1111

 

 

  มทร.สุวรรณภูมิ สร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูป
กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช จังหวัดสิงห์บุรี

        ผศ.ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล หัวหน้าโครงการ พร้อมคณะทำงาน  ลงพื้นที่สำรวจบริบทกลุ่มเกษตรกรพื้นที่ตำบลโพประจักษ์และตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี มีการเพาะปลูกกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช พบปัญหาผลผลิตเกินความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ มีกล้วยตกเกรดจำนวนมาก อีกทั้งราคาของกล้วยหอมสดยังตกต่ำ ทำให้เกษตรกรมีภาวะหนี้สินครัวเรือน นั้น ทำให้ทีมงานวิจัยเกิดแผนงานภายใต้โครงการบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์(ชื่อเดิม) ในการสร้างมูลค่าเพิ่มกล้วยหอมเขียวคาเวนดิชด้วยการแปรรูป  โดยมุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมอาหารเข้ามาประยุกต์ใช้

        ส่งผลให้ มีการรวมกลุ่มกันแปรรูปกล้วยหอมเขียวเพื่อจำหน่าย ถนอมอาหาร เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร  และ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ ลดอัตราการว่างงานในชุนชน กระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมเขียวเดิมต้องขายกล้วยหอมเขียวตกเกรดราคา 3 บาท/กิโลกรัม ปัจจุบันมีราคากลาง 9 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 3  เท่าโดยมีกลุ่มแปรรูปมารับซื้อ  ยอดจำหน่ายแป้งกล้วยหอมเขียวประมาณ 30-50 กิโลกรัม/เดือน และผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่น ๆ จากกล้วยหอมเขียว ในปีที่ 1 (พ.ศ. 2563) มีรายได้ของกลุ่มมูลค่าประมาณ 15,000 บาท/เดือน


หัวหน้าโครงการนักวิจัย : ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหารงานวิจัย
Tel.035-709097


 
 
     
         
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  097 270 8866
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rmutsb