1111

 

 

 
  ทองแผ่นสอดไส้ผสมผลไม้

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วเจ้าจอม ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจในปี พ.ศ.2549 พร้อมผลิตภัณฑ์ได้เข้าไปอยู่ในสินค้า OTOP พร้อมได้รับรางวัลสินค้า OTOP 5 ดาว และได้รับรางวัล OTOP TOP CHAMPION โดยมีผลิตภัณฑ์ทองม้วน ที่ได้รับความนิยมและมีความโดดเด่นเรื่องรสชาติ ความอร่อย ลักษณะขนมเป็นพับม้วนเป็นแท่ง มีรสหวานมัน ซึ่งกำลังการผลิตอยู่ที่ 200 กิโลกรัม/วัน มียอดจำหน่าย ประมาณ 200,000 บาท /เดือน

นักวิจัย : 
ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล
ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล
อ.วรรภา วงศ์แสงธรรม จากสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
และ ดร.ยุพิน พูนดี
จากสาขาวิทยาศาสตร์การประมง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


 
 


จุดเด่นของเทคโนโลยี


เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทองม้วน มีคู่แข่งค่อนข้างสูงมาก และรูปแบบผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างจากท้องตลาด จึงเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นนวัตกรรมทองแผ่นสอดไส้ผสมผลไม้ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Hurdle Technology ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคหลากหลายมากยิ่งขึ้น พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบมาตรฐาน Primary GMP จากการทดสอบอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สามารถเก็บรักษาได้มากกว่า 10 เดือน ช่องทางการจัดจำหน่าย ได้แก่ Tops Supermaket และร้านขายของฝาก สนามบิน โดยมีรายได้เฉลี่ย 350,000 บาท/เดือน ยอดขายเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 57 โดยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้า OTOP ด้วย วทน. งบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
นักวิจัย : ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์มือถือ : 098-9060969
E mail : Liao_vachiraya@hotmail.com

สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
Tel.035-709097


 


 
         
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000


  097 270 8866
  rdi@rmutsb.ac.th
  www.facebook.com/rdi.rmutsb