1111

 

 

 

นักวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ นำวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มาช่วยอนุรักษ์โบราณสถาน

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล แก้วบำรุง อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นอกจากจะมีบทบาทเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัยแล้ว ยังมีความหลงใหลและสนใจในการนำความรู้ที่ตนเองมี มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบูรณะจิตรกรรมฝาผนังโบราณ ตามโบราณสถานสำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล แก้วบำรุง มีความรู้จากการศึกษาในระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกในหลากหลายศาสตร์ ทั้งวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล  วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เพราะเป็นอีกสาขาวิชาที่ตนเองมีความสนใจ และได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการไหลของอากาศ และพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนาณ ซึ่งงานวิจัยที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนต่อระดับปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ จนถึงการนำศาสตร์ต่างๆ มาใช้กับการอนุรักษ์โบราณสถาน นั่นก็คือ การร่วมทำงานกับอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการทำวิจัยเกี่ยวกับการไหลของเลือดในร่างกายของมนุษย์ซึ่งมีผลต่อการส่งถ่ายยาเพื่อช่วยในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยโรคหัวใจ

       การเห็นโบราณสถานสำคัญ และจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามเสื่อมสลาย ไปจากปัจจัยต่างๆ ทั้งกาลเวลา แสงแดด ความชื้น ทำให้อาจารย์คิดว่าการเป็นนักพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนาณ นักคณิตศาสตร์ และวิศวกร สามารถศึกษาแนวทางในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ จึงได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ จนพบว่าการไหลของอากาศในโบสถ์บางแห่งค่อนข้างผิดหลักการ เพราะมีการเปิดประตูรับความชื้นจากแม่น้ำเข้ามา และมีแสงแดดเข้ามากระทบภาพจิตรกรรมฝาผนังภายใน ทำให้ภาพจริตกรรมฝาผนังเกิดความเสียหายเร็ว และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้อยากนำความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษามาช่วยในการบูรณะภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณ

 

 
 
ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในกรุพระปรางค์ วัดราชบูรณะ (ถ่ายเมื่อ 5 มกราคม 2565)


ภาพการศึกษาความเร็วของอากาศที่เกิดขึ้นภายในพระปรางค์ วัดราชบูรณะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาพการศึกษาการแพร่กระจายของความชื้นที่เกิดขึ้นภายในพระปรางค์วัดราชบูรณะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล แก้วบำรุง มีบทบาทเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ในระหว่างนั้นก็เริ่มทำวิจัยที่เกี่ยวกับจิตกรรมฝาผนังอย่างต่อเนื่อง จนผลงานได้ส่งไปตีพิมพ์ในงานเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย และได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นติดต่อกันถึง 4 ปีซ้อน  ในปี 2565 อาจารย์ยังได้รับงบประมาณสนับสนุนการทำวิจัยจากกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประเภททุนพัฒนานักวิจัยระดับต้น โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาเชิงตัวเลขผลกระทบของความชื้นต่อการเสื่อมสลายของจิตรกรรมฝาผนังภายในพระปรางค์ วัดราชบูรณะ อุทยานประวัติศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา  ซึ่งแม้ว่าในขณะนี้ได้สิ้นสุดการดำเนินการของโครงการไปแล้ว แต่ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น การศึกษาและบูรณะจิตรกรรมฝาผนังวัดราชบูรณะร่วมกับกรมศิลปากรและภาคีเครือข่ายต่างๆ ก็ยังดำเนินต่อไปโดยใช้ทุนส่วนตัวเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณเข้ามาช่วยเหลือ เพราะเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการต่อไปและรอไม่ได้ เพราะหากปล่อยทิ้งไว้ภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณที่สวยงามและมีคุณค่าเหล่านี้อาจเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาตลอดกาล


หัวหน้าโครงการนักวิจัย : ผศ.ดร.มงคล แก้วบำรุง และคณะ
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริหารงานวิจัย
Tel. 097 270 8866
 
         
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  097 270 8866
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rmutsb