1111

 

 

 

 

 

พลิกวิกฤตกุ้งเมืองเหน่อสู้โควิด 19
สร้างโอกาสทางธุรกิจ ช่วยเกษตรกรกุ้งแปลงใหญ่
หมู่บ้านวิถีวิทย์กุ้งก้ามกราม ต.องครักษ์
อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

       คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ นำโดย ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ (หัวหน้าโครงการ) พร้อมทีมงาน ประกอบไปด้วย ดร.ยุพิน พูนดี และ ดร. มัสธูรา ละใบเด็น ลงพื้นที่และช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ซึ่งสมาชิกจำนวน 38 ราย มีพื้นที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามและกุ้งขาวประมาณ 1,000 ไร่ ซึ่งในปี 2563 เกษตรกรประสบปัญหาหนักจากการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ทำให้ไม่สามารถจำหน่ายกุ้งก้ามกรามได้ พร้อมกับปัญหาต้นทุนราคาอาหารกุ้งสูง ราคาขายตกต่ำ กุ้งล้นตลาด และขาดแหล่งน้ำหมุนเวียน

       จากปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดแผนงานภายใต้โครงการบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์(ชื่อเดิม) ดังนี้ 1) การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ยกระดับสู่เชิงพาณิชย์ ด้วยการอบแห้งลดความชื้น ยืดอายุการเก็บรักษา บดละเอียดเป็นกุ้งผงเพื่อจำหน่ายและใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ 2) การให้ความรู้ด้านบริหารจัดการ/การประเมินต้นทุน โดยมีราคาถูกกว่าท้องตลาด 100 บาท/กก. โดยมี Concept คือ “สด ใหม่ ใหญ่ เต็มโล” 3) การเพิ่มช่องทางการตลาด ด้วยการร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

       ส่งผลให้ เกษตรกรลดการสูญเสียได้มากกว่า 30% สร้างรายได้ให้กับกลุ่มประมาณ  20,000 บาท/เดือน     มีรายได้จากการขายตลาดออนไลน์และการสร้างตลาดจำหน่ายกุ้งพร้อมผลิตภัณฑ์จากกุ้ง ไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท/เดือน  สร้างนักการตลาด นักวิทยาศาสตร์ชุมชน ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างกลไกทางการตลาดใหม่

หัวหน้าโครงการนักวิจัย : ผศ.พาขวัญ  ทองรักษ์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหารงานวิจัย
Tel.035-709097

 
 
 
 

 
     
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  097 270 8866
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rmutsb