1111

 

 

  หมู่บ้านผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ ตำบลปากกราน จ.พระนครศรีอยุธยา
“จากแปลงนาต่างคนต่างทำ...
สู่กลุ่มเกษตรกรปลูกและแปรรูปข้าวปลอดภัย”

        คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย อ.สิริวรรณ สุขนิคม (หัวหน้าโครงการ) พร้อมทีมงาน  ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปรรูปข้าวปลอดภัย ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว โดยมุ่งปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง สู่การปลูกข้าวตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และพัฒนาต่อไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้สมาชิกของกลุ่มหันมาใช้สารชีวภัณฑ์ต่างๆ เพื่อลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงและลดต้นทุนการผลิต   จากปัญหาทำให้ทีมงานวิจัยเกิดแผนงานภายใต้โครงการบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์(ชื่อเดิม) ร่วมกับงานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่หนึ่งปรับปรุงพื้นที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตข้าวจนผ่านการสดสอบสารเคมีตกค้างในข้าวและดิน ระยะที่สองลงทุนปรับปรุงสถานที่เพื่อพัฒนาโรงสีข้าวและยื่นขอมาตรฐาน GMP   ระยะที่สามพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้ผลิตภัณฑ์จากการสีข้าว เช่น เครื่องดื่มพาสเจอร์ไรซ์จากข้าว  พุดดิ้งข้าว  ไส้กรอกมังสวิรัติจากข้าว และบรรจุภัณฑ์กระดาษฟางข้าว
 


 
 
 
         

        ส่งผลให้ เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวได้ ประมาณ 1,750 บาท/ไร่ มีรายได้จากการขายข้าวเพิ่มขึ้นจาก 4,900 บาท/ไร่ เป็น 7,200 บาท/ไร่ และมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากข้าวเพิ่มขึ้น


หัวหน้าโครงการนักวิจัย : อ.สิริวรรณ สุขนิคม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหารงานวิจัย
Tel.035-709097


   
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  097 270 8866
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rmutsb