1111

 

 

  

คู่มือสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวโพดฝักสดด้วยอัตลักษณ์ชุมชน

        จากที่ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ และทีมวิจัย ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน สังคม ประจำปี 2563 (Research and Innovation Utilization for Community)  เพื่อพัฒนาชุดความรู้การผลิต การแปรรูป และการจำหน่ายข้าวโพดฝักสดเชิงคุณค่า และเพื่อถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวสู่ชุมชน ในโครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดยดำเนินการในพื้นที่ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว


        ทีมวิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคเกษตรกรรม ซึ่งมีบทบาทและเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ การนำ
องค์ความรู้ นวัตกรรมจากการวิจัย ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และลักษณะการผลิตของเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าจากอัตลักษณ์ของชุมชน การแปรรูป และยกระดับสู่มาตรฐาน และการเชื่อมโยงตลาด บนฐานคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหาร
กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก และสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ

        โดยภายในคู่มือ ประกอบด้วย ตัวอย่างการสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวโพดฝักสดด้วยอัตลักษณ์ชุมชนพื้นที่ชุมชนทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ในส่วนที่สองเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดเทียนพันธุ์ต่างๆ เช่น” พันธุ์
“เทียนบ้านเกาะ”  พันธุ์ “เทียนดวงจันทร์” และที่โดดเด่นที่สุด คือ พันธุ์ “เทียนอยุธยา 60 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่สังเคราะห์จากโครงการปรับปรุงพันธุ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จากการผสมรวมสายพันธุ์แท้ 6 สายพันธุ์ ที่สกัดได้จากพันธุ์
พื้นเมือง และคัดสรรให้มีสมรรถนะการรวมตัวที่ดี ให้ผลผลิตสูง มีลักษณะทางการเกษตรดีและปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้ดี ลักษณะ ของฝักและรสชาติเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เป็นพันธุ์ที่ได้รับการรับรองเป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช 2518 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ในส่วนต่อไปเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวโพด เช่น ข้าวเกรียบข้าวโพด
น้ำนมข้าวโพด น้ำพริกข้าวโพด และข้าวโพดฝักสดบรรจุถุงสุญญากาศ และผลผลิตเกษตรในชุมชน เช่น เห็ดสวรรค์ ไข่เค็มพอก แหนมเห็ด และเห็ดทอดกรอบปรุงรส รวมไปถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยอัตลักษณ์ชุมชน โดยจะกล่าวถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เทคนิคการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ไปจนถึงการต่อยอดในเชิงธุรกิจชุมชน
        
โดยสามารถดาวน์โหลดเล่มคู่มือได้ที่

https://anyflip.com/cikge/wdapหัวหน้าโครงการนักวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหารงานวิจัย
Tel.035-709097

 
 
ข้าวโพดเทียน อยุธยา 60
ข้าวโพด “พันธุ์เทียนบ้านเกาะ” “พันธุ์เทียนดวงจันทร์”
ภาพกิจกรรมต้นน้ำ
ภาพกิจกรรมกลางน้ำ

ภาพกิจกรรมปลายน้ำ


 
         
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  097 270 8866
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rmutsb