1111

 

 

 

 หมู่บ้านวิถีวิทย์มะขามป้อมอินทรีย์ชุมชนแก้วสมใจไทรโยค จ.กาญจนบุรี สร้างมูลค่าเพิ่มจากมะขามป้อมเพื่อยกระดับสู่การขอรับรองมาตรฐาน

        ดร.ณัฏฐ์  สิริวรรธนานนท์ หัวหน้าโครงการ พร้อมทีมนักบริการวิชาการและนักวิจัย  ลงพื้นที่และช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วสมใจ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  โดยเริ่มต้นจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะขามป้อมและพืชสวน  เนื่องจากมะขามป้อมยักษ์ในอำเภอไทรโยค กิ่งใหญ่แข็งแรง ลูกดก มีผลใหญ่ ทนแล้ง ต้นเตี้ย สามารถตอบโจทย์ตลาด ผลผลิตมะขามป้อมในกลุ่มวิหาสกิจชุมชนแก้วสมใจ มีจำนวน 60 ไร่ 1,332 ต้น คาดว่าจะมีผลผลิตมะขามป้อมสด ประมาณ 20ตัน/ปี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วสมใจมีความต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าและพัฒนาเพื่อยกระดับสู่การขอรับรองมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์   จากโจทย์ดังกล่าวทำให้ทีมงานวิจัยเกิดแผนงานภายใต้โครงการบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์(ชื่อเดิม)  เพื่อให้สินค้าได้มาตรฐานจึงนำองค์ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์  การปลูกพืชอินทรีย์และการใช้น้ำน้อย มาปรับใช้เพื่อการขอรับรองมาตรฐานระบบชุมชนรับรองแบบ PGS    มีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ เช่น มะขามป้อมแช่อิ่ม  ชามะขามป้อม  และการแปรรูปพัฒนาสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย เช่น สบู่ และแชมพูจากมะขามป้อม

        ส่งผลให้เกษตรกรได้รับการยกระดับจากมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จำนวน 5 แปลง   เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มมูลค่าและรายได้ให้กับชุมชน จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์   เกิดการพัฒนาเครื่องกรีดมะขามป้อมอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง  เกิดวิทยากรของชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกในการเพาะปลูก การผลิต การแปรรูป จำนวน 10 ราย  เกิดช่องทางการจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนำผลผลิตที่ได้มาแปรรูปเพิ่มมูลค่ามากกว่าการขายเป็นผลสด เพิ่มรายได้ 657,000 บาท/ปี ก่อให้เกิดการจ้างงานที่เป็นสมาชิกภายในกลุ่ม โดยมีรายได้จากการทำงานจาก 40 บาท/ชั่วโมง  ลดค่าใช้จ่ายจากการผลิตสินค้าใช้เองในครัวเรือน และลดการใช้สารเคมีหัวหน้าโครงการนักวิจัย : ดร.ณัฏฐ์ สิริวรรธนานนท์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหารงานวิจัย
Tel.035-709097

 
     
         
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  097 270 8866
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rmutsb