1111

 

 

 

 
 

วิศวกรรมโยธาพัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกดินซีเมนต์
สอดรับกับ BCG Model    ผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกดินซีเมนต์แบบมาตรฐานจากส่วนผสมของเถ้าชานอ้อย เป็นการนำเถ้าชานอ้อยจากเตาเผาโรงผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้และถือเป็นปอซโซลานที่มีคุณภาพดีเมื่อพิจารณาตามมาตรฐาน ASTM C618 ผนวกกับการใช้หินฝุ่นซึ่งเป็นวัสดุที่ถูกคัดทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิตหิน วัตถุดิบที่กล่าวมาทั้งหมดเมื่อนำมาเป็นส่วนผสมของอิฐบล็อกร่วมกับสารเคมีผสมเพิ่มที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพของคอนกรีตได้นั้น และเป็นการพัฒนาอิฐบล็อกให้มีคุณภาพสูงขึ้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในการนำวัสดุเหลือทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด


     ผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกดินซีเมนต์แบบมาตรฐานจากส่วนผสมของเถ้าชานอ้อย ประกอบด้วย ดินซีเมนต์, เถ้าชานอ้อย, หินฝุ่น, ทรายละเอียด และน้ำสะอาด ซึ่งการเลือกใช้วัตถุดิบดังกล่าวสามารถช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของอิฐบล็อกให้มีคุณภาพสูงกว่าเดิมได้ ในขณะที่ราคาต่อหน่วยยังคงเดิม จากการใช้วัสดุปอซโซลานเข้ามาแทนที่ปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมคอนกรีตบล็อกบางส่วน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เถ้าชานอ้อยจากโรงผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวลและหินฝุ่น ซึ่งจากเดิมเป็นวัตถุดิบเหลือใช้ที่สร้างมลภาวะและไม่สามารถกำจัดทิ้งได้ ดังนั้นหากมีการผลิตเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมนอกจากจะเกิดผลดีต่อชุมชนแล้ว อาจนำไปสู่ธุรกิจการผลิตอิฐบล็อกที่มีประสิทธิภาพของภาคเอกชนได้


    โครงการวิจัย เรื่อง “ผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกดินซีเมนต์แบบมาตรฐานจากส่วนผสมของเถ้าชานอ้อย” เป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) งบประมาณ 2560 ในกลุ่มเรื่อง อ้อยและน้ำตาล จากกรอบวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตน้ำตาลเริ่มต้นตั้งแต่วิธีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จากโครงการวิจัยนี้ได้ผลผลิต เป็นผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกดินซีเมนต์แบบมาตรฐานจากส่วนผสมของเถ้าชานอ้อย ที่มีน้ำหนักเบา มีค่าการดูดซึมน้ำต่ำ มีราคาต่อหน่วยต่ำ และมีความเป็นฉนวนสูงกว่าอิฐบล็อคคอนกรีตแบบมาตรฐานที่มีมิติเท่ากัน


หากท่านที่สนใจต้องการรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติม หรือทดลองใช้งานเบื้องต้นได้ สามารถติดต่อ

หัวหน้าโครงการนักวิจัย : รศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหารงานวิจัย
Tel. 09 7270 8866

 
 
 
         

     
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  097 270 8866
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rmutsb