1111

 

 

 

ระบบ “สมาร์ทฟาร์มคิท”
นวัตกรรมที่เกษตรกรไทยทุกคนเข้าถึง
หมู่บ้านปลูกผักปลอดภัยด้วยระบบสมาร์ทฟาร์มคิท

        คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มทร.สุวรรณภูมิ  นำโดย อาจารย์วิชัย นระมาตย์  (หัวหน้าโครงการ) พร้อมทีมงาน ประกอบไปด้วย อ.วศกร  ไตรพัฒน์  ผศ.เพื่อชาติ   สุขเรือน  อ.ประชุม อุทาพรม  และ ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง  ร่วมกันพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มคิท ด้วยการใช้เซ็นเซอร์มาตรวจจับควบคุมการการใช้น้ำเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในโรงเรือน     จากการที่เกษตรกรขาดองค์ความรู้ด้านการปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย์ สภาพแวดล้อมในโรงเรือนที่ไม่เหมาะสม ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นั้น    ทำให้ทีมงานวิจัยเกิดแผนงานภายใต้โครงการบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์(ชื่อเดิม) ดังนี้  1)ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีปลูกผักปลอดภัยอินทรีย์ในโรงเรือนการเตรียมดินและปุ๋ย  2) พัฒนาต้นแบบระบบสมาร์ทฟาร์มคิทที่ใช้ในโรงเรือนปลูกผักปลอดภัยและอินทรีย์ ด้วยเทคโนโลยีการใช้น้ำ เทคโนโลยีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน 3) ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบสมาร์ทฟาร์มคิทให้กับเกษตรกรและให้คำปรึกษาในการใช้เทคโนโลยี


 

  
   

        ส่งผลให้เกษตรกรเก็บผลผลิตผักปลอดภัยและอินทรีย์ ได้ไวขึ้นจากเดิม 10 วัน จากวิธีปลูกปกติ เพิ่มรอบการปลูกจากเดิม 3 รอบ เป็น 5 รอบ/ปี ผลผลิตที่ได้ 250 กิโลกรัม/รอบ (ขนาดโรงเรือน 3x6x21 ม) มีรายได้เฉลี่ย 187,500/ปี การแปรรูปมีรายได้เฉลี่ยวันละ 700 บาท
        การใช้เทคโนโลยีระบบ “สมาร์ทฟาร์มคิท” ทำให้ไม่มีสารพิษตกค้างในดิน ผักมีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค และมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การทำการเกษตรกรสะดวกและรวดเร็ว เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น ทั้งคุณภาพชีวิต และสุขภาพอนามัย


หัวหน้าโครงการวิจัย : อาจารย์วิชัย นระมาตย์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหารงานวิจัย
Tel.035-709097 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  097 270 8866
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rmutsb