1111

 

 

  มทร.สุวรรณภูมิ ช่วยเกษตรกรกลุ่มสหกรณ์ประมง
และการแปรรูปอ่างทอง ต.ห้วยคันแหลน อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง 2 ปี ปลดหนี้กว่า 10 ล้านบาท

        คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ  นำโดย รศ.ดร.เจษฎา  อิสเหาะ (หัวหน้าโครงการ) พร้อมทีมงาน ประกอบไปด้วย ผศ.ดร.สุภาวดี  โกยดุลย์  อาจารย์จันทร์เพ็ญ  บุตรใส  และผศ.พรเทพ แก้วเชื้อ    ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มสหกรณ์ประมงและการแปรรูป จ.อ่างทอง (ตั้งแต่ ปี 2562-2563)    ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง  ระบบจัดการภายในและราคาตกต่ำ       จากปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดแผนงานภายใต้โครงการบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์(ชื่อเดิม) ร่วมกับงานวิจัยเชิงพื้นที่ ดังนี้ 1) การลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคนิคการอนุบาลปลาก่อนปล่อยลงบ่อเลี้ยงเพื่อลดอัตราการรอดของลูกปลา และการประเมินตรวจวัดคุณภาพน้ำ/ค่าออกซิเจน จากการทดลองส่งผลให้คุณภาพน้ำดีขึ้น 30-40%    2) สร้าง Application การคำนวณการให้อาหารปลา/วัน เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารลงไม่ต่ำกว่า 20%   3) การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลาช่อนด้วยการแปรรูป ยืดอายุการเก็บรักษาจาก 2-3 วัน  เป็น 3 เดือน  มีการสร้างเครื่องอบปลาช่อนระบบปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน (Heat Pump Dyer) มีอัตราการผลิตคงที่อยู่ที่ 50 กก./วัน และการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย

        ส่งผลให้เกษตรกรลดต้นทุนค่าอาหาร 2,598,750 บาท/ปี  ลดต้นทุนค่าแรงงาน 594,000 บาท/ปี และมีรายได้เพิ่มจากการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาช่อน 1,760,000 บาท/ปี  มีรายได้จากการขายตลาดออนไลน์ 550,000 บาท/ปี  กลุ่มผู้เลี้ยงปลาช่อนกว่า 50 ราย ได้รับมาตรฐาน GAP


หัวหน้าโครงการนักวิจัย : รศ.ดร.เจษฎา  อิสเหาะ
สาขาการประมง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหารงานวิจัย
Tel.035-709097 


 
     
         
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  097 270 8866
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rmutsb