1111

 

 

 
  กระยาสารทเคลือบช็อกโกแลต
The phyllanthus emblica tapping machine with crank mechanism

กลุ่มส่งเสริมอาชีพกระยาสารทลาวเวียง ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเพณีวันสารทลาวเวียงเป็นประเพณีของชาวไทยเชื้อสายลาวเวียง ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งจะจัดขึ้นทุกปี เป็นประเพณีที่สำคัญของบ้านดอนคา ทางกลุ่มได้ผลิต กระยาสารทจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม โดยการจำหน่ายของกลุ่มจะจัดจำหน่ายเฉพาะในเดือนกันยายนและ เดือนตุลาคมเท่านั้น ซึ่งจะสามารถผลิตอยู่ที่ 1,600-2,000 กิโลกรัม จำหน่ายกิโลกรัมละ 120 บาท ยอดจำหน่ายต่อปีประมาณ 200,000 บาท

นักวิจัย : 
ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล
ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล
อ.วรรภา วงศ์แสงธรรม
จากสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
และ ดร.ยุพิน พูนดี
จากสาขาวิทยาศาสตร์การประมง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


 
 


จุดเด่นของเทคโนโลยี


เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กระยาสารทเคลือบด้วยช็อกโกแลต พอดีคำ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Hurdle Technology พร้อมใช้ถุงพลาสติกชนิด (Polypropylene : PP) จากการทดสอบอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สามารถเก็บรักษาได้มากกว่า 6 เดือน โดยยังคงลักษณะประสาทสัมผัสที่เหมือนเดิม ที่อุณภูมิห้องปกติ พร้อมทั้งสามารถผลิตได้ทั้งปี ทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น ลดอัตราการว่างงานในชุนชน มีรายได้เฉลี่ยของกลุ่ม 400,000 บาท/ปี ยอดขายเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ50

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
นักวิจัย : ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์มือถือ : 098-9060969
E mail : Liao_vachiraya@hotmail.com

สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
Tel.035-709097


 


 
         
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  097 270 8866
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rmutsb