิจัย
Tel.035-709097

  
  
         
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  097 270 8866
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rmutsb