1111

 

 

 
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พัฒนาระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด้วยวิธีการที่น่าเชื่อถือในบล็อกเชน

        ในยุคนี้ ยุคที่โรคระบาดเปลี่ยนชีวิตของเราทุกคน หลายองค์กรลดความเสี่ยงจากโรคระบาดและวิธีชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยการให้พนักงานทำงานจากบ้านหรือ Work from home แต่ว่าที่จริงแล้วเราทำงานได้จากที่บ้านจริงๆ หรือว่าได้แค่ประชุมออนไลน์ แล้วขับรถเข้าที่ทำงานเพื่อมาเซ็นเอกสาร

        เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปในแนวทางที่สอดคล้องกับสมัยปัจจุบัน องค์กรจำเป็นต้องใช้ระบบบริหารจัดการเอกสารหรือ e-Document มาช่วยลดความซับซ้อน ลดเวลารับส่งเอกสาร และลดต้นทุนในการพิมพ์ลง แต่อย่างไรก็ตาม มีเอกสารหลายประเภทจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลงนามเพื่อให้มีผลผูกพันทางกฎหมาย ตั้งแต่ ประเทศไทยได้มีพระราชบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายชั้นรองจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และมีศักดิ์เหนือข้อบังคับ กฎระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี คือ พรบ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า อักษร อักขระ ตัวเลข เสียง หรือสัญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนำมาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกฎหมายได้เปิดกว้างมากขึ้นให้ลายมือชื่อนั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบของรูปลายเซ็นวางอยู่บนเอกสารก็ได้ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือซื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และวัตถุประสงค์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น ซึ่งสามารถตีความเจตนาดังกล่าวและใช้พิสูจน์การยอมรับ การรับรู้ การแสดงข้อคิดเห็น หรือการปฏิเสธได้

        อย่างไรก็ตามลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นมีหลายรูปแบบ พรบ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จัดหมวดหมู่ของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป เช่น การส่งข้อมูลตอบกลับทางอีเมล หรือการวางรูปลายเซ็นไว้บนเอกสาร และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการที่น่าเชื่อถือ ซึ่งจะใช้กระบวนการเข้ารหัสทางคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ตรวจสอบและผูกมัดผลทางกฎหมายให้แน่นยิ่งขึ้น ซึ่งโซลูชันที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ การซื้อใบรับรองจากผู้ให้บริการใบรับรอง (Certificate Authority) ซึ่งมีราคาสูงและมีค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปี ด้วยเหตุนี้ ทาง มทร.สุวรรณภูมิ จึงได้คิดค้นและจดสิทธิบัตร เรื่องระบบและวิธีการสำหรับลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการเวียนเอกสารบนโพรโตคอลบล็อกเชน เพื่อใช้สร้าง บริหารจัดการ และใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์บนโพรโตคอลบล็อกเชนโดยไม่จำเป็นต้องซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ให้บริการใบรับรองทำให้องค์กรสามารถลดต้นทุนการซื้อใบรับรอง ในขณะที่ระบบยังมีความมั่นคงปลอดภัยที่สูง

 


 
 
 
         

        ในปัจจุบัน ทาง มทร.สุวรรณภูมิได้พัฒนาซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนที่สนใจ โดยซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ประกอบด้วย ระบบทำความรู้จักลูกค้า (e-KYC) ระบบบริหารจัดการเอกสาร (e-Document) ระบบดิจิทัลไอทีสำหรับพิสูจน์ตัวตนโดยไม่ใช้รหัสผ่าน (e-Digital ID) ซึ่งรองรับระดับความเข้มงวดในการพิสูจน์ตัวตนระดับ 3 (AAL 3) และระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการที่น่าเชื่อถือตามมาตรา 26 (e-Signature) และระบบเชื่อมต่อทางแอปพลิเคชัน (API) เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับระบบที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้ระบบประกอบด้วยเว็บแอปพลิเคชัน และโมบายแอปพลิเคชันทั้ง Android และ iOS ในราคาที่ไม่แพงซึ่งสามารถจัดซื้อในรูปแบบวิธีการเฉพาะเจาะจงได้

หากท่านที่สนใจต้องการรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติม หรือทดลองใช้งานเบื้องต้นได้ สามารถติดต่อ

หัวหน้าโครงการนักวิจัย : ผศ.ดร.อุทาน บูรณศักดิ์ศรี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหารงานวิจัย
Tel. 09 7270 8866


 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  097 270 8866
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rmutsb